ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จุดสิ้นสุด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จุดสิ้นสุด*, -จุดสิ้นสุด-

จุดสิ้นสุด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุดสิ้นสุด (n.) end See also: cessation, edge, finish Syn. จุดจบ Ops. จุดเริ่ม, จุดเริ่มต้น
English-Thai: HOPE Dictionary
end of fileสิ้นสุดแฟ้มใช้ตัวย่อว่า EOF เป็นสัญลักษณ์พิเศษ ที่จะบอกให้รู้ว่า ถึงจุดสิ้นสุดของแฟ้มข้อมูลแล้ว สำหรับแฟ้มข้อมูลภายใต้โปรแกรมระบบดอส การกดแป้น CTRL+Z จะทำให้ได้สัญลักษณ์ที่โปรแกรมจะรู้ว่าเป็น "จุดสิ้นสุดของแฟ้มข้อมูล" แล้ว หากไม่มีสัญลักษณ์นี้ โปรแกรมจะไม่ทราบว่าข้อมูลที่ต้องการ สิ้นสุดตรงไหนมีความหมายเหมือน end of job
eof(อีโอเอฟ) ย่อมาจาก end of file (แปลว่าสิ้นสุดแฟ้ม) เป็นสัญลักษณ์พิเศษที่จะบอกให้รู้ว่า ถึงจุดสิ้นสุดของแฟ้มข้อมูลแล้ว สำหรับแฟ้มข้อมูลภายใต้โปรแกรมระบบดอส การกดแป้น CTRL+Z จะทำให้ได้สัญลักษณ์ที่โปรแกรมจะรู้ว่าเป็น "จุดสิ้นสุดของแฟ้มข้อมูล" แล้ว หากไม่มีสัญลักษณ์นี้ โปรแกรมจะไม่ทราบว่าข้อมูลที่ต้องการ สิ้นสุดตรงไหน
eoj(อีโอเจ) ย่อมาจาก end of job (แปลว่า สิ้นสุดงาน) หมายถึง จุดสิ้นสุดของแฟ้มหรือของข้อมูลชุดหนึ่ง ๆ เป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทำไว้ท้ายแฟ้มข้อมูลที่บันทึกลงในแถบบันทึกหรือเทป (tape) เพื่อบอกว่าสิ้นสุดแฟ้มข้อมูลหรือสิ้นสุดงานนั้น ๆ มีความหมายเหมือน end of file
eor(อีโออาร์) ย่อมาจาก end of reel marker (แปลว่า เครื่องหมายสิ้นสุดแถบบันทึก) หมายถึง จุดสิ้นสุด ทำไว้ที่ปลายแถบบันทึกหรือเทป (tape) เพื่อบอกว่าไม่สามารถบันทึกต่อจากจุดนี้ได้ เมื่ออ่านหรือบันทึกลงถึงจุดนี้แล้ว เทปจะหยุดทันที ไม่อ่านหรือบันทึกต่อ ส่วนมากจะทำเป็นช่วงสะท้อนแสงยาวประมาณ 1 นิ้ว ซึ่งหัวอ่านและบันทึกของเทปจะสัมผัสได้ด้วยไฟฟ้ามีความหมายเหมือน end of tape marker หรือ EOT
eot(อีโอที) 1. ย่อมาจาก end of tape marker (เครื่องหมายสิ้นสุดแถบบันทึก) หมายถึง จุดสิ้นสุดไว้ที่ปลายแถบบันทึกหรือเทป (tape) เพื่อบอกว่าไม่สามารถบันทึกต่อจากจุดนี้ได้ เมื่ออ่านหรือบันทึกลงถึงจุดนี้แล้วเทปจะหยุดทันทีไม่อ่านหรือบันทึกต่อ ส่วนมากจะทำเป็นช่วงสะท้อนแสงยาวประมาณ 1 นิ้ว ซึ่งหัวอ่านและบันทึกของเทปจะสัมผัสได้ด้วยไฟฟ้ามีความหมายเหมือน end of reel หรือ EOR2. ย่อมาจาก end of text ในรหัสแอสกี (ASCII) ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล มีความหมายว่า จบข้อความแล้ว ไม่มีอีกต่อไป
