ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฆ่าเชื้อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฆ่าเชื้อ*, -ฆ่าเชื้อ-

ฆ่าเชื้อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฆ่าเชื้อ (v.) sterilize See also: disinfect, purify, clean Syn. ทำลายเชื้อ
English-Thai: HOPE Dictionary
bacteriocideฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
autoclave(ออ'โทเคลฟว) n. เครื่องอบความร้อนสูงด้วยไอน้ำ ใช้ในการฆ่าเชื้อ
bactericide(แบคเทีย'ริไซดฺ) n. สิ่งหรือยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย, See also: bactericidal adj.
calomel(แคล'ะเมล) n. ผงสีขาวที่ใช้เป็นยาถ่ายและยาฆ่าเชื้อรา
creosote(ครี'อะโซท) n. ยาฆ่าเชื้อและกันผุชนิดหนึ่งเป็นของเหลวที่เป็นสารผสมของphenols
cresol(คี'โซล,-ซอล) n. ยาฆ่าเชื้อชนิดหนึ่ง
disinfect(ดิสอินเฟคทฺ') vt. ฆ่าเชื้อโรค,ชำระล้าง., See also: disinfection n. ดูdisinfect, Syn. purify
disinfectant(ดิสอินเฟค'เทินทฺ) n. ยาฆ่าเชื้อโรค. -adj. ใช้ฆ่าเชื้อ, Syn. antiseptic
fungicide(ฟัน'จิไซดฺ) n. สารฆ่าเชื้อรา,ยาฆ่าเชื้อรา., See also: fungicidal adj. fungicidally adv.
gentian violetสีย้อมม่วงใช้เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย-ยาฆ่าเชื้อรา.
germicide(เจอ'มิไซดฺ) n. ตัวฆ่าเชื้อ (โรค) ,ตัวฆ่าgerm., See also: germicidal adj.
hexachlorophenen. ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง
mouthwash(เมาธฺ'วอช) n. น้ำยาบ้วนหรือล้างปากที่ใส่ยาฆ่าเชื้อและยาดับกลิ่นปาก, Syn. collutory
pasteurism(แพส'เทอริสซึม) n. กระบวนการฆ่าเชื้อในนม เนยและอื่น ๆ ด้วยความร้อนสูง
pasteurize(แพส'เทอไรซ) vt. ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูง, See also: pasteurization n. pasteurism n.
zinc oxiden. ผงสีขาวจำพวก ZnO, ยาฝาดสมานและย่าฆ่าเชื้อโรค., Syn. zinc white
English-Thai: Nontri Dictionary
antiseptic(n) ยาฆ่าเชื้อโรค
disinfect(vt) ฆ่าเชื้อโรค,ชำระล้าง,ทำให้ปลอดเชื้อ,ทำให้สะอาด
disinfectant(n) ยาฆ่าเชื้อโรค
germicide(n) ยาฆ่าเชื้อโรค
pasteurize(vt) ฆ่าเชื้อ(ด้วยความร้อน)
sterilization(n) การฆ่าเชื้อโรค,การทำให้เป็นหมัน,การทำให้แห้งแล้ง
sterilize(vt) ฆ่าเชื้อโรค,ทำให้เป็นหมัน,ทำให้แห้งแล้ง,ทำให้ไม่เป็นผล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
disinfectฆ่าเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disinfectantสารฆ่าเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fungicideสารฆ่าเชื้อรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
germicideสารฆ่าเชื้อ(โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteurisation; pasteurizationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteuriser; pasteurizerเครื่องฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteurizer; pasteuriserเครื่องฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anti-Infectiveยาฆ่าเชื้อ, ยาต่อต้านจุลชีพ, ยาต้านการติดเชื้อ [การแพทย์]
Antimycoticsยาต้านเชื้อรา, สารฆ่าเชื้อรา [การแพทย์]
Antisepsisการฆ่าเชื้อโรค, การระงับเชื้อ [การแพทย์]
Asepticปราศจากเชื้อ, เทคนิคฆ่าเชื้อ, ปลอดเชื้อ [การแพทย์]
Autoclaveเครื่องนึ่งอัด, ตู้นึ่ง, ทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่ง, หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ, นึ่ง, การอบความร้อน, ตู้อบฆ่าเชื้อ, ออโตเคลฟ, การฆ่าเชื้อโดยไอน้ำ, การนึ่งฆ่าเชื้อ, เครื่องนึ่ง [การแพทย์]
Bactericidalยาทื่ฆ่าทำลายเชื้อได้,ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย,ออกฤทธิ์โดยการฆ่า,ทำลายเชื้อจุลินทรีย์,ยาฆ่าแบคทีเรีย,มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค,มีฤทธิ์ฆ่าโดยตรงการฆ่าเชื้อ,การฆ่าเชื้อแบคทีเรีย,การทำลายเชื้อ [การแพทย์]
Disinfectant สารทำลายเชื้อ สารที่ใช้สำหรับการฆ่าเชื้อโรค เช่น คลอรีน โอโซน [สิ่งแวดล้อม]
Germicidesยาฆ่าเชื้อ, [การแพทย์]
pasteurisationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์, การฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ สามารถเขียนอีกคำได้เป็น pasteurization [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sterilized Wastewater น้ำเสียฆ่าเชื้อสมบูรณ์ น้ำทิ้งจากโรงงานบำบัดน้ำเสีย ซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อสมบูรณ์ [สิ่งแวดล้อม]
