ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความมุ่งมาดปรารถนา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความมุ่งมาดปรารถนา*, -ความมุ่งมาดปรารถนา-

ความมุ่งมาดปรารถนา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความมุ่งมาดปรารถนา (n.) desire See also: aim, wish, aspiration, intention, purpose Syn. ความปรารถนา, ความต้องการ, ความมุ่งมาด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความมุ่งมาดปรารถนา
Back to top