ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเห็นพ้อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเห็นพ้อง*, -ความเห็นพ้อง-

ความเห็นพ้อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเห็นพ้อง (n.) agreement See also: consent, approval, compliance, unanimity Syn. ความเห็นด้วย Ops. การปฏิเสธ, การโต้แย้ง, การคัดค้าน, การท้วงติง, การติง
English-Thai: HOPE Dictionary
concent(คันเซนทฺ') n. ความเห็นพ้อง,ความลงรอยกัน, Syn. harmony
consonance(คอน'ซะเนินซฺ) n. ความเห็นพ้อง,ความลงรอยกัน,เสียงประสาน., Syn. consonancy ###A. dissonance
favor(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา,การกระทำที่กรุณา,ความสงเคราะห์,ความประทับใจ,ความนิยม,ความเข้าข้าง,ไมตรีจิต,บุญคุณ,การสนับสนุน,ความเห็นพ้อง,ของขวัญ,ของระลึก,เครื่องหมาย,โบ,สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน,เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
favour(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา,การกระทำที่กรุณา,ความสงเคราะห์,ความประทับใจ,ความนิยม,ความเข้าข้าง,ไมตรีจิต,บุญคุณ,การสนับสนุน,ความเห็นพ้อง,ของขวัญ,ของระลึก,เครื่องหมาย,โบ,สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน,เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
approval (n.) ความเห็นพ้อง See also: ความยินยอมพร้อมใจ, ความเห็นชอบด้วย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Zero percent disagreed with the consensus.ศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่เห็นด้วยกับความเห็นพ้องต้องกันนั้น
That nothing, no matter how horrible, ever really happens without the approval of the government.ไม่มีอะไร แย่ไปกว่านั้น ไม่มีเรื่องไหนที่ไม่ผ่าน ความเห็นพ้องจากรัฐบาล
All I ever wanted was your approval.ทุกอย่างที่ฉันเคยต้องการ ก็แค่ความเห็นพ้องต้องกันของพี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเห็นพ้อง
Back to top