ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความพึงพอใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความพึงพอใจ*, -ความพึงพอใจ-

ความพึงพอใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความพึงพอใจ (n.) contentment See also: satisfaction Syn. ความพอใจ, ความชอบใจ, ความสมใจ, ความสมหวัง, ความสมปรารถนา Ops. ความเกลียด
English-Thai: HOPE Dictionary
complacency(คัมเพล'เซินซี) n. ความอิ่มอกอิ่มใจ,ความพึงพอใจ., Syn. complacence
complaisance(คัมเพล'เซินซฺ) n. การเอาอกเอาใจ,ความพึงพอใจ,น้ำใสใจจริง
English-Thai: Nontri Dictionary
complacence(n) ความพึงพอใจ,ความอิ่มเอมใจ,ความใจเย็น
complacency(n) ความพึงพอใจ,ความอิ่มเอมใจ,ความใจเย็น
complaisance(n) ความอารีอารอบ,ความอ่อนโยน,ความพึงพอใจ
content(n) ความจุ,ความพึงพอใจ,เนื้อเรื่อง,เนื้อหา,สาระ
contentment(n) ความพึงพอใจ,ความสำราญใจ,ความจุใจ,ความสุขเกษม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Autoerotic Symptomหาความพึงพอใจจากส่วนของร่างกายตนเอง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
complacence (n.) ความพึงพอใจ Syn. satisfaction, complacency
complacency (n.) ความพึงพอใจ Syn. satisfaction, complacence
content (n.) ความพึงพอใจ Syn. satisfaction
delectation (n.) ความพึงพอใจ Syn. qusto
gratification (n.) ความพึงพอใจ See also: ความอิ่มใจ, ความสมหวัง
qusto (n.) ความพึงพอใจ
self-complacency (n.) ความพึงพอใจในตัวเอง See also: ความอิ่มเอมใจ Syn. pride, vanity
self-satisfaction (n.) ความพึงพอใจในตัวเอง See also: ความอิ่มเอมใจ Syn. self-complacency, pride, vanity
enough is as good as a feast (idm.) ความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่
autoerotism (n.) การทำให้เกิดความพึงพอใจทางเพศด้วยตนเอง See also: การช่วยตัวเอง
backslapping (adj.) อย่างความพึงพอใจมาก Syn. hearty
bask (vi.) ได้รับความพึงพอใจ Syn. delight
find (vt.) รู้สึก (ความพึงพอใจ) See also: สัมผัสรู้, สำนึก Syn. feel, perceive
fist-fuck (sl.) สอดมือหรือข้อมือเข้าไปในช่องคลอดเพื่อความพึงพอใจทางเพศ
fist-fuck (sl.) การสอดมือหรือข้อมือเข้าไปในช่องคลอดเพื่อความพึงพอใจทางเพศ Syn. fisting
fisting (sl.) การสอดมือหรือข้อมือเข้าไปในช่องคลอดเพื่อความพึงพอใจทางเพศ Syn. fist-fuck
gloat (vi.) มองด้วยความพึงพอใจ See also: มองอย่างสุขใจ Syn. rejoice
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And as always, The pleasure is yours.และเช่นเคย ความพึงพอใจ ก็เป็นของคุณ
Are you doing this 'cause you think it's the right thing to do or are you doing this to impress that piece of ass that's taken over your life?แกกำลังทำสิ่งนี้ เพราะแกคิดว่ามันคือสิ่งที่ถูก หรือแกทำเพราะ ความพึงพอใจ ที่เป็นส่วนนึงของความโง่ ที่เกิดขึ้นในชีวิตแก?
What's your preference?ความพึงพอใจของคุณคืออะไร
Not to my satisfaction apparently.ความพึงพอใจของฉันยังไม่ปรากฏออกมาเลย
The satisfaction of helping those in hell.ความพึงพอใจที่ได้ช่วยผู้ที่ตกนรก
There's lots of satisfaction to be had out of the anticipation.มีจำนวนมากของความพึงพอใจ ที่จะได้เป็น จากความคาดหมาย
"Nothing gave Buttercup as much pleasure as ordering Westley around."ไม่มีอะไรสร้างความพึงพอใจให้บัตเตอร์คัพได้มากกว่า การได้สั่งให้เวสต์ลีย์วิ่งวุ่นทำโน่นทำนี่
Me and Vincent would've been satisfied... with some freeze-dried Taster's Choice.ฉันและวินเซนต์จะได้รับความพึงพอใจ ... กับแห้งบางส่วนเลือกลิ้มลองรสของ
Have you ever tasted a woman... until she believed that she could be satisfied... only by consuming the tongue that had devoured her?คุณเคยเชยชมผู้หญิง จนกระทั่งเธอเชื่อว่าเธอได้รับความพึงพอใจ เพียงแค่ปรารถนาที่จะได้กลืนกินเธอไหม
With a certain satisfaction, I might add....ด้ยความพึงพอใจในระดับหนึ่งน่ะนะผมว่า
It's about satisfying desires.มันเป็นเรื่องของความพึงพอใจ
Pyromania as a mental disorder may just be a simple myth, but we do know from precedent that serial arsonists derive pleasure from pathological fire-setting.พวกโรคจิตชอบวางเพลิง/Nบางทีอาจเป็นเพียงความเชื่อง่าย ๆ แต่เรารู้จากแบบแผนว่า/Nนักวางเพลิงได้รับ ความพึงพอใจจากพยาธิวิทยาของการก่อเพลิง