Super Chlorination การเติมคลอรีนเกินขั้น การฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนโดยที่ปริมาณคลอรีนมีมาก พอจะทำให้เกิดคลอรีนอิสระ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
disinfect (vt.) ฆ่าเชื้อโรค See also: ทำให้ปลอดเชื้อ Syn. sanitize, sterilize Ops. infect
pasteurise (vt.) ฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนสูง Syn. disinfect, sterilize, purify
pasteurize (vt.) ฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนสูง Syn. disinfect, sterilize, purify
antiseptic (adj.) ซึ่งฆ่าเชื้อโรค See also: ซึ่งควบคุมการติดต่อของโรค
antiseptic (n.) ยาฆ่าเชื้อโรค Syn. sterilizer, disinfectant, germicide
bactericidal (adj.) เกี่ยวกับการฆ่าเชื้อแบ็กทีเรีย See also: ลักษณะฆ่าเชื้อแบกทีเรีย Syn. antiseptic
bactericide (n.) สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค Syn. sterilizer, antiseptic Ops. pollutant, infectant, contaminator
disinfectant (n.) สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค Syn. sterilizer, antiseptic, bactericide Ops. pollutant, infectant, contaminator
formaldehyde (n.) ก๊าซไร้สีกลิ่นแรงใช้ทำยาฆ่าเชื้อและยากันเน่า Syn. methanal
gentian violet (n.) ยาฆ่าเชื้อโรคชนิดหนึ่งมีสีม่วง
germicide (n.) ยาฆ่าเชื้อโรค Syn. disinfectant
hydrogen peroxide (n.) ของเหลวไม่คงที่ ใช้เป็นยาฟอกสีและยาฆ่าเชื้อโรค
methanal (n.) ก๊าซไร้สีกลิ่นแรงใช้ทำยาฆ่าเชื้อและยากันเน่า
phenol (n.) กรดคาร์บอลิกจากน้ำมันดิน (ยาฆ่าเชื้อและสังเคราะห์สารอินทรีย์)
sterilizer (n.) ยาฆ่าเชื้อโรค Syn. disinfectant, germicide
sterilizer (n.) สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค Syn. antiseptic, bactericide Ops. pollutant, infectant, contaminator
Terramycin (n.) ยาฆ่าเชื้อแบ็กทีเรียที่มีส่วนผสมของ oxytetracycline
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sterilize them. Besides, we ain't living back then.ฆ่าเชื้อก่อน อีกอย่าง นี่ก็ไม่ใช่สมัยโน้นแล้ว
..sterilize the nipples. Okay?ฆ่าเชื้อที่หัวนม เข้าใจนะคะ?
It took days. So,ฆ่าเชื้อรา ทำหลายอยู่วันก็เลย...
Sterilize lab equipment, and transfer spores.ฆ่าเชื้ออุปกรณ์แลป และการโอนย้ายสปอร์ รักคุณ [โทรศัพท์]
It's a disinfection truck, you can take it.ฆ่าเชื้อแล้วเรียบร้อย ลุงใช้ได้เลย
Uh, kills ringworm, staph, MRSA.ฆ่าเชื้อโรคกลาก เชื้อสแตฟ เชื้อเอ็มอาร์เอสเอ
You cannot treat Bacteria this way.แกไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้หรอก
He didn't use no ether, nothing.เขาไม่ใช้ยาฆ่าเชื้ออะไรเลย
They told them to breathe all the time because it's good for disinfecting.บอกให้สูดหายใจเข้าลึกๆเพื่อฆ่าเชื้อโรค
Please hop on top of my sterilized examination table, if you may.กระโดดขึ้นมาบนโต๊ะที่ได้ตรวจฆ่าเชื้อโรคแล้ว เถอะนะ, ถ้าคุณจะกรุณา
Without autoclaves for sterilizing. Mmm.ที่ไม่มีเครื่อง Autoclave สำหรับฆ่าเชื้อ
Yes, it was at the opening for the clinic that didn't have the sterilizing equipment.ใช่ค่ะ ที่ตอนเปิดคลีนิค ที่ไม่มีอุปกรณ์ฆ่าเชื้อน่ะค่ะ
But I had best prescribe a bit of antiseptic.ชั้นจะให้ยาฆ่าเชื้อที่ดีที่สุด
Son of a Bitch!เจ้าคนทรยศ ฆ่าเชื้อสายราชวงศ์ทั้งหมด เพื่อกำจัดผู้สืบราชบัีลลังค์
Here are the sterilized drill bits.นี่ต้องฆ่าเชื้อหน่อย
Antibacterial wipes, perhaps?กระดาษเช็ดฆ่าเชื้อโรคเป็นไง
And why only two disinfectant suits?แล้วทำไมยาฆ่าเชื้อโรคมีแค่สองชุด
This definitely a Daesung disinfectant truck.นี่มันแดซุงรถฆ่าเชื้อนี่
He wants to disinfect himself.มันต้องฆ่าเชื้อตัวมันเอง
They used it for disinfection at first.ตอนแรกพวกเขาเอามาใช้ฆ่าเชื้อโรค
But there wasn't that much to disinfect, so they kept the leftover in barrels.แต่ก็ฆ่าเชื้อได้ไม่มาก ดังนั้นพวกเขาก็เลยทิ้งไว้ในถัง
If You Need Any Antibacterial Soap, I-ถ้าต้องการสบู่ฆ่าเชื้อโรค ฉัน...