lf(แอลเอฟ) ย่อมาจาก line feed (ป้อนบรรทัด) หมายถึงสัญญาณที่ส่งบอกเครื่องพิมพ์ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดบรรทัด (เป็นผลจากการกดแป้น , หรือ )
line feedป้อนบรรทัดใช้ตัวย่อว่า LF เป็นสัญญาณบอกให้เครื่องพิมพ์เลื่อนลงไปอีกบรรทัดหนึ่ง หรือ ขึ้นบรรทัดใหม่ ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดของบรรทัดดู carriage return หรือ Return key ประกอบ
tape(เทพ) n. สาย,สายเทป,สายเทปบันทึกเสียง,สายผ้าหรือพลาสติกหรือกระดาษยาวเป็นริบบิ้น,ผ้ายางปิดแผลสำหรับพันสายไฟฟ้า,สายวัด,สายหลักชัยที่จุดสิ้นสุดในการแข่งขัน vt. ใส่เทป,ผูก,มัด
trailer labelป้ายชื่อท้ายแฟ้มหมายถึงระเบียนสุดท้ายของเทปหรือแถบบันทึก ซึ่งมีหน้าที่บอกจุดสิ้นสุดของการบันทึกบนม้วนเทปนั้น มักจะเป็นที่เก็บข้อความย่อ ๆ เกี่ยวกับเทปนั้นเองมีความหมายเหมือน trailer record ดู header label เปรียบเทียบ
trailer recordระเบียนท้ายหมายถึงระเบียนสุดท้ายของเทปหรือแถบบันทึก ซึ่งมีหน้าที่บอกจุดสิ้นสุดของการบันทึกบนม้วนเทปนั้น มักจะเป็นที่เก็บข้อความย่อ ๆ เกี่ยวกับเทปนั้นเอง มีความหมายเหมือน trailer label ดู header label เปรียบเทียบ
page breakตำแหน่งแบ่งหน้าคำนี้มีใช้ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) หรือโปรแกรมตารางจัดการ (spread sheet) หมายถึง ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนหน้าใหม่ โดยปกติการเปลี่ยนหน้าจะทำได้ 2 แบบ คือ แบบเปลี่ยนไปเองโดยอัตโนมัติ หมายถึง การพิมพ์ได้มาถึงจุดสิ้นสุดของหน้าที่โปรแกรมกำหนดไว้ ก็จะขึ้นหน้าใหม่โดยอัตโนมัติ หากมีการลบหรือเพิ่มข้อความหรือภาพ ก็จะกระทบมาถึงตำแหน่งนี้ด้วย ส่วนแบบที่สอง คือ การกำหนดตำแหน่งที่จะขึ้นหน้าใหม่ โดยใช้คำสั่งกำหนดว่าจะให้เป็นที่หนึ่งที่ใด เมื่อถึงจุดนี้แล้ว เลขหน้าก็จะเปลี่ยนไปให้ เท่ากับเป็นการขึ้นหน้าใหม่เช่นกัน
word wrapยกคำไปขึ้นบรรทัดใหม่หมายถึง การบรรจุข้อความลงในขอบเขตหนึ่ง ๆ เมื่อถึงจุดสิ้นสุดเขตที่กำหนด ข้อความก็จะไหลลงมาขึ้นบรรทัดใหม่โดยอัตโนมัติ กล่าวคือ ไม่จำเป็นต้องกดแป้น เมื่อสิ้นสุดบรรทัดหนึ่ง ๆ เหมือนการใช้พิมพ์ดีดโดยจะไหลมาลงบรรทัดล่างเป็นคำ (ลงมาทั้งคำ) การทำเช่นนี้ จะทำให้ข้อความที่อยู่ในบรรทัดล่างไหลกลับขึ้นไปบรรทัดบนได้เอง ถ้ามีที่ว่าง (เช่น มีการลบข้อความบางตอนในบรรทัดบนออก)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
railhead (n.) จุดสิ้นสุดของรางรถไฟ See also: สุดทางรถไฟ
