ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเคร่งครัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเคร่งครัด*, -ความเคร่งครัด-

ความเคร่งครัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเคร่งครัด (n.) strictness See also: restrictiveness Syn. ความเข้มงวด, ความเคร่ง Ops. ความปล่อยปละละเลย, ความเพิกเฉย
English-Thai: HOPE Dictionary
churchism(เชิร์ช'อิสซึม) n. ความเคร่งครัดในพิธีศาสนา
formality(ฟอร์แมล'ลิที) n. ระเบียบ,ระเบียบแบบแผน,พิธีรีตอง,ความเคร่งครัดในระเบียบ,ความเข้มงวด,ธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. orthodoxy
piety(ไพ'อิที) n. ความเคร่งครัดในทางศาสนา,ความเลื่อมใสบูชา,ความมีศรัทธาอันแก่กล้า,คำพูดความเชื่อหรือพฤติการณ์ที่มีศรัทธาอันแก่กล้า
puritan(เพียว'ริเทิน) n. สมาชิกโปรเตสแตนต์นิกายหนึ่งยืดถือหลักความเคร่งครัดในศาสนา. adj. เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว, See also: Puritanism n. - puritan n. ผู้เคร่งครัดในหลักศีลธรรมจรรยา., Syn. pride
religion(รีลิจ'เจิน) n. ศาสนา,ลัทธิ,ความเลื่อมใสในศาสนา,เรื่องศาสนา,กลุ่มนักบวช,ความเลื่อมใส,ชีวิตในศาสนา,ธรรมะ,หลักธรรม, See also: religions n. พิธีศาสนา,ความเคร่งครัดในศาสนา
English-Thai: Nontri Dictionary
severity(n) ความเคร่งครัด,ความเข้มงวด,ความรุนแรง
stringency(n) ความเคร่งครัด,ความเข้มงวด,ความกวดขัน,ความฉุกละหุก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
austerity (n.) ความเคร่งครัด Syn. strictness, sternness, severity
sternness (n.) ความเคร่งครัด Syn. strictness, severity
strictness (n.) ความเคร่งครัด Syn. sternness, severity
priggishness (n.) ความเคร่งครัดเกินไป Syn. strictness
priggishness (n.) ความเคร่งครัดเกินไป Syn. puritanism
prudery (n.) ความเคร่งครัดเกินไป Syn. priggishness, strictness
prudishness (n.) ความเคร่งครัดเกินไป Syn. priggishness, puritanism
puritanism (n.) ความเคร่งครัดเกินไป Syn. priggishness
strictness (n.) ความเคร่งครัดเกินไป Syn. priggishness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Here's your deal. Club Fed.นี่ข้อเสนอของคุณ คลับเฟด ( คุกที่มีความเคร่งครัดน้อยกว่าคุกส่วนใหญ่ )
Who's to say I didn't write down a location strictly for my own professional use?ไม่มีใครพูดนี่ ว่าฉันเขียนบอกสถานที่ให้ไม่ได้ ความเคร่งครัดใ นการใช้งานระดับมืออาชีพของฉัน
Out here, "tense" gets us killed.กับที่นี่ ความเคร่งครัดจะทำให้คุณถูกฆ่า
You've always had the gift of moral clarity.คุณมีพรสวรรค์ ด้านความเคร่งครัดในศีลธรรม
By the time you were born, your father's austerity had become hers.ตอนเจ้าเกิด ความเคร่งครัดของพ่อเจ้าก็กลายเป็นของนางเสียเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเคร่งครัด
Back to top