Hang antibiotics and put on a sterile,moist dressing.ให้ยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดแผล,ชุ่มชื้นไว้นะ
Sick? What the hell is going on?พาเขาไปฆ่าเชื้อ เร็ว !
It's povidone, it's an iodine-based antiseptic used to treat burns.โพวิโดนยาฆ่าเชื้อที่มีไอโอดีนเป็นส่วนผสม ใช้ทาแผลไฟไหม้ แล้วใครกันที่เรารู้ว่า
I found some antibiotics in the bathroom, I put by your plate because your leg is okay, but you won't be for very long, if you don't start a course very soon.แล้วก้อ ยาฆ่าเชื้อในห้องน้ำ ฉันวางไว้ข้างจานคุณ เพราะว่าขาคุณยังโอเคอยู่ แต่คงดีขึ้นอีกไม่นาน ถ้าคุณไม่กินยาซะตั้งแต่ตอนนี้
Do you have a Band-Aid and antibiotic cream?คุณมีกล่องพยาบาลหรือครีมฆ่าเชื้อมั้ย
I need three garbage bags, a shovel, some disinfectant some latex gloves and oregano, go!ฉันต้องการถุงขยะ พลั่ว และบางอย่างเพื่อฆ่าเชื้อ แล้วก็ถุงมือยาง และ ออริกาโน เร็ว!
It'll start getting a little... Soft.แล้วก็ผงยาฆ่าเชื้อ มันก็จะทำงานเหมือนยาดับกลิ่น
Have some Vancomycin. This'll kill anything.ได้ยาฆ่าเชื้อเเวนโคมัยซิน ยานี่ฆ่าทุกเชื้อ
If the penicillin kills the infection, he should make it.ถ้าหากเพนิซิลินฆ่าเชื้อ เขาน่าจะฟื้นตัวเร็ว
Blast her with antibiotics and Prednisone.ให้ยาฆ่าเชื้อและ Prednisolone
It's used in salons to disinfect combs, clippers and scissors.ใช้ในร้านทำผมเพื่อฆ่าเชื้อโรคตามหวีแปรง ที่ตัดเล็บ และกรรไกร
So the killer tried to get rid of evidence by disinfecting it.งั้นฆาตกรก็พยายามที่จะ ทำลายหลักฐานด้วยการฆ่าเชื้อออกไป
We have to find a way of cleansing the water of the disease.เราต้องหาทางฆ่าเชื้อโรคให้หมดไปจากแหล่งน้ำ
Inside this mechanism, I have actually made a little tiny, tiny fan... and some disinfectant powder, OK, it works sort of like a deodorizer... so that anything it expunges smells like Lysol.ข้างในกลไกนี้ ฉันใส่พัดลมตัวเล็ก ๆ ลงไป แล้วก็ผงยาฆ่าเชื้อ มันก็จะทำงานเหมือนยาดับกลิ่น ซึ่งถ้ามีกลิ่นอะไร มันก็จะถูกทำกลิ่นให้เหมือนกับไลซอล
I have a a cut... and I need some medicine... disinfectant...และผมอยากได้ยา ยาฆ่าเชื้อน่ะครับ
Destroying the sugar in the body will kill the virus, but that would stop the body activity.ทำลายน้ำตาลในเลือด อาจฆ่าเชื้อไวรัสให้ตายได้ก็จริง แต่การทำอย่างนั้นจะทำให้ร่างกายหยุดทำงานไปด้วย
Big as Kendall wants to make it, well, there's going to be a lot of light bulbs to change.มีคนจับฉัน มีน้ำยาฆ่าเชื้อมั้ย
Mr. Bronson, the television, if you would.ระวังเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยนะ!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฆ่าเชื้อ
Back to top