ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความยุติธรรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความยุติธรรม*, -ความยุติธรรม-

ความยุติธรรม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความยุติธรรม (n.) justice See also: fairness Syn. ความเที่ยงธรรม, ความชอบธรรม, ความชอบด้วยเหตุผล, ความถูกต้อง Ops. ความอยุติธรรม
ความยุติธรรมทางสังคม (n.) social justice
English-Thai: HOPE Dictionary
astraea(แอสทรี'อะ) n. เทพเจ้าแห่งความยุติธรรม (goddess of justice)
candor(แคน'เดอะ) n. ภาวะเปิดเผย,ภาวะตรงไปตรงมา,ความยุติธรรม,สีขาว,ความบริสุทธิ์,ความใจดี, Syn. openness ###A. bias
candour(แคน'เดอะ) n. ภาวะเปิดเผย,ภาวะตรงไปตรงมา,ความยุติธรรม,สีขาว,ความบริสุทธิ์,ความใจดี, Syn. openness ###A. bias
due(ดิว) adj. เหมาะสม,สมควร,พอเพียง,พอควร,ครบกำหนด,ถึงกำหนด,ถูกต้อง,ถูกทำนองคลองธรรม,ตรง,หลีกเลี่ยงไม่ได้. n. สิทธิที่ควรได้รับ,หนี้,เงินที่พึงชำระ,ค่าธรรมเนียม,ความยุติธรรม. -adv. โดยตรง,แน่นอน. -Phr. (due to เนื่องจาก,เนื่องด้วย,เพราะ) ., See also: d
justice(จัส'ทิส) n. ความยุติธรรม,ความถูกต้อง,ความสมควร -Phr. (bring tojustice นำขึ้นศาล) -Phr. (dojustice to ให้ความยุติธรรมแก่), Syn. impartiality,equity
justness(จัสทฺ'นิส) n. ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความถูกต้อง, Syn. justice,righteousness
rectitude(เรค'ทิทูด) n. ความเที่ยงธรรม,ความถูกต้อง,ความยุติธรรม,ความมีศีลธรรม
right(ไรทฺ) adj. ถูก,ถูกต้อง,ปกติ,เป็นธรรม,ยุติธรรม, (ด้าน) หน้า, (ด้าน) บน, (ข้าง) ขวา,ตรงไป,เป็นมุมฉาก n. ธรรม,ความยุติธรรม,ความถูกต้อง,สิทธิ,สิทธิตามกฎหมาย,การหันขวา,การเลี้ยวขวา,ฝ่ายที่ถูกต้อง,สมาชิกฝ่ายขวา,สมาชิกรัฐสภาที่นั่งอยู่ทางด้านขวาของประธานสภา vt. ทำให้เรียบร้อย,ทำให่เหทาะสม,แก้แค้น,แก้ไข vi. ทรงตัว,ตั้งตรง adv .เป็นเส้นตรง,อย่างถูกต้อง,แม่นยำ,เหมาะสม
English-Thai: Nontri Dictionary
equity(n) ความเสมอภาค,ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม
justice(n) ความยุติธรรม,ความเที่ยงตรง,ความถูกต้อง
rectitude(n) ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความถูกต้อง,ความมีศีลธรรม
uprightness(n) ความซื่อตรง,ความเที่ยงตรง,ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
distributive justiceความยุติธรรมในการจัดสรร [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
justiceความยุติธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
utilitarian justiceความยุติธรรมทางประโยชน์นิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiat justitia (L.)ให้เป็นไปตามความยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
miscarriage of justiceการทำให้เสื่อมเสียความยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Justiceความยุติธรรม [TU Subject Heading]
Retributionการลงโทษเพื่อความยุติธรรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fairness (n.) ความยุติธรรม See also: ความไม่ลำเอียง, ความตรงไปตรงมา Syn. impartiality, justice Ops. injustice, unfairness
impartiality (n.) ความยุติธรรม See also: ความไม่ลำเอียง, ความตรงไปตรงมา Syn. justice Ops. injustice, unfairness
justice (n.) ความยุติธรรม See also: ความเที่ยงธรรม, ความเป็นธรรม, ความถูกต้อง Syn. fairness, reasonableness, equity Ops. unfairness, injustice
play the game (idm.) ทำด้วยความยุติธรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Numerical equations would signify abstract ideas like justice, good, evil.การเท่ากันของจำนวน เป็นสัญลักษณ์ในทางทฤษฎี เหมือน ความยุติธรรม ความดี ความชั่ว
Like justice, good, evil.เหมือน ความยุติธรรม ความดี ความชั่ว
We're not asking for a judgment of Gideon.เราไม่ได้ตามหา ความยุติธรรม ของกิเดียน
They look at him and see a defender of truth, justice, and the American way.พวกนั้นเห็นเขาเป็นผู้ปกป้องความจริง ความยุติธรรม และเป็นทางเลือกของอเมริกัน
Truth, justice, valour.ความสัตย์ ความยุติธรรม ความกล้าหาญ
