ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความมีชื่อเสียง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความมีชื่อเสียง*, -ความมีชื่อเสียง-

ความมีชื่อเสียง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความมีชื่อเสียง (n.) popularity See also: fame, renown, celebrity Syn. ความโด่งดัง, ความเด่นดัง
ความมีชื่อเสียง (n.) renown See also: reputation, celebrity Syn. ความดัง, ความเลื่องลือ
ความมีชื่อเสียง (n.) reputation See also: prominence Syn. ความมีหน้าตา
English-Thai: HOPE Dictionary
distinction(ดิสทิงคฺ'เชิน) n. ความแตกต่าง,การแยกแยะ,ลักษณะที่เด่น,ความมีชื่อเสียง,เกียรติยศ -S.characteristic,difference,eminence
eminence(เอม'มะเนินซฺ) n. ความเด่น,ความสูงส่ง,ความมีชื่อเสียง,ที่สูง,เนิน,ผู้มีชื่อเสียง,ผู้มีฐานะหรือตำแหน่งสูง,ปุ่ม,ส่วนที่ยื่นออก
glory(กลอ'รี) n. ความรุ่งโรจน์,ความมีชื่อเสียง,สิ่งประเสริฐ,เกียรติยศ,ความพอใจที่สุด,ทรงกลด
notability(โนทะบิล'ลิที) n. ความน่าสังเกต,ความเด่น,ความมีชื่อเสียง,บุคคลที่สังเกต, Syn. destinction
English-Thai: Nontri Dictionary
eminence(n) ความเด่น,ความมีชื่อเสียง,ความสูงส่ง,ผู้มีชื่อเสียง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
celebrity (n.) ความมีชื่อเสียง Syn. fame, renown
glory (n.) ความมีชื่อเสียง See also: ความรุ่งเรือง, ความรุ่งโรจน์ Syn. eminence, prominence Ops. lowliness, unimportance
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Fame is a fickle friend, Harry. Celebrity is as celebrity does.ชื่อเสียงมันไม่ถาวรหรอกนะ แฮร์รี่ ความมีชื่อเสียงเกิดจากการกระทำ
Well, the first characteristic is publicity.คือว่า ความแตกต่างข้อแรกคือความมีชื่อเสียง
That Seattle Grace has grown into one of the most renowned, lauded and sought-after surgical centers in the country.ที่ ซีแอตเติล เกรซ ได้เข้าไปสู่ความมีชื่อเสียง ถูกยกย่อง และ เป็นที่ต้องการ ในประเทศ
We risk damaging the good name of the united states.เราก็จะเสี่ยงในการไปทำลาย ความมีชื่อเสียงของ สหรัฐอเมริกา
People aren't checking into the empire for a black-tie experience.ผู้คนยังไม่ได้ตรวจสอบเอ็มไพร์ สำหรับประสบการณ์ความมีชื่อเสียงและความสง่างาม
In light of the attack and Daniel's growing celebrity, she's agreed to revisit my argument on house arrest.หลังจากพิจารณาเรื่องการถูกทำร้าย และความมีชื่อเสียง เธอตกลงที่จะพิจารณาคำร้อง เรื่องกักตัวที่บ้านอีกครั้ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความมีชื่อเสียง
Back to top