ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชะตากรรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชะตากรรม*, -ชะตากรรม-

ชะตากรรม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชะตากรรม (n.) fate See also: destiny, lot Syn. โชคชะตา, เคราะห์กรรม
English-Thai: HOPE Dictionary
destiny(เดส'ทินี) n. ชะตากรรม,โชคชะตา,เคราะห์กรรม,พรหมลิขิต, Syn. fate
doom(ดูม) n. เคราะห์ร้าย,ชะตาขาด,ความตาย,ความหายนะ,คำพิพากษา,วาระสุดท้าย,วาระที่โลกาวินาศ vi. กำหนด,ถึงวาระ,ประณาม,พิพากษา,ชี้ชะตากรรม, Syn. fate,adverse fate
karma(คาร์'มะ) n. กรรม,กรรมสนอง,เคราะห์ผลของการกระทำ,ชะตากรรม,โชคชะตา., See also: karmic adj.
kismet(คิส'เมท) n. ชะตากรรม,โชคชะตา,พรหมลิขิต, See also: kismetic adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
destiny(n) โชคชะตา,ชะตากรรม,เคราะห์กรรม,พรหมลิขิต
fortune(n) ความมั่งคั่ง,โชคชะตา,เคราะห์,โชคลาภ,ชะตากรรม
predestination(n) โชคชะตา,พรหมลิขิต,ชะตาชีวิต,ชะตากรรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fate dramaละครชะตากรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
destiny (n.) ชะตากรรม See also: เคราะห์กรรม Syn. fortune, karma, doom
karma (n.) ชะตากรรม Syn. fate, destiny
epilog (n.) บทส่งท้ายของงานวรรณกรรม (ซึ่งมักจะกล่าวถึงชะตากรรมของตัวละคร) Syn. postscript Ops. prologue
epilogue (n.) บทส่งท้ายของงานวรรณกรรม (ซึ่งมักจะกล่าวถึงชะตากรรมของตัวละคร) Syn. postscript Ops. prologue
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You have to fight your destiny!เธอจะต้องสู้กับชะตากรรมของตนเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Destiny. Preordained.ชะตากรรม, กำหนดไว้แล้ว
A destiny and a curse.ชะตากรรม... และคำสาป
Fate taps Perugia on the shoulder.ชะตากรรมก๊อกเปรูบนไหล่
The fate of Eta Carinae was sealed when it was born millions of years ago.ชะตากรรมของกทพเอทะคารินเอ ถูกปิดผนึก เมื่อมันเกิดหลายล้านปีที่ผ่านมา
Is my destiny to be not but a ceaseless traveler, inexorably slouching my way through this mortal coil?ชะตากรรมของข้า จะต้องเป็นคนจรไปตลอดหรือ วนเวียนในโลกมนุษย์นี้ อย่างไม่รู้จักจบสิ้น
The fate of Camelot rests on his shoulders alone.ชะตากรรมของคาเมลอตวางอยู่บนบ่าของเขาเพียงคนเดียว
Your fate is your own.ชะตากรรมของคุณเป็นของคุณเอง.
A fate I alone should bear.ชะตากรรมของฉันคนเดียวควรจำ
The greatest dynasty this world has ever seen on my shoulders since I was five years old-- and no one has ever given me what they gave to her in that tent.ชะตากรรมของตระกูลยิ่งใหญ่ ที่สุดที่โลกเคยประจักษ์ วางอยู่บนบ่าข้าตั้งแต่ ข้าอายุได้ห้าปี-- และจะไม่มีใครให้ข้าอย่าง ที่เขาให้นางในเต็นท์นั่น
The fate of the kingdom?ชะตากรรมของทั้งอาณาจักร
Your doom is near.ชะตากรรมของท่านใกล้เข้ามาแล้ว
Her fate's sealed, it's Mordred's that concerns me.ชะตากรรมของนางถูกปิดผนึกแล้ว มอเดร็ดตางหากที่ข้ากังวล
Predestination Paradox.ชะตากรรมของนายที่ถูกกำหนดไว้แล้ว
With the fate of an american city in the balance?ชะตากรรมของพลเมือง อเมริกันที่อยู่บนตาชั่ง?
Their fate depends on their king.ชะตากรรมของพวกเขา cà takrrm qog ᵽvk qã ขึ้นอยู่กับตัวกษัตริย์ qẃ·noyu'kábtvá kşátríy`
Their fate should be the same.ชะตากรรมของมันเหมือนกัน!
What the destination will be of the polar animals?ชะตากรรมของสัตว์ขั้วโลก จะเป็นเช่นไร?
The fate of the kingdom will be decided here.ชะตากรรมของอาณาจักร จะถูกตัดสินที่นี่
The destiny of a great kingdomชะตากรรมของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่
'the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy.ชะตากรรมของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ อยู่บนบ่าของเด็กหนุ่มคนนึง
The fate of our entire civilization is at stake.ชะตากรรมของอารยธรรมของเรากำลังเสี่ยง
Your destiny is to protect the young Pendragon until he claims his crown.ชะตากรรมของเจ้าคือต้องคุ้มครองอาเธอร์จนได้ขึ้นเป็นราชา
I care not for the world of man.ชะตากรรมของเผ่าธุ์มุนษย์ไม่เกี่ยวอะไรกับข้า
Our fate now lies In the hands of duchess Satine.ชะตากรรมของเราตอนนี้ ฝากไว้ในมือของท่านดัชเชสซาทีนแล้ว
The fate of the world depends on it..ชะตากรรมของโลกขึ้นอยู่กับมันแล้ว
The fate of Olympus rests in their hands.ชะตากรรมของโอลิมปัสอยู่ในมือพวกเขาแล้ว
Your fate was sealed many years ago when she chose to be with you.ชะตากรรมคุณถูกกำหนดหลายปีแล้ว เมื่อเธอเลือกที่จะอยู่กับคุณ
It entertains the notion our fate is in hands other than our own.ชะตากรรมชีวิตของเรา ขึ้นอยู่กับไผ่ในมือคนอื่น
It entertains the notion our fate is in hands other than our own.ชะตากรรมชีวิตของเรา ขึ้นอยู่กับไผ่ในมือคนอื่น แล้วมุมมองของฉัน
So, too, may be the fate of his seed.ชะตากรรมทายาทจักเป็นเช่นเดียวกัน
A fate worse than death.ชะตากรรมที่คุ้มค่าเท่าการตาย
Some fate.ชะตากรรมที่น่าขำจริงๆ
"A fate named reality is"ชะตากรรมที่มีชื่อว่าโลกความจริงคือ
A destiny that favors the strong and destroys the weak.ชะตากรรมที่ยืนข้างผู้ที่แกร่งกว่า และทำลายพวกอ่อนแอ
A fate you were more than willing to bestow upon Belle. Uhh! You've had this rag since the day we met.ชะตากรรมที่เจ้ายินดีที่จะมอบมันให้กับเบลล์ เจ้ามีหมวกนี่ตั้งแต่ที่เราเจอกัน
Fate put you on that bus for a reason.ชะตากรรมพาคุณให้อยู่บนรถเมล์คันนั้น เพื่อเหตุผลบางอย่าง
Fate put me here.ชะตากรรมพาฉันมาที่นี่
Fate is what just happened.ชะตากรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพียง
What sort of doom does the king face?ชะตากรรมแบบไหน กันที่กษัตริย์เผชิญอยู่
They look after friends who are worse off.พวกเขาดูแลเพื่อนร่วมชะตากรรม ที่มีสภาพย่ำแย่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชะตากรรม
Back to top