ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเรียบง่าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเรียบง่าย*, -ความเรียบง่าย-

ความเรียบง่าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเรียบง่าย (n.) simplicity See also: easiness, no luxury Ops. ความหรูหรา, ความฉูดฉาด
English-Thai: Nontri Dictionary
plainness(n) ความสงบ,ความเรียบง่าย,ความธรรมดา,ความชัดเจน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Simplicityความเรียบง่าย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
plainness (n.) ความเรียบง่าย See also: ความถ่อมตัว Syn. modesty Ops. extravagance, ostentation
plainness (n.) ความเรียบง่าย See also: ความถ่อมตน Syn. unpretentiousness Ops. extravagance, pretension
simplicity (n.) ความเรียบง่าย See also: ความถ่อมตัว Syn. modesty, plainness Ops. extravagance, ostentation
symplicity (n.) ความเรียบง่าย See also: ความถ่อมตน Syn. plainness, unpretentiousness Ops. extravagance, pretension
unpretentiousness (n.) ความเรียบง่าย See also: ความถ่อมตน Syn. plainness Ops. extravagance, pretension
elegant (adj.) (การกระทำ) ที่มีส่วนผสมระหว่างความเรียบง่าย ทักษะและความสวยงาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Physics is a quest for simplicity.ฟิสิกส์คือการแสวงหา ความเรียบง่าย นี่คือความสับสนวุ่นวาย ทำไม?
"Simplicity... is the ultimate sophistication."ความเรียบง่ายเป็นการตบตาที่สุดยอด
Simplicity and order are your new watchwords.ความเรียบง่ายและเป็นระเบียบ คือคำสำคัญ
Simplicity was never my strong suit.ความเรียบง่ายไม่ซับซ้อน ไม่ใช่สิ่งที่ผมเป็นหรอกนะ
We see the simplicity of the circle, we see the maddening complexity of the endless numbers,เราเห็นความเรียบง่ายของวงกลม, ความซับซ้อนของตัวเลข
Yet sophisticated in its simplicity.ก็ยังดูยุ่งยากในความเรียบง่าย
We begged him in vain to make his residence more in keeping with the village's rustic esthetic.เราเกลียดความทะนงและบ้านเขา ที่มากเกินกว่าความเรียบง่าย
We used to lie on a garage roof during meteor showers and use cameras to take pictures of meteors.ที่จะช่วยให้เราเข้าใจสิ่ง ที่อาจจะออกไปในอวกาศ ความงามของเคปเลอร์ คือความเรียบง่าย
I love how simple it is.ฉันชอบความเรียบง่ายของมัน
Well, I wish it were that simple for me.นี่ ฉันปราถนา แค่ความเรียบง่าย
I miss the simplicity.ฉันคิดถึงความเรียบง่าย
The garments he's wearing... their simplicity...เสื้อผ้าที่เขาใส่ ความเรียบง่ายของพวกเขา
There is something about the simplicity of breasts which the genital transformation does not have.มันมีบางอย่างอยู่ในความเรียบง่ายของหน้าอก ที่คนที่แปลงเพศไม่มี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเรียบง่าย
Back to top