ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความบกพร่อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความบกพร่อง*, -ความบกพร่อง-

ความบกพร่อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความบกพร่อง (n.) error See also: faulty, wrong, incorrectness Syn. ข้อผิดพลาด, ความพลาดพลั้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
mental deficiencyความบกพร่องของอำนาจจิต
achondroplasia(แอคคอนโดรเพล' เซีย) n. ความบกพร่องของการเปลี่ยนจากกระดูกอ่อนเป็นกระดูก ทำให้ร่างแคระ. -achondroplastic adj.
aniseilonia(แอนไนไซโค' เนีย) n. ความบกพร่องของสายตาภาพเรตินามีขนาดไม่เท่ากัน., Syn. anisoiconia, anisokonia, aniseikonic adj.
bug(บัก) {bugged,bugging,bugs} n. แมลง,เชื้อจุลินทรีย์,ความบกพร่อง,แฟน,คนคลั่ง,เครื่องดักฟัง,ความคลั่ง,เหยื่อตกปลาที่คล้ายแมลง vt. รบกวน,ติดตั้งเครื่องดักฟังในที่ลับ, Syn. fault,defect จุดบกพร่องหมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมอันเนื่องมาจากคำสั่งในโปรแกรมนั้นเอง ซึ่งทำให้การทำงานของโปรแกรมไม่ถูกต้อง มีข้อผิดพลาด หรือไม่ราบรื่นเท่าที่ควร นอกจากปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมแล้ว อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องก็ได้ คำนี้มาจากคำ bug ที่แปลว่า ตัวด้วง ตัวแมลง ที่ชอบทำให้คอมพิวเตอร์สมัยก่อนเสีย (เกิดการลัดวงจรขึ้น) การแก้ไขจุดบกพร่องของโปรแกรม จึงใช้คำว่า "debug"
dystrophy(ดิส'ทระฟี) n. ความบกพร่องที่เนื่องจากโภชนาการที่ไม่สมบูรณ์หรือบกพร่อง
glitch(กลีช) n. ความบกพร่องเล็กน้อยของเครื่องหรือแผน
handicapn. อุปสรรค,ข้อเสียเปรียบ,ความบกพร่องทางกาย,การแข่งขันต่อแต้ม vt. ทำให้เสียเปรียบ,ขัดขวาง,กีดขวาง
impediment(อิมเพด' ดะเมินทฺ) n. การต้านทาน, การขัดขวาง, การหน่วงเหนี่ยว, อุปสรรค, การพูดติดอ่าง, ความบกพร่องในการพูด, สิ่งที่ขัดขวางการแต่งงาน (โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางครอบครัว), See also: impedimental, impedimentary adj., Syn. barr
imperfection(อิมเพอเฟค' เชิน) n. ข้อบกพร่องมลทิน, ความบกพร่อง, ความไม่สมบูรณ์, ความไม่บริบูรณ์, Syn. deficiency, defect
incivism(อิน' ซิวิซึม) n. ความไม่รักชาติ, ความบกพร่องในหน้าที่ของพลเมือง
infinite loopวงวนไม่จุดจบหมายถึง คำสั่งในโปรแกรมที่สั่งให้เครื่องปฏิบัติการไปตามคำสั่งตามลำดับขั้นตอน แต่กลับวนไปที่คำสั่งเก่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่รู้จักจบ เพราะหาทางออกไม่ได้ (อาจเกิดจากความบกพร่องในการเขียนโปรแกรม) มีความหมายเหมือน endless loop
infirmity(อินเฟอร์'มิที) n. ความอ่อนแอ,ความเจ็บป่วย,ความอ่อนกำลัง,ความบกพร่อง,ความเปราะ,ความเสื่อมทางศีลธรรม, Syn. weakness ###A. strength
lack(แลค) {lacked,lacking,lacks} n. การขาดแคลน,ความไม่มี,ความบกพร่อง. v. ขาดแคลน,ขาด,ไม่มี,มีน้อย
mental retardationภาวะปัญญาอ่อน,ความบกพร่องแห่งอำนาจจิต
uraemia(ยูรี'เมีย) n.ภาวะผิดปกติชนิดหนึ่งที่เกิดจากความบกพร่องของไต., See also: uremic adj.
uremia(ยูรี'เมีย) n.ภาวะผิดปกติชนิดหนึ่งที่เกิดจากความบกพร่องของไต., See also: uremic adj.
