ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความพอใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความพอใจ*, -ความพอใจ-

ความพอใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความพอใจ (n.) contentment See also: satisfaction, willingness Syn. ความชอบใจ, ความพึงพอใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ,การมีอารมณ์ร่วม,ความชอบพอกัน,ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy)
appreciate(อะพรี'ชีเอท) vt. เห็นคุณค่า,แสดงความพอใจ,ชมเชย,ชื่นชม,ตระหนัก. -vi. มีค่าสูงขึ้น. -appreciator n. -appreciatingly adv., Syn. recognize,acknowledge
approval(อะพรู'เวิล) n. การเห็นด้วย,การอนุญาต,การแสดงความพอใจ, Syn. approbation, acceptance, favour ###A. disapproval)
contentment(คันเทนทฺ'เมินทฺ) n. ความพอใจ,ความจุใจ,ความมักน้อย,ความสำราญใจ
delight(ดิไลทฺ') {delighted,delighting,delights} n. ความยินดี,ความปีติยินดี,ความสุขใจ,สิ่งที่ให้ความสุขใจ. vt. ให้ความสุขใจ,ให้ความพอใจ. vi. มีความยินดี,มีความปลื้มปีติ, Syn. enjoyment-A. disgust
gee westinterj. คำอุทานแสดงความพอใจ
gee whizzinterj. คำอุทานแสดงความพอใจ
glory(กลอ'รี) n. ความรุ่งโรจน์,ความมีชื่อเสียง,สิ่งประเสริฐ,เกียรติยศ,ความพอใจที่สุด,ทรงกลด
good(กูด) adj. ดี,กรุณา -Id. (all in good time ถูกกาลเทศะ,เหมาะเจาะ) n. คุณค่า,ผลประโยชน์,ความดีเลิศ,ความกรุณา, See also: goods n. สินค้า. -Phr. (for good ตลอดไป) interj. คำอุทานแสดงความพอใจหรือความเห็นด้วย,ดี -adv. ดี. -S...
gust(กัสทฺ) n. ลมแรงที่พัดขึ้นอย่างกะทันหัน,น้ำไฟหรือสิ่งอื่น ๆ ที่ปะทุขึ้นอย่าง กะทันหัน,อารมณ์ที่ระเบิดขึ้นอย่างกะทันหัน,รสชาติ,รส,ความพอใจ,ความเพลิดเพลิน. vt. ชิมรส,ลิ้มรส,เพลิดเพลินกับ., See also: gustable adj.vi. พัดแรงเป็นพัก ๆ ,ปะทุขึ้นเป็นพัก ๆ
hurrah(ฮะรา') interj.,n. คำอุทานหรือการแสดงความปิติยินดีความพอใจหรืออื่น ๆ ,ความเกรียวกราว,ความวุ่นวาย vi.,vt. ไชโย!,ดีแล้ว!,, Syn. hurray commotion
insatiable(อินเซ'ชีอะเบิล) adj.ไม่สามารถพอใจได้,ไม่สามารถสนองความพอใจได้,ไม่รู้จักพอ., See also: insatiability,insatiableness n. insatiably adv., Syn. insatiate
masochism(แมส'ซะคิสซึม) n. กามวิตถารชนิดหนึ่งที่ได้รับความสุขหรือความพอใจเมื่อตัวเองถูกโบยตีหรือทำให้เจ็บ (ตรงกันข้ามกับ sadism) ,ความสุขหรือความพอใจดังกล่าว., See also: masochist n. masochistic adj.
pleasant(เพลส'เซินทฺ) adj. สบายใจ,พอใจ,ให้ความพอใจ,ถูกใจ,สุภาพ,เรียบร้อย,ร่าเริง,มีมิตรไมตรีจิต., See also: pleasantness n., Syn. pleasing
please(พลีซ) vi.,vt. (ทำ) ให้ความเพลิดเพลิน,ให้ความพอใจ,พอใจ,ต้องการ., See also: pleasable adj. pleaseness n. pleaser n.
