ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความรวดร้าว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความรวดร้าว*, -ความรวดร้าว-

ความรวดร้าว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความรวดร้าว (n.) agony See also: sorrow, suffering, painfulness, bitterness, sadness, distress, torment, grief, anguish Syn. ความปวดร้าว, ความปวดร้าวใจ, ความเจ็บปวดรวดร้าว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
anguish (n.) ความรวดร้าว See also: ความทุกข์, ความทุกข์ทรมาน Syn. distress, pain, wretchedness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The title of the photograph is Anguish.ชื่อของภาพคือความรวดร้าว
It contains all mortal grief.มันบรรจุทุกความรวดร้าวอย่างถึงที่สุด
♪ And there's that anguish, there's that doubt ♪และมีความรวดร้าวนั้น ความสงสัยนั้น
A state of mind, A spiritual affliction, like the Blues.อารมณ์ ความรวดร้าวทาง จิตวิญญาณ เหมือนเพลงบลูส์
Dickensian foster home, 'cause he had witnessed firsthand the anguish of another parent who surrendered her firstborn son to just such a facility many years ago.แม่หนูเจ้าปัญหาในบ้านอุปถัมภ์ เพราะเขาได้เห็น ความรวดร้าวของแม่คนหนึ่งที่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความรวดร้าว
Back to top