If it is justice that you want, be smart about it.หากท่านต้องการ ความยุติธรรม จงใช้สมองด้วย
"There is no such thing as justice, in or out of court.""ไม่มีสิ่งที่เรียกว่า ความยุติธรรม ทั้งในหรือนอกศาล"
Perhaps because justice is a flawed concept that ultimately comes down to the decision of twelve people.บางทีอาจเพราะว่า ความยุติธรรม เป็นแนวคิดที่มีข้อบกพร่อง ซึ่งท้ายที่สุดแล้วมาจาก การตัดสินใจของคน 12 คน
I know that if feels like justice, but it's not.ผมรู้ว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนเป็น ความยุติธรรม แต่มันไม่ใช่
It is the purpose of this club to fight injustice, to right all that which is wrong, and to preserve truth, justice and peace in the halls of McKinley High.เป้าหมายของชมรมเรา เพื่อต่อสู้ความอยุติธรรม เพื่อแก้ผิดให้เป็นถูก และเพื่อรักษาความจริง ความยุติธรรม และสันติสุข
I know it feels like justice, but it's not.ผมรู้ว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนเป็น ความยุติธรรม แต่มันไม่ใช่
But given what we know, given the ferocity of Grounder justice, this could be the most merciful outcome for the boy.แต่เท่าที่เรารู้ ให้ความดุดันของ grounder ความยุติธรรม นี้อาจจะเมตตาที่สุด
You're asking me to seriously question the integrity of a police investigation based on the word of the accused and the mother of his child?ความยุติธรรม ของการสอบสวนของตำรวจ จากคำพูดแค่ว่าถูกกล่าวหา และ ความเป็นแม่ของลูกเขา
Lady Justice wept today.ความยุติธรรม คงกำลังร้องไห้
Justice will be dispensed by cannonade and cutlass, and all manner of remorseless pieces of metal.ความยุติธรรม จะถูกชำระด้วยกระสุนปืนใหญ่ ทั้งคมดาบ ด้วยบรรดาหลากศาสตราวุธ อย่างดุดัน และไร้ปราณี
Justice is coming to all of us.ความยุติธรรม จะมาหาเราทั้งหมดนี้
Justice, upholding the law.ความยุติธรรม รักษากฎหมาย.
Justice, like beauty, is in the eye of the beholder.ความยุติธรรม เหมือนกับความสวยงาม ที่เห็นแตกต่างออกไป ในสายตาของแต่ละคน
Justice is the backbone to every peaceful society.ความยุติธรรม... ...คือเสาหลัก ที่ทำให้เกิดความสงบสุขในสังคม
Justice finished its inquiry.ความยุติธรรมกลับมาแล้ว
Where is the King's Justice?ความยุติธรรมของ กษัตริย์อยู่ที่ใดกัน
And justice for... whoever killed that blanquito in the yard.ความยุติธรรมของ... ใครก็ตามที่ฆ่าหมอนั่น
Where is my justice? Where is it?ความยุติธรรมของฉันอยู่ไหน
Justice for all.ความยุติธรรมของทุกคน
There's no divine justice, you dumb cunt.ความยุติธรรมของพระเจ้ามันไม่มีจริงไอ้หน้าหี
What kind of justice Prosecutor? !ความยุติธรรมของอัยการแบบไหน
Justice for you and justice for me.ความยุติธรรมของแก/Nและความยุติธรรมของฉัน
Well, justice should be harsh, Nick.ความยุติธรรมควรจะรุนแรง นิค
Justice will prevail.ความยุติธรรมจะต้องชนะ
Justice wins out.ความยุติธรรมชนะในที่สุด
Justice must prevail!ความยุติธรรมต้องจัดการ
Justice, by your own admission, you know little of, truth even less.ความยุติธรรมที่คุณต้องการน่ะเหรอ คุณรู้จักความจริงแค่เล็กน้อย หรือแทบไม่รู้เลย
"Justice, without force, is powerless.ความยุติธรรมที่ปราศจากอำนาจ คือสิ่งที่ไร้ประสิทธิภาพ
What is the true justice?ความยุติธรรมที่แท้จริงคืออะไร
But you have nothing to be afraid of now.ความยุติธรรมนั้นอยู่ใกล้เหลือเกิน
Getting justice was as simple as crossing names out of a book. This is Starling City.ความยุติธรรมมันทำง่าย เหมือนแค่ขีดฆ่าชื่อ
Where's the justice in that?ความยุติธรรมมันอยู่ที่ไหน?
"It's time for Justice. Police Justice."ความยุติธรรมมาแล้ว โปลิศจัสติส
Justice comes at a price, one that Miguel is about to discover he can't afford.ความยุติธรรมมีราคา ราคาที่มิเกลกำลังจะรู้ว่าเขาจ่ายไม่ไหว
Many different forms of justice, Chris.ความยุติธรรมมีหลายแบบ คริส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความยุติธรรม
Back to top