vice(ไวซฺ) n. ความชั่ว,ความชั่วร้าย,ความเลว,ความเลวทราม,เรื่องชั่วทางเพศ,ความผิดพลาด,ปมด้อย,ข้อเสีย,มลทิน,ข้อบกพร่อง,ความบกพร่องทางกาย,นิสัยที่เลว. prep. แทนที่,แทนที่จะ,แทน,รอง,ตัวแทน, See also: viceless adj., Syn. depravity
English-Thai: Nontri Dictionary
bug(n) แมลงปีกแข็ง,คนใหญ่คนโต,ความบกพร่อง,เครื่องดักฟัง,ผี,ปีศาจ
defect(n) ความบกพร่อง,ข้อบกพร่อง,ข้อเสีย,ปมด้อย
handicap(n) การต่อให้,การเสียเปรียบ,ความบกพร่อง,อุปสรรค
imperfection(n) ความไม่สมบูรณ์,ความบกพร่อง,ความไม่สมประกอบ
infirmity(n) ความอ่อนแอ,ความบกพร่อง,ความทุพพลภาพ,ความเจ็บป่วย
lack(n) ความขาดแคลน,ความไม่มี,ความไม่เพียงพอ,ความบกพร่อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
impairmentความบกพร่อง, ความเสื่อมโทรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
vice๑. ความบกพร่อง๒. ความชั่วร้าย๓. แทน๔. รอง (ตำแหน่ง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Erratic Performanceความบกพร่องในการกระทำการงาน [การแพทย์]
Immunodeficiencyความบกพร่องทางอิมมูน, ภาวะพร่องทางภูมิคุ้มกัน, การขาดภูมิคุ้มกัน [การแพทย์]
Visually handicappความบกพร่องทางสายตา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Diagnostic exposure การรับรังสีจากการวินิจฉัยโรค, การได้รับรังสีของผู้มารับบริการทางการแพทย์ อันเป็นขั้นตอนหนึ่งในการวินิจฉัยโรค หรือตรวจหาความบกพร่องของอวัยวะ [นิวเคลียร์]
Impairmentการสูญเสียหน้าที่, ความบกพร่อง [การแพทย์]
Mental Deficiencyด้อยสติปัญญา, ปัญญาอ่อน, ความผิดปกติทางจิต, ความบกพร่องทางจิต [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bug (n.) ความบกพร่อง See also: ข้อผิดพลาด, จุดด่างพร้อย Syn. defect
slip-up (n.) ความบกพร่อง See also: ความผิดพลาด
amentia (n.) ความบกพร่องทางจิตใจ
mental deficiency (n.) ความบกพร่องทางจิตใจ Syn. amentia
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some sort of environmental trigger.ความบกพร่องบางอย่างของสภาพแวดล้อม
What deficiencies he's trying to compensate for.ความบกพร่องอะไรที่เขาพยายามจะชดเชย
This difficulty in reading and writing is called dyslexia.ความบกพร่องในการอ่าน และเขียนนี้เรียกว่า LD
They are the same animal, simply functioning less perfectly.เป็นสัตว์ประเภทเดียวกัน แต่มีความบกพร่อง
To limit how much of my In-Valid self I'd leave in the Valid world.เพื่อจำกัดความบกพร่องของตัวเอง
THERE'S SOMETHING WRONG WITH THAT LEVEL OF PERFECTION.มันต้องมีความบกพร่อง ในความสมบูรณ์แบบเสมออยู่แล้ว
If a lesion took out the sympathetic innervation of her heart,ถ้ารอยช้ำทำให้อาการทางประสาทหายไป ความบกพร่องในหัวใจ
That is, you will compensate for my own demerit.นั่นคือ ที่เจ้าจะต้องตอบแทนต่อความบกพร่องของข้า
There must be some kind of a glitch.คงเป็นเพราะความบกพร่องเล็กน้อย ของเครื่องหรือแผน
That's one hell of a glitch, General.หนึ่งในความบกพร่อง นายพล
They said it was some sort of glitch.พวกเขาบอกว่ามันเป็นความบกพร่องบางอย่าง
I wouldn't have even noticed it, except it caused a minor glitch in the code.ฉันก็จะไม่พบแม้มัน นอกจากจะเกิดความบกพร่องเล็กน้อยในรหัส
I thought tethered spinal cord, but you're not gonna see it on there.เส้นประสาทไขสันหลังไม่ปกติ มันหายากมาเลยนะ - เขามีประวัติความบกพร่องที่สันหลังหรือเปล่า? - ไม่ค่ะ
