ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความมุ่งมั่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความมุ่งมั่น*, -ความมุ่งมั่น-

ความมุ่งมั่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความมุ่งมั่น (n.) will See also: intention, determination Syn. ความตั้งใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
spirit(สพิ'ริท) n. จิตใจ,วิญญาณ,ใจ,ญาณ,เจตนา,หัวใจ,ความในใจ,อารมณ์,ความเด็ดเดี่ยว,ความมุ่งมั่น,ความองอาจ,ภูติผีปีศาจ,หัวน้ำหอม,ของเหลวระเหยที่ได้จากการกลั่น,สารละลายแอลกอฮอล์,แอลกอฮอล์ vt. เร้าใจ,ปลุกใจ,กระตุ้น,ให้กำลังใจ,ลักพาไปอย่างลึกลับ adj. เกี่ยวกับของเหลวระเหยที่ได้จากการกลั่น,เกี่ยวกับสารละลายแอลกอฮอลล์
English-Thai: Nontri Dictionary
earnestness(n) ความเอาจริงเอาจัง,ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง,ความมุ่งมั่น
spirit(n) ผี,จิตใจ,กำลังใจ,ความกล้า,วิญญาณ,อารมณ์,ความมุ่งมั่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
determination (n.) ความมุ่งมั่น See also: ความตั้งใจมั่น, ความมุมานะ, ความแน่วแน่ Syn. decision, purpose, resolution
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And my intention in sending Pete over to you was so that you could come up with this plan.ความมุ่งมั่นของฉัน คือส่งพีทไปหาคุณ เพื่อที่คุณจะได้คิดแผนการออก
My commitment hasn't changed.ความมุ่งมั่นของฉันไม่เคยเปลี่ยน และความเสียหาย
King's commitment to noble families must not be compromised.ความมุ่งมั่นของพระราชา ต่อครอบครัวชั้นสูงจะต้องไม่ถูกล่วงละเมิด
Colonel Stelzer's determination was...ความมุ่งมั่นของพันเอก สเทลเสอ เป็น
Your will is strong, but not strong enough.ความมุ่งมั่นของแกแข็งแกร่งนะ แต่ไม่แข็งแกร่งพอ
Will is what makes you take action.ความมุ่งมั่นจะทำให้เจ้ากระทำการ
Our commitment to defend Western Europe and West Berlin, for example stands undiminished.ความมุ่งมั่นที่จะปกป้องยุโรปตะวันตก... เช่นเบอร์ลินเป็นต้น. และคงอยู่อย่างนั้น.
My constant striving to be the best.ความมุ่งมั่นที่จะเป็นที่หนึ่งของฉัน
Ambition versus nepotism.ความมุ่งมั่นสู้กับเด็กเส้น
Determination. Pure determination.ความมุ่งมั่นอย่างเด็ดเดี่ยว
What a winning performance.ความมุ่งมั่นเป็นส่วนสำคัญที่จะชนะเลยนะครับ
Total commitment, getting across what you wanted to say in as straightforward a way as possible.ความมุ่งมั่นแรงกล้า ทำให้คุณสามารถพูดในสิ่งที่คุณต้องการ ในแบบที่ตรงไปตรงมาที่สุด
Determined to neutralize this threat at any cost, the Templar's methods become more brutal and their suspicions rise, even extending to the loyal Circle of Magi...ความมุ่งมั่นในการกำจัดภัยคุกคามนี้ ถูกดำเนินการในทุกทาง, วิธีการของเหล่าเทมพล่า ทวีความโหดร้ายมากขึ้น มีผู้ถูกสงสัยมากมาย, แม้กระทั่งใน ภาคีมนตรา ก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยด้วย...
