ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความประหลาดใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความประหลาดใจ*, -ความประหลาดใจ-

ความประหลาดใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความประหลาดใจ (n.) wonder See also: surprise, astonishment, amazement Syn. ความแปลกใจ, ความสงสัย, ความพิศวง, ความสนเท่ห์
English-Thai: HOPE Dictionary
ah(อา) interj. โอย, อะฮ้า! (คำอุทานแสดงความเจ็บปวดความประหลาดใจ ความเห็นด้วยความสงสาร การบ่น ความยินดี ฯลฯ)
astound(แอสเทาดฺ') vt. ทำให้งงงวย,ทำให้ตกใจ (ด้วยความประหลาดใจ) . -adj. ประหลาดใจ,ตกใจ,สะดุ้งเฮือก, Syn. shock, stun,startle)
blimery(ไบล'มี) interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,โอ้โห!
blimy(ไบล'มี) interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,โอ้โห!
boy(บอย) n. เด็กผู้ชาย,เด็ก,น้องชาย,พ่อหนุ่ม,บ๋อย,กะลาสีเรือฝึกใหม่,เด็กฝึกงาน,นักการ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือดูถูก, Syn. youngster
dear(เดียร์) adj. ที่รัก,เป็นที่รัก,น่ารัก,แพง,ทุกข์ใจ,ขุ่นใจ,เข้มงวด n. บุคคลอันเป็นที่รัก,บุคคลที่ดี,คนรัก -adv. เป็นที่รัก,มีราคาแพง interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,ความโศกเศร้า เช่น อนิจจา! ตายจริง! โอ้!., See also: dearness n. ดูdear คำที
gapeseed(เกพ'ซีด) n. สิ่งที่ถูกจ้องด้วยความประหลาดใจและอ้าปากค้าง
gasp(กาสพฺ) n. การหอบ,การอ้าปากหายใจ,การหายใจไม่ค่อยออก,การอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจ. vi. หายใจหอบ,หอบ,อ้าปากหายใจ,ปรารถนา,อยาก. vt. พูดหอบ., See also: gasply adj., Syn. gulp,pant,sigh
gee(จี) interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ความกระตือรือร้นหรือการย้ำเช่นโอ้โฮ interj. เสียงตวาดม้า. vt.,vi. (ทำให้) เลี่ยงไปทางขวา
golly(กอล'ลี่) iterj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ตื่นเต้น
goodnessn. ความดี,คุณงามความดี,ส่วนที่ดีที่สุด,พระเจ้า. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
gracious(เกร'เชิส) adj. มีมารยาท,กรุณา,ปรานี,เมตตา,สุภาพ,สง่างาม,สวยงาม,เรียบร้อย. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ความโล่งอก-ความผิดหวังหรืออื่น ๆ, See also: graciousness n., Syn. kind,courteous ###A. harsh
gramercy(กระเมอ'ซี่) n. การอุทานแสดงความประหลาดใจ-อารมณ์รุนแรง. n. การขอบคุณ
ha ###SW. ha (ฮา'ฮา) interj.,n. คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือหัวเราะเยาะ,สนามเพลาะ abbr. haemolytic anemia,hospital admission
heaven(เฮฟ'เวิน) n. ท้องฟ้า,สวรรค์,พระเจ้า,อำนาจสวรรค์., See also: heavens คำอุทานแสดงความประหลาดใจ,การเน้นหรืออื่น ๆ โอ้สวรรค์,ความสุขที่สุด,สถานที่สุขที่สุด,สุขาวดี, Syn. paradise,blisss,ecstasy
hello(เฮล'โล,ฮีโล') interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ. n.,vi. (การ) เอ่ยคำ"ฮัลโหล"
hey(เฮ) interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ,ความสงสัย,ดีใจหรืออื่น ๆ
jiminyคำอุทานแสดงความประหลาดใจ
jimminy injerj.คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
