ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คำสัญญา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คำสัญญา*, -คำสัญญา-

คำสัญญา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำสัญญา (n.) promise See also: vow, pledge, oath, swearer Syn. คำสาบาน, คำปฏิญาณ, คำสัตย์, สัจจะ
English-Thai: HOPE Dictionary
breach of promisen. การฝ่าฝืนคำสัญญา
watchword(วอชฺ'เวิร์ด) n. คำรหัส,คำสัญญาณ,คำขวัญ,คติพจน์, Syn. slogan
word(เวิร์ด) n. คำ,คำศัพท์,คำพูด,ถ้อยคำ,ศัพท์,ศัพท์โดด ๆ ,ภาษา,เนื้อเพลง vt. แสดงออกเป็นคำพูด,ทำให้เป็นคำพูด words คำพูดถ้อยคำ,คำสนทนา,เนื้อเพลง,การออกเสียง,คำสัญญา,คำมั่น,คำผ่าน,คำสั่ง,คติพจน์, -Phr. (in a word โดยสรุป)
word for honourn. คำปฏิญาณ,คำมั่น,คำสัญญา,คำมั่นสัญญา
English-Thai: Nontri Dictionary
affiance(n) คำมั่น,คำสัญญา,การหมั้น
password(n) คำสัญญาณ,คำผ่าน
promise(n) ข้อตกลง,คำสัญญา,คำมั่นสัญญา
shibboleth(n) คำทดสอบ,คำสัญญาณในหมู่คณะ,คำสั่ง
watchword(n) คำสัญญาณ,หลักสำคัญ,คำรหัส,คำขวัญ,คติพจน์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
agreement (n.) คำสัญญา See also: สัญญา, หนังสือสัญญา
assurance (n.) คำสัญญา Syn. promise
avowal (n.) คำสัญญา See also: คำมั่นสัญญา, คำปฏิญาณ Syn. assurance, agreement, warrant
promise (n.) คำสัญญา See also: คำมั่นสัญญา, คำปฏิญาณ Syn. assurance, avowal, agreement, warrant
word (n.) คำสัญญา See also: คำรับรอง, คำรับประกัน Syn. assurance, guarantee, promise
backpedal (vi.) กลับคำสัญญา See also: เปลี่ยนใจ, ถอน, เปลี่ยน Syn. backtrack
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But perhaps the promise of a royal match will convince her to let bygones be bygones.แต่บางที คำสัญญา การสมรสกับราชวงศ์ จะทำให้นางยอมปล่อย เรื่องที่แล้วมาให้แล้วกันไป
Words and honor, my great fat ass!คำสัญญา เกียรติยศ และก้นอ้วน ๆ ของฉัน
A promise which you now have broken.คำสัญญา... ที่ตอนนี้เจ้าได้ทำลายมันลงเเล้ว
The promise of rebirth...คำสัญญาของการเกิดใหม่ ...
My resolution is to spend more time on the campaign trail telling people what they want to hear.คำสัญญาของฉันคือ จะใช้เวลาออกหาเสียงมากขึ้น พูดในสิ่งที่ผู้คนอยากจะได้ยิน
Her word doesn't mean shit to me.คำสัญญาของเธอ ไม่ได้มีความหมายต่อฉัน
Her word is good.คำสัญญาของเธอนั้นดีมาก
Although it's great that you've agreed, will you have time for it?คำสัญญาของเธอเป็นสิ่งที่ดี แต่นายมีเวลาอย่างงั้นเหรอ?
All your promises, your guarantees--คำสัญญาทั้งหมด. คำการันตีทั้งหลาย
The promise she made to sawyer Was coming between themคำสัญญาที่เธอให้กับซอว์เยอร์ทำให้พวกเขาแตกแยกกัน
All these promises that we make and we break,คำสัญญาพวกนั้น ที่เราได้สัญญาแล้วก้ผิดสัญญา
I'm a man of my word. You helped me, we're done.คำสัญญาลูกผู้ชาย เธอช่วยฉัน จบแล้ว
Same promise.คำสัญญาอย่างเดียวกัน
Is that another promise?คำสัญญาอีกข้องั้นหรือ?
