ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฉุกเฉิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฉุกเฉิน*, -ฉุกเฉิน-

ฉุกเฉิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉุกเฉิน (adj.) emergency See also: crisis, exigent, urgent, critical Syn. เร่งด่วน, รีบด่วน, เร่งรีบ, ฉับพลัน Ops. ปกติ
English-Thai: HOPE Dictionary
abrupt(อะบรัพทฺ') adj. ทันใด, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ฉุกเฉิน, คับขัน, ฉับพลัน, หยาบ, หยาบคาย, ไม่ติดต่อกัน, ขาดตอนกัน, Syn. precipitate, sudden ###A. expected, smooth)
aid(เอด) vt.,n. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, อนุเคราะห์, ช่วยฉุกเฉิน, ผู้ช่วย, ผู้อุปถัมภ์, การอาศัย, แรงช่วย, สิ่งช่วย. -aider n. -aidful adj.
airlift(แอร์' ลิฟทฺ) n. ระบบการโดยสารหรือขนส่งด้วยเครื่องบิน (โดยเฉพาะในเวลาฉุกเฉิน) ; -vt. ขนส่ง (คนหรือสินค้า) ทางเครื่องบิน
clamant(เคล'เมินทฺ) adj. อึกทึก,เสียงดัง,รีบด่วน,ฉุกเฉิน
conjuncture(คอนจังคฺ'เชอะ) n. การรวมกัน,การเชื่อมผนึก,เหตุการณ์ทั้งหลายรวมกัน,ภาวะฉุกเฉิน, See also: conjunctural adj. ดูconjuncture, Syn. concatenation,juncture,connection
contingent(คันทิน'เจินทฺ) adj. บังเอิญ,ซึ่งไม่คาดหมายมาก่อน,ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้,ไม่แน่นอน,ซึ่งใช้ในยามฉุกเฉิน, Syn. fortutious,
crisis(ไคร'ซิส) n. วิกฤติกาล,เหตุการณ์ฉุกเฉิน,ขั้นฉุกเฉิน,ขั้นที่เป็นตายเท่ากัน,ช่วงเวลาชี้ขาด,ขั้นหัวเลี้ยวหัวต่อ, See also: crisic adj. ดูcrisis --pl. crises -Conf. crises, Syn. turning point,emergency
emergency(อิเมอ'เจินซี) n. ภาวะฉุกเฉิน,กรณีฉุกเฉิน,ภาวะปัจจุบันทันด่วน, Syn. strait
emergent(อีเมอ'เจินทฺ) adj. ซึ่งโผล่ออกมา,ซึ่งปรากฎออกมา,ฉุกเฉิน,ปัจจุบันทันด่วน.
exigence(เอค'ซิเจินซฺ,-ซี) n. ภาวะฉุกเฉิน,ความต้องการ,ความจำเป็น,เรื่องด่วน,เหตุฉุกเฉิน., Syn. necessity
exigency(เอค'ซิเจินซฺ,-ซี) n. ภาวะฉุกเฉิน,ความต้องการ,ความจำเป็น,เรื่องด่วน,เหตุฉุกเฉิน., Syn. necessity
exigent(เอค'ซิเจินทฺ) adj. ฉุกเฉิน,รีบด่วน,เป็นเรื่องด่วน, Syn. urgent
exit(เอค'ซิท,เอค'ซิท) n. ทางออก,ประตูฉุกเฉิน,การจากไป,การลงจากเวที,การตาย. vi. ออกไป,จากไป,ลงจากเวที,ตาย. -make one's exit ออกไป,จากไป, Syn. outlet, ออกทางออกหมายถึงคำสั่งที่ผู้ใช้โปรแกรมใช้ เมื่อต้องการหยุดหรือเลิกใช้โปรแกรมนั้นเพื่อกลับออกไปสู่ระบบปฏิบัติการ (operating systems) หลังจากที่ใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมต่าง ๆ ของแมคอินทอชมักจะใช้คำว่า Quit แทน ซึ่งก็มีความหมายเหมือนกัน ในระบบวินโดว์ของพีซี ทุกโปรแกรมจะมีคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกใต้เมนู File ซึ่งเป็นคำสั่งกลับออกไปยังระบบวินโดว์นั้นเอง
expedential(อิคซฺพิเดน'เชิล) adj. เกี่ยวกับความสะดวก,เกี่ยวกับแผนฉุกเฉิน,ง่าย
expedience(อิคซฺพี'เดินซี,-พี'เดินซฺ) n. ความสะดวก,ความเหมาะสม,ความได้เปรียบ,ความง่าย,แผนฉุกเฉิน,แผนเฉพาะกาล, Syn. aptness
expediency(อิคซฺพี'เดินซี,-พี'เดินซฺ) n. ความสะดวก,ความเหมาะสม,ความได้เปรียบ,ความง่าย,แผนฉุกเฉิน,แผนเฉพาะกาล, Syn. aptness
expedient(อิคซฺพี'เดียนทฺ) adj. สะดวก,ได้เปรียบ,ง่าย,เหมาะสม,เป็นวิธีฉุกเฉิน,ได้ประโยชน์. n. วิธีสะดวก,วิธีที่เหมาะสม,วิธีเฉพาะกาล,วิธีฉุกเฉิน.