la(ลา) เสียงที่ 6 ของลำดับเสียงดนตรี,เสียง'ลา' interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ abbr. left atrium,latex agglutination,local anethesia
lord(ลอร์ด) n. เจ้าศักดินา,ขุนนาง,เจ้าของที่ดิน,ท่านลอร์ด,สมาชิกสภาขุนนาง,ผู้นำในการค้า,เจ้านาย,เจ้าเหนือหัว,พระผู้เป็นเจ้า,พระเยซูคริสต์,ดาวนพเคราะห์ที่มีอิทธิพลครอบงำ. -interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ. vi. มีอำนาจหรืออิทธิพล,ตั้งตัวเป็นเจ้าเหนือหัว
man(แมน) n. คนผู้ชาย,คนเรา,มนุษย์,ผู้ชาย,บุรุษ,มนุษยชาติ,บุคคล,สามี,คนงานที่เป็นผู้ชาย,ลูกน้องที่เป็นผู้ชาย,คนใช้ผู้ชาย,ตัวหมากรุก,เรือกำปั่น. vt. หาคนให้,ประจำตำแหน่ง -interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความกระตือรือร้น -Phr. (as one man โดยเอกฉันท์) pl. men
marvel(มาร์'เวิล) n. สิ่งที่น่าพิศวงหรือชื่นชม,บุคคลที่น่าพิศวงหรือชื่นชม,ความประหลาดใจ,ความพิศวง. v. ประหลาดใจ,พิศวง., See also: marvelment n.
my(มาย) pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
oho(โอโฮ') interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ,ความปีติยินดีหรืออื่น ๆ
oops(อูพซฺ) interj. คำอุทานแสดงความไม่พอใจ,ความผิดหวัง,ความประหลาดใจและอื่น ๆ
really(เรียล'ลิ) adv. โดยแท้,โดยแท้จริง,โดยความเป็นจริง,จริง ๆ ,โดยจริงใจ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความโกรธหรืออื่น ๆ, Syn. truly,genuinely,verily,quite
stupefaction(สทูพะแฟค'เชิน) n. การทำให้มึนงง,ความมึนงง,ความไม่รู้สึก,ความงงงวย,ความประหลาดใจอย่างที่สุด,ภาวะที่กึ่งสลบ.
whew(วิว) interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ,ความสบายใจหรืออื่น ๆ
widemouthed(ไวด์'เมาธดฺ) adj. มีปากกว้าง,อ้าปากกว้าง (เช่นด้วยความประหลาดใจ) ,โลภ,พูดมาก
wonder(วัน'เดอะ) vi.,vt. รู้สึกประหลาดใจ,รู้สึกงงงวย,รู้สึกกังขา,รู้สึกสงสัย n. สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจ,ความประหลาดใจ,ความงงงวย,ความพิศวง,การกระทำหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ประหลาดใจ, See also: wonderer n., Syn. surprise,miracle,doubt,
English-Thai: Nontri Dictionary
aha(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือพอใจ
amazement(n) ความสนเท่ห์,ความประหลาดใจ,ความพิศวง,ความงงงวย
astonishment(n) ความอัศจรรย์,ความประหลาดใจ,ความพิศวง
ha(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
marvel(n) ของมหัศจรรย์,ความประหลาดใจ,ความพิศวง
mystification(n) ความงงงวย,ความลึกลับ,ความประหลาดใจ
surprise(n) การโจมตี,ความประหลาดใจ,การจู่โจม,เรื่องแปลก
wonder(n) ความประหลาดใจ,ความพิศวง,สิ่งประหลาด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
amazement (n.) ความประหลาดใจ Syn. surprise, wonder
astonishment (n.) ความประหลาดใจ See also: ความมหัศจรรย์, ความอัศจรรย์ใจ Syn. amazement, surprise
surprise (n.) ความประหลาดใจ See also: ความแปลกใจ Syn. astonishment, shock, wonder
wonderfulness (n.) ความประหลาดใจ
wonderment (n.) ความประหลาดใจ See also: ความงงงวย, ความพิศวง Syn. amazement, astonishment, wonder
