ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฉายประกาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฉายประกาย*, -ฉายประกาย-

ฉายประกาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉายประกาย (v.) twinkle See also: glitter, sparkle, shimmer, shine, glisten, gleam, glint, flicker Syn. เปล่งประกาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
High school star. Never quite lived up to your potential.ดาวโรงเรียนที่ไม่เคยฉายประกายที่แท้จริง
She may amount to something one day.คงจะฉายประกายออกมาได้ซักวันหนึ่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฉายประกาย
Back to top