fire escapen. บันไดหนีไฟ,บันไดฉุกเฉิน
flap(แฟลพ) {flapped,flapping,flaps} vt.,vi.,n. (การ) ตีปีกบิน,กระพือปีก,ปิดเปิด,โบกสบัด,ตบ,ตี,ที่ปิดเปิด,ขอบหมวก,พับหนังหรือเนื้อ,ความตื่นเต้น,สถานะการณ์ฉุกเฉิน,ปีกเครื่องบินที่ซ่อนหรือพับอยู่,แผ่นพับ,แผ่นบานพับ,แผ่นลิ้นประตู,เครื่องปัด,เครื่องพัด,ชายเสื้อ
imminence(อิม'มะเนินซฺ) n. ความจวนตัว,ความฉุกเฉิน,ความใกล้อันตราย,สิ่งที่ใกล้เข้ามา,อันตรายที่ใกล้เข้ามา
imminent(อิม'มะเนินทฺ) adj. จวนตัว,ฉุกเฉิน,ใกล้เข้ามา,ใกล้อันตราย,ฉุกละหุก., See also: imminently adv. imminentness n., Syn. impending
jetsam(เจท'ซัม) n. สินค้าที่โยนทิ้งจากเรือสู่ทะเล เพื่อทำให้เรือทรงตัวได้ดีขึ้นในเวลาฉุกเฉิน,สิ่งของที่ถูกโยน -S.jetsom
sea cabinn. ห้องฉุกเฉินในหอขับของเรือ
stand-by(สแทน'บาย) n. ผู้ไว้ใจได้ที่คอยให้ความช่วยเหลือในเวลาฉุกเฉิน,การเตรียมเข้าซื้อที่นั่ง (บนเครื่องบิน เรือหรือรถโดยสาร) ที่คนอื่นสละสิทธิ์. adj. เตรียมพร้อม,สำรอง
standby(สแทน'บาย) n. ผู้ไว้ใจได้ที่คอยให้ความช่วยเหลือในเวลาฉุกเฉิน,การเตรียมเข้าซื้อที่นั่ง (บนเครื่องบิน เรือหรือรถโดยสาร) ที่คนอื่นสละสิทธิ์. adj. เตรียมพร้อม,สำรอง
stare(สแทรฺ) vi.,vt.,n. (การ) จ้องมอง,จ้อง,จ้องเขม็ง,ถลึงตา,เด่นชัด,เตะตา,โต้ง ๆ , (ขน) ตั้งชัน. stare down จ้องให้กลัว -Phr. (stare one in the face รีบด่วน,ฉุกเฉิน) ., Syn. glare,gaze,eye
urgency(เออ'เจินซี) n. ความเร่งรีบ,ความเร่งเร้า,ความเร่าร้อน,ความรีบด่วน,ภาวะฉุกเฉิน,urgencies ความรีบด่วน,เรื่องรีบด่วน
urgent(เออ'เจินทฺ) adj. เร่งรีบ,รีบด่วน,ฉุกเฉิน,เร้าร้อน., Syn. compelling,pressing
English-Thai: Nontri Dictionary
ambulance(n) รถพยาบาล,รถฉุกเฉิน
crisis(n) วิกฤติกาล,ภาวะฉุกเฉิน,ภาวะล่อแหลม
emergency(n) เหตุฉุกเฉิน,ภาวะฉุกเฉิน,กรณีฉุกเฉิน,เหตุปัจจุบันทันด่วน
exigency(n) เหตุด่วน,เหตุฉุกเฉิน,เรื่องด่วน,ความจำเป็น
exigent(adj) ด่วน,ฉุกเฉิน,เร่งด่วน,รีบด่วน
exit(n) ทางออก,ประตูฉุกเฉิน,การจากไป,การตาย
urgency(n) ความรีบด่วน,ภาวะฉุกเฉิน
urgent(adj) ด่วน,เร่งรีบ,ฉุกเฉิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
emergentฉุกเฉิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emergencyภาวะฉุกเฉิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
in case of emergencyในกรณีฉุกเฉิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Care for Emergenciesบริการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน [การแพทย์]