blow me down (phrv.) คำอุทานแสดงความประหลาดใจ (คำไม่เป็นทางการ)
cor (int.) เสียงอุทานแสดงความประหลาดใจหรือชื่นชม
crikey (int.) คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
eh (int.) คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
fuck me (sl.) คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
gaze around (phrv.) จ้องมองไปรอบๆ (ด้วยความสงสัยหรือความประหลาดใจ) Syn. gaze round
gaze round (phrv.) จ้องมองไปรอบๆ (ด้วยความสงสัยหรือความประหลาดใจ) Syn. gaze around
gee (int.) คำอุทานแสดงความประหลาดใจ Syn. alas, gosh
gee whiz (int.) คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือตกใจ
gosh (int.) คำอุทานแสดงความประหลาดใจ / ดีใจ / ตกใจ See also: คำอุทาน
hah (int.) คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความโกรธ ฯลฯ Syn. ha
hey (int.) คำอุทานแสดงความประหลาดใจ See also: คำอุทานแสดงความดีใจ, ผิดหวัง ฯลฯ
ho (int.) คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ดีใจ เรียกร้องความสนใจ
la (int.) คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือเน้นย้ำ
och (int.) คำอุทานแสดงความประหลาดใจ เสียใจหรืออื่นๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's try it. 3... 2... Whoa, stop!ความสุข ความประหลาดใจ ความโกรธ...
The surprise, Tess. And the best thing that ever happened.ความประหลาดใจ, เทส และสิ่งที่ดี ที่สุดที่เคยเกิดขึ้น
Another shocking turn in the David Clarke treason trial came today as financial advisor Bill Harmon took the stand with searing testimony against his longtime friend and colleague, David Carke.ความประหลาดใจต่อมา ในการให้การของพยานคดี เดวิท คล๊ากในวันนี้ คือการขึ้นให้ปากคำของผู้แนะนำด้านการเงินของเขา บิล แฮมมอน
Surprises and violence. It begins in a time of war with a villain named Wyatt... and a killing.ความประหลาดใจและความรุนแรง เริ่มต้นในยุคสงคราม
Everybody's waiting for the next surpriseทุกคนรอคอย ความประหลาดใจครั้งต่อไป
Folks around this joint love surprise inspections.คนรอบนี้ความรักร่วมกันตรวจสอบความประหลาดใจ
That's quite a... surprise.ที่ค่อนข้าง ... ความประหลาดใจ
I wanted it to be a surprise.ฉันอยากให้มันเป็นความประหลาดใจ
You will imagine our surprise and shock.เธอคงจินตนาการได้ถึง ความประหลาดใจและความตกใจ
I received a letter this morning, which has astonished me exceedingly.พ่อได้รับจดหมายเมื่อเช้านี้ ซึ่งทำความประหลาดใจให้พ่ออย่างยิ่ง
You're full of surprises. How long you been doing this?คุณกำลังเต็มไปด้วยความประหลาดใจ นานแค่ไหนที่คุณได้รับการทำเช่นนี้?
And to everyone's surprise by a three to two decision they overrode the patent office.และการตัดสินสร้างความประหลาดใจแก่ทุกคน ด้วยมติ 3-2 ศาลเพิกถอนคำตัดสินของสำนักงานสิทธิบัตร
Fiona my dearest, if there's one thing I know, is that love is full of surprises.ฟิโอนา ที่รักของฉัน , สิ่งเดียวที่ฉันรู้นั่นก็คือ รัก เต็มไปด้วยความประหลาดใจ.
