ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความทุกข์ยาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความทุกข์ยาก*, -ความทุกข์ยาก-

ความทุกข์ยาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความทุกข์ยาก (n.) hardship See also: distress, trouble, difficulty, rigor Syn. ความลำบาก, ความลำเค็ญ Ops. ความสบาย, ความสุข
English-Thai: HOPE Dictionary
distress(ดิสเทรส') n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจ,ความลำบาก,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย,การอายัดทรัพย์เพื่อบีบบังคับ vt. ทำให้เศร้าโศก,ทำให้ทุกข์ยาก., See also: distressful adj. ดูdistress distressfully adv. ดูdistress distressingly adv. ดูdi
good samaritanผู้ช่วยเหลือหรือเห็นอกเห็นใจผู้ที่กำลังได้รับความทุกข์ยาก
hard knocksความลำบาก,ความทุกข์ยาก
misery(มิซ'เซอะรี) n. ความทุกข์ยาก,ความยากเข็ญ,ความไม่มีความสุขอย่างมาก,ความเจ็บปวด, Syn. suffering
misfortune(มิสฟอร์'เชิน) n. โชคไม่ดี,โชคร้าย,ความทุกข์ยาก,ความยากเข็ญ, Syn. adversity
English-Thai: Nontri Dictionary
adversity(n) ความขัดสน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย
distress(n) ความเดือดร้อน,ความทุกข์ทรมาน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความลำบาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hardship (n.) ความทุกข์ยาก See also: ความยากลำบาก, ความลำบาก, ความขาดแคลน, ความยากจน Syn. adversity, difficulty
miserableness (n.) ความทุกข์ยาก
misery (n.) ความทุกข์ยาก See also: ความยากแค้น, ความเดือดร้อน, ความลำเค็ญ, ความทุกข์ทรมาน, การไม่มีความสุขอย่างมาก Syn. suffering, agony Ops. pleasure, joy, happiness
trouble (n.) ความทุกข์ยาก See also: ความเดือดร้อน, ความยากลำบาก
strait (n.) ความทุกข์ยากลำบาก See also: สภาพที่ลำบาก Syn. difficulty, distress, hardship
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A few months ago he told me that all I brought back from the island was pain, misery, and darkness.เมื่อเดือนก่อนเขาบอกฉัน ว่าทุกสิ่งที่ฉันเอามาจากเกาะ คือ ความเจ็บปวด, ความทุกข์ยาก และความมืดมิด
Adversity creates unexpected alliances...ความทุกข์ยาก สร้างพันธมิตรที่ไม่คาดคิด...
The misery upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress.ความทุกข์ยาก เกิดจากความโลภ ความเจ็บปวดของผู้คนที่หวาดกลัว มนุษย์ทุกคนต่างเคยผ่านมา
That miserable little diary of yours.ความทุกข์ยากของไดอารี่เล็กๆของแก
The Kraken comes now!ความทุกข์ยากจบสิ้น ก็ต่อเมื่ออสูรได้อิ่มหนำ จะให้มันกินเรา
This whole thing, all the trouble in this world, it's a blessing, Tara.ความทุกข์ยากทั้งหมดทั้งมวลในโลกนี้ มันคือพร ทาร่า
Sometimes we risk being shot at to put our wounded mounts out of their misery.บางครั้งเรามีความเสี่ยงที่จะถูก ยิง ที่จะนำม้าได้รับบาดเจ็บที่ไม่ดี ของเรา ออกจากความทุกข์ยากของพวก เขา
Now, our misery can end.ตอนนี้ ความทุกข์ยากของเราจะจบลงแล้ว
"Poor little rich girl. What does she know about misery?"สาวมั่งคั่งจะรู้จักความทุกข์ยากได้ไง
You daddy stared adversity in the eye, Hardy, and he beat it back with a broom.เขาผจญความทุกข์ยากอย่างเด็ดเดี่ยว และตอบโต้มันด้วยไม้กวาด
The girl don't even realise how miserable she is.เด็กน้อยเจ้าไม่เคยได้รู้เลยว่า การเผชิญกับความทุกข์ยากแท้จริงแล้วเป็นเช่นไร
Only a few hours ago, I received word that a small group of people survived in New York City against all odds and in the face of tremendous adversity.ไม่กี่ชั่วโมงก่อนผมได้รับข่าวว่า มีคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่ง ...รอดอยู่ในนิวยอร์กซิตี้ ทั้งที่มีโอกาศน้อยนิด... ...และความทุกข์ยากแสนสาหัส
You put her out of her misery.คุณใส่เธอออกจากความทุกข์ยากของเธอ
Two month... of misery, and fight to try to preserve life.สองเดือน แห่งความทุกข์ยาก และต่อสู้เพื่อ รักษาชีวิตไว้
People like you who grew up in a good environment might not know, but people like us who grow up getting blown by the strong wind, getting hurt like that is not such a big problem.คนที่มีชีวิตสบายอย่างคุณคงไม่รู้หรอกว่า คนที่ผ่านความทุกข์ยากอย่างพวกเรา ถูกดูถูกและเหยียดหยามจนเคยชินแล้ว
Then the future for my mother and me is nothing but suffering.เช่นนั้น อนาคตของข้าและแม่ ก็คงหนีไม่พ้นความทุกข์ยากลำเค็ญ
Taking, as He did, this sinful world as it is, not as I would have it.ใช้ชีวิตไปทีละวัน ชื่นชมทีละนาที ยอมรับความทุกข์ยาก เพื่อเป็นหนทางไปสู่ความสงบ
Jeremiah 29:11-- "i have for you," declares the lord, "plans to prosper you and not to harm you.เยโฮวาห์ 29: 11 "เรามีแผนสำหรับเจ้า" พระเยโฮวาห์ตรัส "เป็นแผนงานเพื่อสันติภาพ ไม่ใช่เพื่อความทุกข์ยาก
The Bleeding Heart sisters of eternal misery.แม่ชีหัวใจสูบฉีดกับ ความทุกข์ยากชั่วนิรันดร์
I promised you an eternity of misery,ฉันสัญญากับนายว่าจะให้ความทุกข์ยากตลอกนิรันดร์กาล
Why don't you tell us why and put us all out of our misery?ทำไมไม่บอกพวกเรามา ทำไมเอาพวกเราทั้งหมด ไปจมอยู่ความทุกข์ยาก?
