ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชั่วกัลปวสาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชั่วกัลปวสาน*, -ชั่วกัลปวสาน-

ชั่วกัลปวสาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชั่วกัลปวสาน (adv.) forever See also: everlasting, eternity, perpetually, endlessly, eternally Syn. ตลอดไป, นิรันดร, ชั่วนิจนิรันดร์, ชั่วกับชั่วกัลป์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชั่วกัลปวสาน
Back to top