Your promises were just smoke, weren't they?คำสัญญาเป็นเพียงแค่ลมปาก ทำไม่ได้ใช่ไหม
Promises were made, and all you've got to do is sing and dance and call the witches who owe me my freedom.คำสัญญาได้ถูกสร้างขึ้น และพวกแม่มดบ้านั่นก็ร้องเพลง และเต้นกันจนตับจะหลุด และเรียกแม่มดให้มาทำลายอิสระฉัน
That's not worth much, I'm afraid.คำสัญญาไม่มีค่าเท่าไร
I have taken an oath, and I must defend it to the death.- ข้าจะไม่ผิดคำสัญญา และข้าจะปกป้องที่นี่ตราบจนชีวิตจะหาไม่
10 million roubles, as promised, with my gratitude.10 ล้านรูเบิ้ลตามคำสัญญา ด้วยความขอบคุณของฉัน
Especially, words from a teacher who is a role model!โดยเฉพาะคำสัญญาที่มาจากบุคคล ที่เป็นพ่อพิมพ์ของชาติ!
You fool! What's so important about that stupid promise?เธอมันโง่สิ้นดี คำสัญญาโง่ๆนั่นน่ะมันสำคัญตรงไหน
You gave your solemn oath.เธอควรวางตัวให้เหมาะสมกับคำสัญญาที่ให้ไว้
If your father saw you now, breaking that vow, what would he say?ถ้าหากพระบิดาได้เห็นพวกท่านทำลายคำสัญญาแบบนี้ องค์ฮ่องเต้จะรู้สึกยังไง?
No, I made a promise to a man, he gave me a ring and I gave him my word.ไม่ ฉันให้คำสัญญากับผู้ชายคนหนึ่งเอาไว้ / เขาเอาแหวนมาให้ฉัน และฉันได้สัญญากับเขา
And your word is shot to hell now,และคำสัญญาของคุณ ตอนนี้มันดิ่งลงนรกไปแล้ว
So, our pact was passed down to the next generation.เพราะงั้น คำสัญญาของเราจึงต้องส่งผ่านไปถึงคนรุ่นถัดไปน่ะสิ
Are you willing to make an oath of celibacy?ท่านพร้อมให้คำสัญญา ด้วยความแน่วแน่ไหม ?
Shin Sundal, Thomas in evidence that you dedicate yourself to Christ are you willing to make an oath of celibacy?โทมัส ชิน ชัลดัล จากผลที่ท่านได้อุทิศตน ต่อพระผู้เป็นเจ้า ท่านพร้อมให้คำสัญญา ด้วยความแน่วแน่ไหม ?
Will you make an oath of celibacy?ท่านพร้อมให้คำสัญญา ด้วยความแน่วแน่ไหม ?
I can't break my promise to Elder Yoon.ฉันไม่สามารถผิดคำสัญญากับท่านยูนได้
I'll take that as your willingness to come back home.ฉันจะถือว่าแกจะทำตามคำสัญญาเดิมของตระกูล
How do I know your promise will be kept?รู้ได้ไงว่าคำสัญญาของคุณจะทำให้ฉันสบายใจ
He'll want to honour his promise, to become your patron at last.เขาต้องการรักษาคำสัญญา เป็นผู้อุปถัมภ์เธอตลอดไป
Thats what they showed as proof of the promise.พวกนั้นจะพิสูจน์คำสัญญาในวันนั้น
You did not uphold your promise to me either.พ่อเองก็ผิดคำสัญญากับผมเหมือนกัน
Also, all that I have promised, I will make happen.อีกอย่าง ทุกคำสัญญาที่ข้าให้ไว้กับเจ้า ข้าจะทำให้ได้
As a man, how can I go back on the promise I've made?เป็นลูกผู้ชายจะผิดคำสัญญาที่ให้ไว้ได้อย่างไร?
She's not backing out, is she?เธอไม่ผิดคำสัญญา... นั่นมัน...
In 2000, my opponent pledged to regulate CO2 and then...ในปี 2000 ฝ่ายค้านให้คำสัญญาว่าจะควบคุมคาร์บอนไดออกไซด์ แต่แล้ว...
That was not a pledge that was kept.มันก็เป็นแค่คำสัญญาที่ไม่ได้มีเพื่อทำตาม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คำสัญญา
Back to top