Disaster early Warning systemระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉินระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉิน คือ ระบบที่มีความสามารถในการสร้างและเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยพิบัติที่ชัดเจนและทันเวลา เพื่อให้บุคคล ชุมชนและองค์กรที่ถูกคุกคามจากภัยพิบัติอันตราย สามารถเตรียมพร้อมและดำเนินการอย่างเหมาะสมในเวลาที่เพียงพอที่จะลดความอันตรายหรือความสูญเสีย ซึ่งระบบเตือนภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการสำคัญ ได้แก่ ความสามารถในการประเมินความเสี่ยง ความสามารถในการตรวจสอบ วิเคราะห์และการพยากรณ์อันตราย ความสามารถในการสื่อสารหรือแพร่กระจายข้อมูลเตือนภัยและความสามารถของท้องถิ่นในการตอบสนองต่อข้อมูลเตือนภัย [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Emergency services, Psychiatricบริการจิตเวชศาสตร์ฉุกเฉิน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
exigent (adj.) ฉุกเฉิน See also: เร่งด่วน, จำเป็น Syn. critical, pressing, urgent
air jump (n.) ระบบการโดยสารหรือขนส่งด้วยเครื่องบิน (โดยเฉพาะเวลาฉุกเฉิน) Syn. airdrop
airlift (n.) ระบบการโดยสารหรือขนส่งด้วยเครื่องบิน (โดยเฉพาะเวลาฉุกเฉิน) Syn. airdrop, air jump
bank (n.) ที่เก็บข้อมูล อาหารหรือเลือดเพื่อใช้ตอนฉุกเฉิน See also: สิ่งที่สำรองเอาไว้
ejection seat (n.) ที่นั่งคนขับเครื่องบินที่ดีดตัวออกได้ในขณะฉุกเฉิน Syn. ejector seat
ejector seat (n.) ที่นั่งคนขับเครื่องบินที่ดีดตัวออกได้ในขณะฉุกเฉิน
EMS (abbr.) บริการทางการแพทย์แบบฉุกเฉิน (คำย่อของ Emergency Medical Service)
Johnny-on-the-spot (n.) ผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือหรือรับมือกับเรื่องฉุกเฉิน (คำไม่เป็นทางการ)
spare (adj.) ที่เก็บไว้ในยามฉุกเฉิน See also: ซึ่งสำรองไว้ Syn. reserve
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I gave you that key for emergenciesฉันให้กุญแจกับคุณสำหรับเหตุฉุกเฉิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hello? 911 emergency! My car has been stolen!ฮัลโหล 911 ฉุกเฉิน รถผมถูกขโมย
Emergency override.** ฉุกเฉิน ระบบทำงานเกินพิกัด **
Emergency override.** ฉุกเฉิน ทำงานเกินพิกัด **
Emergency staff to the E.R.จนท. ฉุกเฉิน ไปที่ห้องฉุกเฉินด้วย,
Code Red, Code Red, Department of Cardiac Sugery...ฉุกเฉิน, ฉุกเฉิน แผนกศัลยกรรมหัวใจ...
Sir, I have a decoded missile fire order from D.O.D. Emergency Antarctic Network.ท่าน ฉันถอดคำสั่ง รหัสการยิงได้แล้วค่ะ จาก กลาโหม เครือข่าย ฉุกเฉิน แอนตาร์ติค
General Shang, Commander-in-chief of the People's Liberation Army, has announced in an emergency press conference that China is standing down.ทั่วไป แชง, ผู้บัญชาการทหาร สูงสุดของกองทัพปลดปล่อยประชาชนของ ได้ประกาศในงานแถลงข่าว ฉุกเฉิน ว่าจีนคือยืนลง
Code Red! Code Red! Redder than red!ฉุกเฉิน รหัสแดง แดงยิ่งกว่าแดง
Code red! Get him outta here! Come on!ฉุกเฉิน รีบพาท่านออกมา ไปเร็ว!
