ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จุดกลาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จุดกลาง*, -จุดกลาง-

จุดกลาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุดกลาง (n.) center See also: heart, core, centre Syn. จุดศูนย์กลาง, ใจกลาง, ศูนย์กลาง
English-Thai: HOPE Dictionary
navel(เน'เวิล) n. สะดือ,นาภี,จุดกลาง,ส่วนกลาง
polar(โพ'ลาร์) adj. เกี่ยวกับขั้ว,จุดกลางเกี่ยวกับดาวเหนือ,เกี่ยวกับขั้วโลก
radial(เร'เดียล) adj. แผ่ออกจากศูนย์กลาง,แผ่รัศมี,เกี่ยวกับรัศมี,เกี่ยวกับกระดูกแขนท่อนนอก,เกี่ยวกับลูกสูบที่เคลื่อนเข้าออกจากจุดกลางหรือเพลา, See also: radially adv. radiality n.
English-Thai: Nontri Dictionary
midmost(adj) ซึ่งอยู่ตรงกลาง,ซึ่งอยู่ใกล้จุดกลาง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bullseye (n.) จุดกลางเป้า Syn. bull
quincunx (n.) การจัดรูป 5 สิ่งไว้ 5 จุดคือ 4 จุดที่ 4 มุมกับ 1 จุดตรงจุดกลาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you mean where they send you out into the middle of nowhere?คุณหมายถึง พวกเขา ส่งคุณ ไป จุดกลาง ของที่ไหน #65311;
Midpoint is at 160 centimeters, which means our killer is between five-foot-nine and five-foot-11 inches tall.จุดกลางคือ160เซนติเมตร ซึ่งแปลว่าครร้ายของเรา สูงระหว่าง5ฟุต9และ5ฟุต11นิ้ว
I'll tell you what-- if you won't take me to the center, take me as far as you can.เอายังงี้ดีกว่า-- ถ้าคุณไม่ยอมพาไปถึงจุดกลาง ก็ให้พาไปสักระยะหนึ่งก่อน
They have a little pointer and everything.มันมี เข็มตัวเล็กๆชี้ตรงจุดกลาง
It's the halfway point. There's 136 steps left to the shed.มันคือจุดกลางทาง อีก 136 ก้าวถึงกระท่อม
But the central point is this... when men like you and those dickheads from MI6... or CIA or whatever sewers you came from.แต่จุดกลางนี้ ... เมื่อคนที่คุณชอบและ Dickheads ผู้ที่มาจาก MI6 ... หรือซีไอเอหรืออะไรก็ตามที่คุณท่อระบายน้ำมาจาก.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จุดกลาง
Back to top