draw to a close (idm.) ใกล้มาถึงจุดสิ้นสุด See also: ใกล้จบลง
Indian summer (n.) ช่วงเวลาสงบและมีความสุขก่อนถึงจุดสิ้นสุดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
see an end of (phrv.) เห็นจุดจบหรือจุดสิ้นสุดของ Syn. see to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The end of any adventure in life.จุดสิ้นสุดของการ ผจญภัยในชีวิต
The end of the money trail.จุดสิ้นสุดของเส้นทางเงิน
Now we've come to the end of the road.ตอนนี้เราได้มาถึงจุดสิ้นสุดของ ถนน
Dear Caroline, the first part of this journey is coming to an end.เรียนแคโรไลน์ ส่วนแรก ของการเดินทางครั้งนี้จะมาถึง จุดสิ้นสุด
I guess the team's fiinished.ฉันเดาถึงจุดสิ้นสุดของทีม
Move to the end of the cage.ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของกรง
It's the end. I know it is.มันเป็นจุดสิ้นสุด ฉันรู้ว่ามันเป็น
It's not the end of your life.มันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตของคุณ
As we come to the end of our show, you are family, too, so sing along.ในขณะที่เรามาถึงจุดสิ้นสุดของการแสดงของเราคุณเป็นครอบครัวด้วยดังนั้นร้องเพลงตาม
Well, this is our stop.เอาละ นี่คือจุดสิ้นสุดของเรา
But when I come to a full stop, I hope you will understand... that the distance between us is not as great as it seems.แต่เมื่อมาถึงจุดสิ้นสุดแล้ว ฉันอยากให้เธอเข้าใจ ว่าระยะทางระหว่างเรา มันไม่ได้ไกลเหมือนที่ตาเห็น
Whether on the ground in brutal trench warfare or high, high in the skies above them, millions of young soldiers continue to die with no end in sight.ไม่ว่าจะเป็นการรบภาคพื้นดิน ในสนามเพลาะ หรือสูงขึ้นไปกลางฟ้าเหนือหัว ทหารหนุ่มนับล้านยังจะล้มตายต่อไป โดยไม่มีทีท่าว่าจะถึงจุดสิ้นสุด
[Everyday is so much fun,] [that it's hard to believe there is an end to everything.][ทุกๆ วันมันช่างสนุกสนาน] [จนอยากที่จะเชื่อว่า ทุกสิ่งมันก็ต้องมีจุดสิ้นสุด]
Okay,well... here... near the place where it all came to an end,โอเค งั้น... ตรงนี้... ณ สถานที่แห่งนี้ ที่ไหนก็ได้ที่เป็นจุดสิ้นสุด
The end of the long count cycle.รอบปฏิทินสุดท้ายอันยาวนานถึงจุดสิ้นสุดแล้ว
So if death is not the end,what can you count on anymore?ฉันจะลงไปข้างล่าง ถ้าความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุด คุณจะยึดถืออะไรได้อีก?
