ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความสะเทือน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความสะเทือน*, -ความสะเทือน-

ความสะเทือน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสะเทือน (n.) vibration See also: shaking, trembling Syn. การสั่นไหว
ความสะเทือนใจ (n.) depression See also: melancholy
English-Thai: HOPE Dictionary
emotion(อิโม'เชิน) n. อารมณ์,สิ่งที่ทำให้เกิดอารมณ์,ความสะเทือนใจ,อาวรณ์, See also: emotionable adj. ดูemotion emotive adj. ดูemotion emotionalist n. ดูemotion, Syn. feeling
English-Thai: Nontri Dictionary
pulsation(n) การเต้น,การสั่น,ชีพจร,จังหวะ,ความสะเทือน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
depression (n.) ความสะเทือนใจ See also: ความเศร้าสลด, ความหดหู่ Syn. unhappiness, gloom Ops. hopefulness, cheerfulness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That it's a kind of post-traumatic stress.เขาก็บอกแค่ว่าเพราะความสะเทือนใจ
Did you know about Dad's depression?นายรู้เรื่องเกี่ยวกับความสะเทือนใจของพ่อไหม?
When the bargaining has failed and the anger is too hard to maintain, we fall into depression, despair, untilfinallywe havetoaccept that we have done everything we can.เมื่อการต่อรองล้มเหลว และ ความโกรธก็มากเกินกว่าจะรับไหว เราก็ร่วงหล่นสู่ความสะเทือนใจ สิ้นหวัง
Is she is still clearly suffering from depression.คือเธอยังทุกข์ทรมานจากความสะเทือนใจ
Since you're shaking, you can't stay here anymore.เพราะความสะเทือนใจ จะไม่เกิดขึ้นอีกนานแล้ว
You used methylone to treat depression in your practice before it was banned.คุณใช้เมทธีโลนเพื่อบรรเทาความสะเทือนใจ ในทางปฏิบัติ ก่อนที่มันจะถูกห้ามใช้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความสะเทือน
Back to top