ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความมุ่งมาด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความมุ่งมาด*, -ความมุ่งมาด-

ความมุ่งมาด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความมุ่งมาด (n.) desire See also: aim, wish, aspiration, intention, purpose Syn. ความปรารถนา, ความต้องการ
ความมุ่งมาดปรารถนา (n.) desire See also: aim, wish, aspiration, intention, purpose Syn. ความปรารถนา, ความต้องการ, ความมุ่งมาด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความมุ่งมาด
Back to top