ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความยินยอมพร้อมใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความยินยอมพร้อมใจ*, -ความยินยอมพร้อมใจ-

ความยินยอมพร้อมใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความยินยอมพร้อมใจ (n.) consent See also: permission, approval, agreement, compliance, acquiescence Syn. ความยินยอม Ops. ความดื้อ, ความดื้อรั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In order to guarantee Captain Bryson's acquiescence,เพื่อที่จะรับประกันว่ากัปตันไบรสัน มีความยินยอมพร้อมใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความยินยอมพร้อมใจ
Back to top