And i don't know what you've been through, but if you're anything like me, this whole-- this whole thing has made you feel alone.และผมไม่รู้ว่าคุณประสบ ความทุกข์ยากอยู่ และคุณก็เป็นอะไร ที่เหมือนกับผม เรื่องทั้งหมดนี้-- เรื่องทั้งหมดนี้ทำให้ คุณรู้สึกโดดเดี่่ยว
You have caused so much suffering and pain. I will put an end to it.ท่านได้ทำให้เกิดขึ้นความทุกข์ยากและ\ ความเจ็บปวด.ข้าจะะเป็นคนยุติมันเอง.
Put him out his misery.ทำให้เขาออกความทุกข์ยากของเขา
You've made it your life's mission to make him miserable.คุณทำภารกิจตลอดชีวิต เพื่อทำให้เขา ประสบความทุกข์ยาก
It's graphic of human misery.มันเป็นภาพความทุกข์ยากของมนุษย์
He's living in the land of misery and dread, thanks to big sister.เค้าอาศัยอยู่ในดินแดงแห่งความทุกข์ยาก และหวาดกลัว นั้นคงต้องขอบคุณพี่สาวแหละ
I mean, put them out of their misery.ฉันหมายความว่าจะนำพวกเขาออกจากความทุกข์ยากของพวกเขา
Oh, Mr. Shue, thank God you're here to put these trolls out of their misery.โอ้ คุณชู ขอบคุณพระเจ้าที่คุณอยู่นี้ ช่วยเอาความทุกข์ยากออกไปจากพวกเราที คุณจะประกาศได้หรือยังคะ ชัยชนะของฉันได้หรือยัง เพื่อที่ฉันจะได้หัวเราะเยาะพวกขี้แพ้ได้ต่อไป
It's simply been my own affliction that I accept as part of who I am.ถึงแม้ว่ามันจะเป็นความทุกข์ยาก แต่ผมก็รับมันเป็นส่วนนึงของผมไปแล้ว
Can his call ever be heard when the only sound it makes is misery and chaos?เสียงของราโมนจะมีใครใด้ยิน เมื่อเสียงที่ดังกลบอยู่คือความทุกข์ยากและความวุ่นวาย
You don't know where it comes from, or what made it, but it's one of the mysteries of life that lifts us all out of the misery of average.นายไม่รู้ว่ามัน มาจากไหนหรืออะไรสร้างมัน แต่ก็เป็นความลึกลับหนึ่ง ที่เข้ามาในชีวิตของเราทั้งหมด นอกจากความทุกข์ยากของผู้คนทั้งหมด
Speaking like this in light of other's misery could be rather unseemly, but the vice president's accident is a once-in-a-lifetime chance for you.การพูดแบบนี้อาจไม่เหมาะเนื่องจาก รู้ว่าเป็นความทุกข์ยากของคนอื่น แต่ว่าการเกิดอุบัติเหตุของรองประธาน เป็นโอกาสครั้งเดียวในชีวิตของคุณ
Adversity is the state in which man most easily becomes acquainted with himself being especially free of admirers then."ความทุกข์ยากคือสภาพที่มนุษย์ "ได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกับตัวเองมากที่สุด "เพราะปราศจากคนยกย่อง"
Go put the bum out of his misery.ไปใส่ก้น ออกจากความทุกข์ยากของเขา.
Just put him out of his misery, poor bastard.เพียงแค่ใส่เขาออกจากความทุกข์ยากของเขาไอ้ที่ไม่ดี
Turns out my essay about overcoming adversity while maintaining a straight-A average during a teen pregnancy really turned on the admissions boards.ปรากฎว่าเรียงความของฉัน ที่เกี่ยวกับการเอาชนะความทุกข์ยาก ในขณะที่ต้องรักษาเกรดให้ A ตลอด ทั้งๆที่ท้อง มันซาบซึ้งใจ
Your union has withstood more than its fair share of trials and tribulations...การสมรสของคุณ ได้แสดงถึงความอดทนต่อ บททดสอบและความทุกข์ยาก...
Put him from misery, as you did Varro --ทำให้เขาจากความทุกข์ยาก ตามที่คุณได้ Varro -
In his final moments, he told me the truth... that our family's wealth had been i0 built on the suffering of others.ในช่วงเวลาสุดท้ายของเขา เขาได้บอกความจริงกับผม ... ว่าความร่ำรวยของครอบครัวเรา ได้มาจากความทุกข์ยากของคนอื่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความทุกข์ยาก
Back to top