They think it might be some kind of a glitch in the database.พวกเขาคิดว่ามันอาจจะเป็นความบกพร่อง ในฐานข้อมูล
He may not be capable of taking them on in their strongest state, despite their age or infirmity.เขาอาจจะไม่สามารถเอาตัวของเหยื่อไป ในสภาวะที่เหยื่อแข็งแรงที่สุด โดยไม่คำนึงถึงอายุหรือความบกพร่อง
They wrestle with their own flaws, but the Blur is different.พวกเขาก็ต้องต่อสู้ต่อความบกพร่องของตัวเองด้วย แต่ คนที่ปิดบัง นั้นแตกต่าง
The committee is here to determine if the Intersect project is a liability.คณะกรรมการอยู่ที่นี่ เพื่อที่จะยุติ ถ้าโครงการอินเตอร์เซคมีความบกพร่อง
Spencer... our family doesn't handle imperfection very well.สเปนเซอร์... ครอบครัวเรา รับความบกพร่องได้ไม่ดี
Mom... being sick is not an imperfection.แม่คะ การป่วย ไม่ใช่ความบกพร่อง
And as a result of this, this unsub is what we call decompensating.ผลของมันก็คือ เราเรียกผู้ต้องสงสัยว่า มีความบกพร่องในกลไกป้องกันตน
Are you going to hold the entire Jin clan responsible for your own inadequacy?องค์ชายจะให้ตระกูลจินต้องมารับผิดชอบกับ ความบกพร่องขององค์ชายเองหรือ?
It's just a minor glitch, give me a few minutes.แค่ความบกพร่องเล็กน้อยของเครื่อง ให้เวลาผมแป๊บน่ะ
That thing with the crane was operator error.เรื่องเครน เป็นความบกพร่อง ของคนคุมเครื่อง
Perhaps it was your poor nutrition or just your genetic inferiority.อาจจะเพราะเรื่องธาตุอาหาร หรือเป็นเรื่อง ความบกพร่องของพันธุกรรม แต่ช่างมันเถอะ
Sentiment is a chemical defect found in the losing side.ความรู้สึกอ่อนไหว เป็นความบกพร่องของสารเคมีที่นำมาแต่การสูญเสีย
I'm failing a remedial biology class on a technicality all because you don't know how to run a school.ฉันกำลังจะตกวิชาชีวฯจากความบกพร่องทางวิชาการ เพราะคุณบริหารวิทยาลัยไม่เป็น
Tech support says the system has a bug.เจ้าที่เทคนิคบอกว่า ระบบเกิดความบกพร่อง
That is not a bug.นั่นไม่ใช่ความบกพร่องแล้ว
Uh, I'm dyslexic.เอ่อ,ฉันเป็นดิสเล็กเซีย(ความบกพร่องทางทักษะการเรียนรู้)
I thought your biggest secret was dyslexia.ชั้นคิดว่าความลับสุดยอดของนายคือโรค Dyslexia (โรคความบกพร่องทางทักษะการเรียนรู้)
I mean, come on, you don't deserve an "F".ไม่เอาน่า คุณไม่สมควรจะได้ F คุณก็รู้ว่าด้วยความบกพร่องของคุณ
The hypertrophic thickening is asymmetric and clearly involves the inter-ventricular septum, which obstructs the cardiac outflow and prevents the blood from flowing freely between the aortic valve and into the aorta.กล้ามเนื้อหัวใจที่หนาไม่สมมาตร และเป็นที่ชัดเจนว่าเป็นความบกพร่องของผนังกั้นหัวใจห้องล่าง ซึ่งเป็นการขัดขวางการสูบฉีดของเลือดในหัวใจ
They're just numbers to us, but according to Mr. Kalinosky, they prove that there were flaws in Redbird's design.พวกมันเป็นแค่ตัวเลขสำหรับเรา แต่ถ้าสำหรับคุณคาลินอสกี้ มันจะพิสูจน์ว่ามีความบกพร่อง ในการออกแบบเรดเบิร์ด
It might be the breach's stability or lack thereof.มันอาจเป็นเพราะความเสถียร หรือความบกพร่องของมัน เขาพูดถูก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความบกพร่อง
Back to top