Code Red. We have a breach.ฉุกเฉิน เราโดนเจาะแล้ว
Come in, over.ฉุกเฉิน... ทราบแล้วเปลี่ยน
Emergency, emergency. We have intruders in section A-24!ฉุกเฉินๆ เรามีผู้บุกรุกในเขต เอ-24
Emergency, Western Summit High School.ฉุกเฉินด่วน โรงเรียนเวสเทิร์นซัมมิท
Emergency in the choir room.ฉุกเฉินที่ห้องชมรมประสานเสียงค่ะ
Emergency use only. Those are the last three.ฉุกเฉินเท่านั้นนะ สามอันสุดท้ายแล้ว
We're in a political emergency.{\cHFFFFFF}เราอยู่ในที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางการเมือง
I have an emergency call on line five from a Mr Hamm.มีโทรศัพท์ฉุกเฉินสาย 5 จากคุณแฮมม์ค่ะ
Check down the field for emergency equipment.ตรวจสอบสนามบิน สำหรับอุปกรณ์ฉุกเฉิน
I understand there's an emergency.ฉันเข้าใจว่ามีเหตุฉุกเฉิน
Every piece of emergency equipment you can reach.อุปกรณ์ฉุกเฉินทุกชิ้นที่คุณหยิบถึง
Tower to all emergency vehicles, runway is niner.หอควบคุมเรียก ยานพาหนะฉุกเฉิน รันเวย์ที่ 9
If you land too fast, use your emergency brakes. Red handle's right in front.ลงพื้นเร็วเกินไป ใช้เบรคฉุกเฉินของคุณ ที่จับสีแดงข้างหน้า
I repeat: this is a police emergency.ผมทำซ้ำ นี่คือฉุกเฉินตำรวจ
Only communications of an emergency distress nature are allowed between the Leonov and Discovery.การสื่อสารเฉพาะฉุกเฉิน ธรรมชาติความทุกข์ที่ได้รับ อนุญาต ระหว่าง ลีอนอฟ และ ดิสคัเฟอ รี
We are prepared for this contingency.- เรามีแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้แล้ว
Both the u. s. and Soviet response chain on full recall.ทั้งสหรัฐฯ และโซเวียต ต่างยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน
Emergency power generator, check.เครื่องกำเนิดพลังงานฉุกเฉิน ตรวจสอบเรียบร้อย
Announce a state of emergency, arrest all members of the executive council and remove them from the chain of command!ประกาศสถานะสภาวะฉุกเฉินและ จับกุมสมาชิกสภาทั้งหมด... ...และย้ายพวกเขาออกจาก เงื่อนไขของคำสั่ง!
Gas emergency.รับแจ้งเหตุฉุกเฉินครับ
Repeating this advisory from the Office of Emergency Preparedness.'ย้ำ นี่คือคำเตือนจาก ศูนย์เตรียมการฉุกเฉิน'
Maybe something can be worked out if they're sick... if there's extraordinary circumstances-อาจเว้นเป็นกรณีพิเศษได้ ถ้าพวกเขาป่วย ถ้ามีสถานการณ์ฉุกเฉิน
In case of emergency, the exits are here, here, here, here,here, here, here, here, here, here, here, here, anywhere!ในกรณีฉุกเฉิน ทางออกอยู่นี่ นี่ นี่ นี่ๆๆๆๆๆๆๆๆ ทุกที่
It's raining because my wipers are all fucked up.เค้าเก่งมากเรื่องแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและก้อฉอเลาะ
Yeah, Ned. Set up an emergency C-section for tonight.เนด จัดเตรียมห้องผ่าตัดคลอดฉุกเฉินคืนนี้เลย
Get outta here. I got a medical emergency.หลบไป ผมมีเหตุฉุกเฉินนะ
The mayor has called an emergency meeting... of law enforcement and medical agencies... to discuss an apparent epidemic of paranoid schizophrenia.นายกฯได้เรียกประชุมฉุกเฉินเป็นการด่วน ทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหารือถึงเรื่องความหวาดวิตกของประชาชนจนเกินเหตุ
There are no emergency services.ไม่มีหน่วยบริการฉุกเฉิน
Listen, it's kind of an emergency.คือเรามีเรื่องฉุกเฉินครับ
This is a national emergency.นี่เป็นเหตุฉุกเฉินเพื่อชาติ
Desperate times, desperate measures, desperate Englishmen.เวลาที่ฉุกเฉิน การวัดที่ฉุกเฉิน พวกคนอังกฤษที่ฉุกเฉิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฉุกเฉิน
Back to top