ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คิดอ่าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คิดอ่าน*, -คิดอ่าน-

คิดอ่าน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คิดอ่าน (v.) ponder See also: think deeply, meditate, reflect, contemplate, consider
คิดอ่าน (v.) think of a way See also: plan, form
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fresh blood (idm.) สมาชิกใหม่ (มักเป็นหนุ่มสาวและมีความคิดอ่านหรือทักษะใหม่ๆ) See also: เลือดใหม่
new blood (idm.) สมาชิกใหม่ (มักเป็นหนุ่มสาวและมีความคิดอ่านหรือทักษะใหม่ๆ) See also: เลือดใหม่, คนรุ่นใหม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These 300 men are my personal bodyguard.ข้ายังมิได้คิดอ่าน เรื่องนี้ แต่เมื่อ...
I know how their minds work.ฉันเข้าใจความคิดอ่านพวกเขาดี
You know when a dentist gives you anesthetic and tells you not to operate any heavy machinery or make any important decisions within 24 hours?- คุณรู้ไหมตอนที่ หมอฟันฉีดยาชา และบอกคุณว่าอย่าเพิ่งไป ทำงานอะไรหนักๆ หรือคิดอ่านตัดสินใจอะไร ที่สำคัญๆ ภายในชั่ว 24 ชั่วโมง
The rebel Sakamoto is plotting the overthrow of the Shogunate even now!กบฏซากาโมโตะคิดอ่านจะล้มระบบโชกุน
I sense a kindred spirit in him.ฉันรู้สึกว่าเขามีความคิดอ่านคล้ายกัน
We're going to ask any of the question we went to ask, and then we're going to figure out whet to do together, right?เเละถามคำถาม แล้วคิดอ่านหาวิธีแก้ไขด้วยกันใช่ไหม - ใช่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คิดอ่าน
Back to top