For my will is as strong as yours, my kingdom as great--ความมุ่งมั่นในใจข้า แน่วแน่ไม่แพ้ท่าน และอาณาจักรของข้า ยิ่งใหญ่--
For my will is as strong as yours... and my kingdom is as great--ความมุ่งมั่นในใจข้า แน่วแน่ไม่แพ้ท่าน... และอาณาจักรของข้า ยิ่งใหญ่--
Revolution had broken out, her diplomats sued for peace while Tomainia's army fought on, confident its war machine would smash the enemy's lines.และสงครามกำลังยุติ ขณะที่กองทัพ โทไมเนีย กำลังรบกันอยู่ พวกเค้ามีความมุ่งมั่นในการรบ โดยไม่รู้ว่ากำลังแพ้
# Help me, help meภาพยนตร์เรื่องนี้มีความมุ่งมั่นกราบ ความทรงจำของ นาย อีเลียส ฮาว
And to think my high school guidance counselor said I'd never amount to anything.ครูแนะแนวสมัยมัธยม เคยบอกว่า ผมไม่ีมีความมุ่งมั่นยิ่งใหญ่อะไร
You told Inspector Dixon... that you had committed a robbery on that night.ที่คุณมีความมุ่งมั่น ปล้นในคืนนั้น
These people have committed horrific crimes.คนเหล่านี้มีความมุ่งมั่น ความผิดที่น่ากลัว
All the teachers are striving for their salaryอาจารย์ทุกคนมีความมุ่งมั่นสำหรับเงินเดือนของพวกเขา
They carry their intended down a long path as a symbolic way of embarking' upon the life ahead of 'em.เขาต้องอุ้มด้วยความมุ่งมั่นไปตามทางเดินยาวๆ คล้ายกับเป็นสัญลักษณ์ของการลงเรือ ไปสู่ภพหน้าของพวกเขาน่ะ
That child's got too much spirit for a girl of her circumstance.เด็กคนนั้ยมีความมุ่งมั่นมากเกินไป/ต่อผู้หญิงที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้
He joined this department because he wanted to help people.เขาเข้ามาร่วมงานกับเรา ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้คน
Give us faith to see in death the gate of eternal life, so that in quiet confidence we may continue our course on Earth until, by your call, we are reunited with those who have gone before.ให้ความศัทธาเมื่อพบความตาย ประตูสู่ชีวิตนิรันดร์ ด้วยความมุ่งมั่น เราจึงเดินตามทางของเราต่อไป จวบจนพระองค์ต้องการ เราจึงพบกันอีกครั้ง กับมิตรที่จากไป
Give us faith to see in death the gate of eternal life so that in quiet confidence...ให้ความศัทธาที่จะเป็นความตาย ประตูสู่ชีวิตนิรันด์ ด้วยความมุ่งมั่นนั้น...
But Fire King has a prior commitment. His herd needs him.แต่ไฟราชา มีความมุ่งมั่นก่อนหน้า ฝูงของเขาต้องการเขา
We just have to have the determination to make them happen.เราเพียงต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้มันเกิดขึ้น
Of all our abilities, it is free will that truly makes us unique.ความสามารถพิเศษของพวกเรา, มันเป็นความมุ่งมั่นสมัครใจอย่างแท้จริง ที่ทำให้พวกเรารวมเป็นหนึ่ง
That tonight I have signed an executive order, initiating a military quarantine of New York City.และด้วยความมุ่งมั่นยิ่งกว่าในคืนนี้ .. ข้าพเจ้าได้ลงนามกฤษฏีกา ดำเนินการให้กองทัพดำเนินการกักกันโรคในนิวยอร์ก ซิตี้
Is this about going after what you want?นี่มันเป็นเรื่องของความมุ่งมั่นนะ
Why this steady striving towards a goal?ทำไมความมุ่งมั่นนี้ ต้องพุ่งชนเป้าหมาย
But love in its truest sense is not based on feelings but a determination to show thoughtful actions even when there seems to be no reward.แต่ความรักที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากความรู้สึก แต่เกิดจากความมุ่งมั่นที่จะใส่ใจ แม้ในยามที่ไม่ได้รับสิ่งใดตอบแทน
Show some initiative!แสดงความมุ่งมั่นออกมา!
It's the immigrant spirit.มันคือความมุ่งมั่นของผู้อพยพ
See how committed they are to what they saw.ดูความมุ่งมั่นเเค่ไหน ในสิ่งที่พวกเขาเห็น
Just trying to, you know, show a little initiative.ฉันแค่พยายามที่จะ นายก็รู้ เเสดงความมุ่งมั่นเล็กน้อย
Here. I do have to admire her determinationฉันนับถือความมุ่งมั่นของเธอจริง ๆ
Minister of the Interior, Hong Seo Hyun is causing a stir in government by treating it as a coup attempt.ท่านเสนาบดีมหาดไทย, ฮง โซ ฮุน เป็นสาเหตุของการกระตุ้นจากความมุ่งมั่นที่จะก่อการกบฏ
They've learned to put their determination and focus to better use, and with far greater compensation.พวกเขาเรียนรู้ที่จะ ใช้ความมุ่งมั่นของเขาในเรื่องที่ดีกว่าเรื่องนี้ และได้รับค่าตอบแทนอย่างมหาศาล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความมุ่งมั่น
Back to top