Fresh blood has oovery high pranic energy content, Hence the blood link to vampires.เลือดสด ๆมีพลังงานมาก เป็นความพึงพอใจที่เชื่อมต่อระหว่างเลือดไปสู่แวมไพร์
Well, my desires are pretty much all satisfied up, right now.ดีความปรารถนาของฉัน จะสวยมาก ทั้งหมดขึ้นความพึงพอใจได้ในขณะนี้
By satisfying youโดยการทำตามความพึงพอใจของคุณ
Right now my satisfaction should be your main concern.จากนี้ไป เป็นไปตามความพึงพอใจของฉัน นั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องกังวล
I thought we found out today it was a mistake, Mixing business and pleasure.ฉันนึกว่าวันนี้จะได้รู้ว่าไม่ควรเอาธุรกิจกับความพึงพอใจมาปนกัน
Satisfaction guaranteed.รับประกันความพึงพอใจ
She's a pleasure-seeking, sociable personality.เธอเป็นประเภทที่แสวงหาความพึงพอใจ เป็นบุคลิกที่เข้ากับคนได้ง่าย
The only thing concrete is the MO, which depicts an efficient, no-nonsense murderer.สิ่งที่เป็นรูปธรรมเพียงอย่างเดียว คือ M.O. ซึ่งอธิบายถึงความพึงพอใจ อย่างไม่มีเหตุผลของฆาตกร
The camera is not for sexual gratification, it's for proof of death.กล้องไม่ใช่เพื่อแสดงความพึงพอใจ มันเป็นการพิสูจน์ว่าตายอย่างสมบูรณ์
He double-crossed me, and i... demand satisfaction.ฉันต้องการความพึงพอใจ
I am a female pleasure unit.ฉันคือหน่วยความพึงพอใจของสตรี
But you obviously get some sort of sick satisfaction out of it.แต่คุณเป็นคนประเภทแสดงตรงไปตรงมาถึงความพึงพอใจ
They say complacency is a virtue. Oh, stop whining.- เค้าพูดกันว่าความพึงพอใจคือสิ่งที่งดงาม
So I offer you the satisfaction.ดังนั้นผมจึงมีความพึงพอใจ
While pleasant, it was clearly a fantasy, because we are also anomalous.- สร้างความพึงพอใจได้สักครู่ มันก็เป็นแค่จินตนาการ ฝันเฟื่องไปเรื่อย เพราะว่าเราก็ต่างแตกต่างกันไป จากสภาพการณ์ปกติ
Does volunteering for a scientific experiment in which orgasm was achieved by electronically stimulating the pleasure centers of the brain count?แล้วอาสาสมัครเพื่อการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ที่ถึงจุดสุดยอดด้วยกระแสไฟฟ้า เพื่อเร้าให้เกิดความพึงพอใจ ตรงศูนย์กลางของสมอง ถูกนับรวมด้วยไหม?
While I love to delay your gratification,ขณะที่ฉันชอบที่จะชะลอ ความพึงพอใจของเธอ
But they leave many other questions about God unresolved.ในการอธิบายรูปแบบการสร้าง ความพึงพอใจในเชิงปรัชญา
Is gazing at scantily-clad men your most cherished diversion?การจ้องมองคนที่นุ่งน้อยห่มน้อย เป็นความพึงพอใจของเจ้าหรือ?
To what end must man go to discover the depths of his ecstasy?ชายต้องทำอย่างไรเพื่อค้นพบ ความพึงพอใจอย่างที่สุด
But my satisfaction is purely tactile.แต่ความพึงพอใจของฉัน คือ การได้สัมผัสมัน
Actually, it's called gloating, and I earned it, after you commandeered my network and gave your little propaganda speech to the proletariat.คุณโทรมาเพราะอย่างนี้เหรอ เพื่ออวดเหรอ? จริงๆ แล้วมันเรียกว่าความพึงพอใจ และฉันก็สมควรได้รับนะ
I really take pleasure in suspecting this world.ได้รับความพึงพอใจบางอย่าง ด้วยการสงสัยโลกนี้
And I do all of this while keeping my boyfriend interested and physically satisfied and being the captain of 16 clubs and keeping a 3.86 GPA.และชั้นต้องทำทั้งหมดนี่ขณะที่ต้องทำให้แฟนชั้นสนใจในตัวชั้น และเกิดความพึงพอใจกับรูปลักษณ์ภายนอก เป็นกัปตันของชมรม 16 แห่ง
But a few months of "quite satisfied" don't make up for 8 centuries of "utterly disappointed".แต่ช่วงไม่กี่เดือนของ "ความพึงพอใจมาก" ชดเชยไม่ได้ กับช่วง 8 ศตวรรษของ "ความผิดหวังอย่างที่สุด"
And I shall entreat the gods to see them satisfied.และฉันจะวิงวอนพระเจ้า จะเห็นพวกเขามีความพึงพอใจ
Through this spectacle we'll wake the public from its complacency and teach them to think for themselves.ผ่านหตุการณ์ครั้งนี้ เราจะปลุกประชาชนในรู้ถึงความพึงพอใจ และสอนให้เขารู้จักคิดถึงตัวเอง
Allforfreedom and for pleasure~ทั้งหมดก็เพื่ออิสระภาพ และความพึงพอใจ~

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความพึงพอใจ
Back to top