ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความองอาจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความองอาจ*, -ความองอาจ-

ความองอาจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความองอาจ (n.) bravery See also: courage, boldness Syn. ความกล้า, ความอาจหาญ
ความองอาจ (n.) courage See also: bravery, valor Syn. ความเก่งกล้า, ความกล้าหาญ Ops. ความขลาด, ความกลัว
ความองอาจ (n.) courage See also: bravery, valor Syn. ความกล้า, ความห้าวหาญ, ความเก่งกาจ Ops. ความขลาด, ความกลัว
English-Thai: HOPE Dictionary
gimp(จิมพ) n. ขลิบด้าย,ความองอาจ,ความกระตือรือร้น,กำลังวังชา
prowess(เพรา'อิส) n. ความอาจหาญ,ความองอาจ,ความสามารถยอดเยี่ยม,การกระ-ทำที่อาจหาญหรือองอาจ., Syn. bravery,strength,skill
spirit(สพิ'ริท) n. จิตใจ,วิญญาณ,ใจ,ญาณ,เจตนา,หัวใจ,ความในใจ,อารมณ์,ความเด็ดเดี่ยว,ความมุ่งมั่น,ความองอาจ,ภูติผีปีศาจ,หัวน้ำหอม,ของเหลวระเหยที่ได้จากการกลั่น,สารละลายแอลกอฮอล์,แอลกอฮอล์ vt. เร้าใจ,ปลุกใจ,กระตุ้น,ให้กำลังใจ,ลักพาไปอย่างลึกลับ adj. เกี่ยวกับของเหลวระเหยที่ได้จากการกลั่น,เกี่ยวกับสารละลายแอลกอฮอลล์
valiancy(แวล'เยินซี) n. ความกล้าหาญ,ความองอาจ,ความอาจหาญ., Syn. valiance
valo(u) r (แวล'เลอะ) n. ความกล้าหาญ,ความองอาจ,ความอาจหาญ., Syn. courage,bravery,heroism ###A. cowardice,fear
English-Thai: Nontri Dictionary
bravado(n) ความอวดกล้า,ความองอาจ,ความอาจหาญ,การวางก้าม
prowess(n) ความกล้าหาญ,ความองอาจ,ความอาจหาญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
See, courage isn't just about being brave.ความองอาจ ไม่ใช่แค่ทำตัวกล้า
Valor and courage were exhibited by so many that I cannot honor them all.ความองอาจกล้าหาญที่หลายคนแสดงออก ผมไม่สามารถกล่าวยกย่องได้ทั้งหมด
Courage is daring to do what is right in spite of the weakness of our flesh.ความองอาจคือความไม่เกรงกลัว ที่จะทำในสิ่งที่ถูก แม้เนื้อหนังมังสาจะอ่อนแอ
"Remember us."เพราะท่านไม่ประสงค์บรรณาการ หรือลำนำใดถวายให้ ไม่ประสงค์รูปปั้น หรือบทกวีใด แด่การศึกและความองอาจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความองอาจ
Back to top