pleasure(เพลส'เชอะ) n. ความพอใจ,ความถูกใจ,ความสบาย,ความสุข,ความยินดี,ความต้องการ,ความปรารถนา. vt. ทำให้พอ,ทำให้ถูกใจ,ทำให้สบาย. vi. ยินดี,พอใจ., See also: pleasureless adj. pleasurelessly adv. pleasureful adj., Syn. happine
purr(เพอ) n.,v. (เกิด) เสียงคล้ายเสียงหายใจที่ได้ยินในเครื่องฟัง,เสียงสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์,เสียงรัวของลมพัด,เสียงครางของแมวที่แสดงความพอใจ, See also: purringly adv. -S.pur
satiety(ซะไท'อิที) adj. ความเต็มอิ่ม,ความอิ่มแปล้,ความพอใจเป็นอย่างยิ่ง,ความมากเกิน,ความอิ่มเกินไป, Syn. surfeit
satisfaction(แซททิสแฟค'เชิน) n. ความพอใจ,การทำให้พอใจ,การถ่ายบาป,การแก้แค้น,สิ่งที่ชดเชย, See also: satisfactional adj., Syn. gratification,fulfillment
satisfy(แซท'ทิสไฟ) vt.,vi. ทำให้พอใจ,สนองความพอใจ,ทำให้จุใจ,ทำให้แน่ใจ,แก้ปัญหา,ขจัด,ชำระหนี้,ชดเชย,ทดแทน, See also: satisfiable adj. satisfier n. satisfyingly adv., Syn. repay,pay,disburse
taste(เทสทฺ) n. รส,รสนิยม,รสชาติ,การชิมรส,ประสาทรส,ความพอใจ,ความสามารถในการเลือกเฟ้น,ความสามารถในการพิจาณา,จำนวนเล็กน้อย. vt. ชิมรส,ลิ้มรส, Syn. relish,savour,feel
value(แวล'ลิว) n. ค่า,คุณค่า,มูลค่า,ราคา,ค่าเป็นเงิน,ค่าตอบแทน,หน่วยเงินตรา,ขนาด,ปริมาณ,ความนิยม,ความพอใจ,ความหมาย,ระดับ,คุณภาพของเสียง. vt. ประเมินค่า,ประมาณค่า,คำนวณค่าเป็นเงิน,ให้ความสำคัญ,ให้เกียรติ,นับถืออย่างสูง, Syn. merit,wort
English-Thai: Nontri Dictionary
enjoyment(n) ความเพลิดเพลิน,ความสนุกสนาน,ความพอใจ
gloat(vi) เพ่งดูด้วยความพอใจ,ย่ามใจ,มองด้วยความละโมบ
liking(n) ความชอบ,ความพอใจ,ความถูกใจ
pleasantness(n) ความสนุกสนาน,ความพอใจ,ความสบายใจ,ความร่าเริง
pleasure(n) ความพอใจ,ความเพลิดเพลิน,ความยินดี,ความสุข
satisfaction(n) ความสมปรารถนา,ความพอใจ,ความสาแก่ใจ
SELF-self-satisfaction(n) ความอิ่มเอมใจ,ความพอใจในตนเอง
sympathy(n) ความสงสาร,ความเห็นอกเห็นใจ,การเข้าข้าง,ความพอใจ
taste(n) รสชาติ,รสนิยม,ความพอใจ,การเลือกเฟ้น
value(n) ราคา,คุณค่า,มูลค่า,ความพอใจ,ความหมาย,ขนาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
satisfactionความพอใจ, การทำให้พอใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Resident satisfactionความพอใจของผู้อยู่อาศัย [TU Subject Heading]
Satisfactionความพอใจ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
contentment (n.) ความพอใจ See also: ความสบายใจ Syn. satisfaction
desirability (adj.) ความพอใจ See also: ความปรารถนา, ความชอบ Syn. pleasedness
