ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จริตจะก้าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จริตจะก้าน*, -จริตจะก้าน-

จริตจะก้าน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จริตจะก้าน (n.) manner See also: conduct, behaviour, air, bearing, demeanour, aspect Syn. จริต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จริตจะก้าน
Back to top