ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความวุ่นวายใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความวุ่นวายใจ*, -ความวุ่นวายใจ-

ความวุ่นวายใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความวุ่นวายใจ (n.) anxiety See also: alarm, fear, suspense, tension, uneasiness Syn. ความกังวล, ความไม่สบายใจ Ops. ความสบายใจ
ความวุ่นวายใจ (n.) unhappiness See also: sorrowfulness Syn. ความกังวลใจ, ความว้าวุ่นใจ Ops. ความสบายใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
discomposure(ดิสคัมโพ'เชอะ) n. ความไม่เป็นสุข,ภาวะที่ถูกก่อกวน,ความร้อนใจ,ความวุ่นวายใจ, Syn. perturbation
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frustrationความขัดข้องใจ,ความคับข้องใจ,ความวุ่นวายใจ [การแพทย์]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความวุ่นวายใจ
Back to top