pleasedness (adj.) ความพอใจ See also: ความปรารถนา, ความชอบ
satisfaction (n.) ความพอใจ See also: ความถูกใจ, การทำให้พึงพอใจ Syn. retaliation, counterattack
satisfactoriness (n.) ความพอใจ
aha (int.) คำอุทานแสดงความพอใจ ยินดี
great (int.) คำอุทานแสดงความพอใจ Syn. bravo
have some of that (sl.) คำอุทานแสดงความพอใจสุดยอด
heigh (int.) คำอุทานเพื่อเรียกร้องความสนใจ แสดงความพอใจ หรือแปลกใจ ฯลฯ
please (vi.) ให้ความพอใจ See also: ให้ความเพลิดเพลิน
satisfying (adj.) ซึ่งสนองความพอใจ See also: อิ่มใจ, เบิกบานใจ Syn. comforting, gratifying, pleasing
watersports (sl.) การปัสสาวะบนตัวผู้อื่นเพื่อความพอใจทางเพศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He'll have to entertain somewhere else to obtain satisfaction.เขาจะต้องสร้างความบันเทิงตก เลือดสกปรก ที่อื่นสำหรับเขาที่จะได้รับ ความพอใจ เขาจะไม่ได้ครับ
I'VE GOT BOTH WOMEN AT THE SAME CHURCH,ความพอใจของนักฆ่าเลียนแบบ ไม่ใช่เรื่องเพศ
The satisfaction of prevailing upon one of the most worthless young men in Britain, might then have rested in its proper place.ความพอใจที่จะได้ชัยชนะเหนือชายหนุ่ม ที่มีค่าน้อยที่สุดในอังกฤษ อาจจะยังมีเหลืออยู่ในที่ที่เหมาะสม
We trust you found the settlement satisfactory.เราไว้ใจว่าคุณจะหาพบ การจัดการได้รับความพอใจหรือไม่
The passion to build has cooled and the joy of reconstruction forgotten, and now it's just a garbage heap made up of hedonistic fools.หนทางแห่งการสร้างสรรค์มันช่างเยี่ยมยอด และ เพลิดเพลินไปกับการประกอบเรื่องราวใหม่ และ ตอนนี้มันกลายเป็นขยะที่สร้างขึ้นมากมาย จากความพอใจบนความโง่เขลา
Three needs. "Three reasons to buy. Satisfaction guaranteed."สามเหตุผลที่ต้องซื้อ รับรองความพอใจ
But I'll settle for, like, a kiss, you know?ผมจูบเพราะความพอใจแบบอย่างว่า
I see that you, like many before you have discovered the delights of the Mirror of Erised.เธอก็เหมือนคนมากมายก่อนหน้าเธอ ที่ได้ค้นพบความพอใจ จากกระจกแห่งแอริแซด
You might have passed a few pleasantries with Mr Bingley.คุณอาจทักทายคุณบิงลี่ย์ ด้วยความพอใจเพียงเล็กน้อย
And follow this book for whose pleasure?แล้วตามหนังสือนี้ เพื่อความพอใจของผู้ใด
The King's condition has become stable because of his contentment over the wedding. I'll try to assist you all I can..ข้อกำหนดของพระราชาจะไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อความพอใจของพระองค์ ฉันจะพยายามช่วยเหลือคุณถ้าฉันสามารถ..