Well I think it's time for our little surprise.ดีฉันคิดว่ามันเป็นเวลาสำหรับความประหลาดใจเล็ก ๆ ของเรา
But that wasn't the only surprise fate brought me that season.แต่นั่นไม่ใช่ความประหลาดใจเพียงสิ่งเดียว ที่นำชั้นสู่ฤดูกาล
And we were looking for someone who could come and do a surprise, uh, strip.และเรากำลังหาใครซักคนที่ จะมาทำความประหลาดใจ เปลื้องผ้า
Mom said she wasn't surprised.แม่บอกว่า เธอไม่ชอบความประหลาดใจ
Every time a comet visits our solar system, it brings unexpected surprisesทุกครั้งที่ดางหางได้โคจร มายังระบบสุริยะของเรา มันจะมาพร้อมกับความประหลาดใจ อย่างที่เราคาดไม่ถึง
Yeah, she's, uh... yeah, she's, uh-- sorry.ขอโทษ ใช่,แม่ผม,เธอเต็มไปด้วยความประหลาดใจ
As Dorothy looked in wonder, the witch began to shrink away."เมื่อโดโรธีมองดูด้วยความประหลาดใจนั้น "แม่มดก็เริ่มหดลงๆ
Your face aglow with surprise.แล้วสีหน้าคุณต้องเต็มไปด้วยความประหลาดใจ
But it turned out to be a night full of surprises--แต่กลายเป็นว่าคืนนี้กลับมีแต่ความประหลาดใจ
Yes, it was a night filled with surprises.ใช่ มันเป็นค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจ
After all, he wanted it to be a surprise.เพราะเขาต้องการให้ความพินาศ ในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความประหลาดใจ
It is the totem to total modernity that never fails to amaze the world.มันคือผลรวมของความทันสมัย ที่ไม่เคยหยุดสร้างความประหลาดใจให้โลก
The Boy with the Arab Strap... continues to puzzle industry analysts.The Boy with the Arab Strap ที่พุ่งสูงในมิชิแกน จะสร้างความประหลาดใจให้กับนักวิจัยอุตสาหกรรมแล้ว
And her round-trip commute to work... averaged 18.4 double takes per day.และการเดินทางไป-กลับที่ทำงานของเธอ ได้สร้างความประหลาดใจให้ผู้คนโดยเฉลี่ย 18.4 ครั้งต่อวัน
That's the space-time continuum for you, full of surprises.นั่นเป็นห้วงอวกาศและเวลา สำหรับคุณ ซึ่งเต็มไปด้วยความประหลาดใจ
That's no fair. It won't save. Come on, Dad, please?ไม่ยุติธรรมเลย โธ่ พ่อฮะ ขอร้องล่ะ [GASPS การอ้าปากค้่างด้วยความประหลาดใจ หายใจหอบ]
(Kurt clears throat) Sun Tzu says in his Art of War to never let the enemy know you. Our greatest weapon could be the element of surprise.ซุนวูกล่าวไว้ว่า อย่าให้ศัตรูรู้จักคุณ สุดยอดอาวุธคือ ความประหลาดใจ
And astounding lack of scruples would precludeและความประหลาดใจต่อความไร้ศีลธรรมจะขัดขวาง
You astonish with your gifts, Potter.อีกครั้งแล้ว ที่เธอมักสร้างความประหลาดใจ กับพรสวรรค์ของเธอ พอตเตอร์
With ever increasing amazement.กับความประหลาดใจที่กำลังเพิ่มขึ้น
But I do have another surprise for you.แต่ผมมีอีก ความประหลาดใจให้ฝ่าบาท
But I'm starting to wonder if maybe I should be.แต่ผมจะเริ่มด้วยความประหลาดใจ ถ้าทำได้ผมจะทำ
Then in ignorance, I await my own surprise.ในความไม่รู้ .. ฉันก็จะรอความประหลาดใจ
I hate to ruin the surprise, but you just...ผมไม่อยากทำลายความประหลาดใจ
Paul Young continued to surprise everyone.พอล ยัง สร้างความประหลาดใจแก่ทุกคน
I have a big surprise.ฉันมีความประหลาดใจใหญ่
Surprise yourself so you can surprise the audience. Transcendence.สร้างความประหลาดใจให้ตัวเอง เมื่อนั้นเธอก็สร้างให้คนดูได้ มันยากจะอธิบาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความประหลาดใจ
Back to top