Yes, Earth is coming to its end.ใช่ครับ โลกใกล้จะ้มาถึงจุดสิ้นสุดแล้ว
I'm afraid he does. This is his endgame.ผมกลัวว่าเขาจะรู้ นี่คือจุดสิ้นสุดของเกมส์เขา
It's like the end of an era.มันเป็นจุดสิ้นสุดของยุค
Well... this end isn't connected to anything.นี่จุดสิ้นสุด มันไม่ถูกต่อกับอะไรเลย
A bottomless pit of darkness and indifference, infinite in its nothingness, as if I never existed at all and I never would again.อย่างสุดหยั่งในความมืดมิด และไม่มีความแตกต่างใดๆ ไร้จุดสิ้นสุดในความว่างเปล่า ราวกับผมไม่เคยปรากฎตัวอยู่เลย และผมจะไม่เป็น อย่างนั้นอีกต่อไปแล้ว
And this is neither the beginning nor the end of my story.และนี่ ก็ไม่ใช่ทั้งจุดเริ่ม หรือจุดสิ้นสุด เรื่องราวของผม
It'd be the end of the entire empire as we know it.มันจะเป็นจุดสิ้นสุดของจักรวรรดิทั้งหมดในขณะที่เรารู้ว่ามัน
It's not too hard to figure out the stops on the farewell tour.มันก็ไม่ยากที่จะเดานี่ มันใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้ว
I've held up my end of the deal.ผมมาถึงจุดสิ้นสุด ตามข้อตกลงแล้ว
And that's where my connection ends. man, you are bad.และนั่นก็คือจุดสิ้นสุดของการติดต่อของฉัน คุณแย่จริงๆด้วย
And if you somehow relate to it and can be a part of it, the idea of anxiety becomes a nonevent.มันจะต้องไม่มีที่สิ้นสุด และตลอดไปและทุกที่ มิฉะนั้นมันจะมีจุดสิ้นสุด
This wine is where the magic begins and ends.ไวน์นี้ คือจุดเริ่มต้นของเวทย์มนต์ และมันก็จะเป็นจุดสิ้นสุดของเวทย์มนต์ด้วย
This is the start. The end is that lighthouse.นี่เป็นจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุดจะอยู่ที่สะพานนั่น
I've been told the furthest east one can sail is to the end of the world.มีคนเคยบอกว่าหากเราล่องเรือไปสุดฝั่งตะวันออก เราจะไปยังจุดสิ้นสุดของโลก
The real question is, why did you ever put up with me?การทำร้ายตัวเองของผม มีจุดสิ้นสุดเหมือนกัน และคำถามคือ.
Whose world collapsed at a rapid paceโลกของคุณอย่างรวดเร็ว ถึงจุดสิ้นสุด
And we'll keep on fighting till the endและเราจะเก็บต่อสู้ ไปยังจุดสิ้นสุด หากเห็น
But no one ever reaches the end and says, "l wish I hadn't fucked so much."แต่ไม่มีใครเลยที่มาถึงจุดสิ้นสุดและกล่าวว่า ". l ต้องการผมไม่ได้ระยำมาก
You know that if we drop Virgil, get the key, then this might be it.รู้ใช่ไหมถ้าเราพลาด เวอร์จิลได้กุญแจ นี่อาจจะเป็นจุดสิ้นสุด
♪ This could be the end ♪# # นี่อาจเป็นจุดสิ้นสุด#
And also think about all the things you're able to do to get her out of some tight little dress by the end of the night.และลองคิดถึงสิ่งต่างๆที่นายจะทำได้ ที่จะทำให้เธอค่อยๆถอดเสื้อผ้าออกทีละนิด โดยจุดสิ้นสุดของคืนนี้
A simple act could be cut up and rearranged with no logical direction backward or forward, no beginning or end.กระทำที่เรียบง่ายอาจจะมีการตัดขึ้น และปรับปรุงใหม่ โดยไม่มีทิศทางตรรกะย้อนกลับหรือ ไปข้างหน้า ไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุด
They say every road comes to an end, but sometimes the end feels just like the beginning, even when you think you've come a long way...พวกเขากล่าวว่าทุกทางเดินต้องมีสิ้นสุด แต่บางครั้งจุดสิ้นสุดก็ให้ความรู้สึกเหมือนจุดเริ่มต้น แม้ว่าคุณจะคิดว่าคุณเดินทางมาแสนไกล
It will end with this bloodline. And that is why I fight!มันคือจุดสิ้นสุดของสายเลือดนี้ และฉันจะเป็นหยุดมันเอง!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จุดสิ้นสุด
Back to top