ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความสลด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความสลด*, -ความสลด-

ความสลด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสลด (n.) sadness See also: sorrow Syn. ความเศร้าเสียใจ, ความสลดหดหู่
ความสลดหดหู่ (n.) sadness See also: sorrow Syn. ความเศร้าเสียใจ
ความสลดใจ (n.) melancholy See also: depression, sadness, dejection, despondency
ความสลดใจ (n.) melancholy See also: sorrowfulness, sadness Syn. ความหดหู่, ความเศร้าโศก, ความทุกข์ใจ Ops. ความสุข, ความสดชื่น, ความเบิกบาน
English-Thai: HOPE Dictionary
regret(รีเกรท') vt. เสียใจ,โทมนัส,สลดใจ,n. ความเสียใจ,ความรู้สึกเสียใจ,ความโทมนัส,ความสลดใจ, See also: regrets n. การปฏิเสธการเชิญอย่างสุภาพ regretable adj. regrettable adj. regretter n. regrettingly adv., Syn. dep
sadness(แซด'นิส) n. ความเสียใจ,ความเศร้าโศก,ความโทมนัส,ความสลดใจ, Syn. sorrow
English-Thai: Nontri Dictionary
dejection(n) ความหดหู่ใจ,ความเศร้าใจ,ความสลดใจ
despondence(n) ความเสียใจ,ความสลดใจ,ความหดหู่ใจ,ความเศร้าโศก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความสลด
Back to top