ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเจ็บไข้ได้ป่วย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเจ็บไข้ได้ป่วย*, -ความเจ็บไข้ได้ป่วย-

ความเจ็บไข้ได้ป่วย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเจ็บไข้ได้ป่วย (n.) sickness See also: illness, ailment Syn. ความเจ็บไข้
ความเจ็บไข้ได้ป่วย (n.) illness See also: sickness, affliction, ailment Syn. ความเจ็บป่วย, ความเจ็บไข้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเจ็บไข้ได้ป่วย
Back to top