ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wretchedness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wretchedness*, -wretchedness-

wretchedness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wretchedness (n.) ความเคราะห์ร้าย Syn. miserableness
English-Thai: Nontri Dictionary
wretchedness(n) ความยากจน,ความชั่วร้าย,ความเคราะห์ร้าย,ความน่าเวทนา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wretchedness
Back to top