All we ask for is satisfaction.ชั้นต้องการแค่ความพอใจ
It's your own to get every pleasure of this world.มันเป็นสิทธิของคุณที่จะได้รับ ทุกๆความพอใจในโลกนี้
Mama needs fresh content.คุณแม่ต้องการความพอใจ
"Her taste was refined, her sentiments noble, her person lovely, her figure elegant." Good God, there's writing on both sides of those pages."ความพอใจของหล่อนถูกทำให้บริสุทธิ์ ความรู้สึกสูงศักดิ์ ผู้คนที่น่ารัก" สวรรค์โปรด นี่เขียนทั้งสองด้านเลยเหรอ
(ALARM BUZZING)ผมไม่เคยได้รับความพอใจ
I rule this land at my pleasure.ข้าปกครองดินแดนแห่งนี้ ตามความพอใจของข้า
Clearly, there is no prize that I could give you that would compare to the satisfaction of having your name and photo immortalized on a Buy More plaque.แน่นอน คงไม่มีรางวัลไหน ที่จะให้ ไปเทียบกับความพอใจ ที่จะได้มี ชื่อและภาพติดถาวร อยู่บนบอร์ดจารึกของบายมอร์
When your mother died, your need for approval,ตอนที่แม่ลูกเสีย ลูกต้องการ การแสดงความพอใจ
We're always worried about being satisfied.เรากังวลเกี่ยวกับความพอใจเสมอ
So I found affection any way I could.ผมจึงค้นหาความพอใจเท่าที่จะหาได้
If you talk about pleasures, there's the monthly outing to the hostess clubถ้าจะพูดถึงความพอใจ ก็มีแค่ออกไปเที่ยวคลับทุกเดือน
No gesture, no matter how real or romantic will ever compensate for a really impressive list of credentials.ไม่มีท่าที ไม่ว่ามันจะจริงหรือโรแมนติก.. ..มันจะถูกทดแทนด้วย\ ความพอใจในลิสท์ทั้งนั้น
I'm not drinking the demon blood for kicks.ฉันไม่ได้ดื่มเลือดปีศาจเพื่อความพอใจของตัวเองหรอกนะ
Never mix business with pleasure.ว่าอย่านำธุรกิจมาปนกับความพอใจ
I don't know what you heard, but those were screams of pleasure.ผมไม่รู้ว่า คุณได้ยินอะไร แต่นั่นเป็นเสียงกรีดร้องของความพอใจนะ
Was a mistake-- mixing business and pleasure.เอาธุรกิจมารวมกับความพอใจเป็นความผิด
Whoa there, grabby-grabby. - What do I get?- ความพอใจที่ว่าเราเจ๊ากันแล้ว
The poll found that 63% of Americans are happy with the president...โพลชี้ว่า 63% ของชาวอเมริกัน มีความพอใจ กับประธานาธิปดี
How many more must you kill before you are satisfied?กี่ชีวิตที่ต้องตาย เพื่อสนองความพอใจของท่าน
Alice, you cannot live your life to please others.อลิซ เจ้าไม่สามารถใช้ชีวิต ตามความพอใจของคนอื่นๆได้
You think she was just looking for satisfaction?คุณคิดว่าเธอแค่ต้องการความพอใจเหรอ?
I wanted to just get a taste of something I could remember forever, but....ฉันต้องการเพียงแค่ความพอใจ โดยบางอย่างที่ฉันมีโอกาส จำตลอดไป แต่ ...
Well, my only pleasure is employing myself profitably.ก็ ความพอใจหนึ่งเดียวของฉันคือ/Nการทำตัวเองให้มีประโยชน์สูงสุด
Only pleasure?แค่เพื่อความพอใจเหรอ
The unsub gets sexual gratification from penetration with a knife.เขาได้รับความพอใจทางเพศ จากการแทงด้วยมีด
Are you leaving all your great aspirations up to providence's whims?ท่านจะปล่อยให้ความหวังอันยิ่งใหญ่ของท่านขึ้นอยู่ เพียงกับความพอใจของสวรรค์อย่างนั้นหรือ?
Well, I was leaning towards elitist Oxford prig, but now that you mention it, self-satisfied do-gooder works, as well.ฉันคิดว่าคุณเอนเอียงไปทางภาคภูมิใจที่ตัวเองจบอ๊อกฟอร์ด แต่ไหนคุณก็พูดถึงมันแล้ว เปลี่ยนเป็น ทำดีตามความพอใจของตนเอง ประมาณนั้นดีกว่า
There is nothing can console meไม่มีสิ่งใดให้ความพอใจข้าได้
By the authority granted me by His Majesty the King and with a goodly amount of personal satisfaction I hereby place you in the custody of the court,ด้วยราชอำนาจจากกษัตริย์... . ..และด้วยความพอใจส่วนตัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความพอใจ
Back to top