ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความชัดเจน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความชัดเจน*, -ความชัดเจน-

ความชัดเจน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความชัดเจน (n.) clarity See also: clearness, distinctness Syn. ความกระจ่าง Ops. ความครุมเครือ, ความกำกวม
ความชัดเจน (n.) brightness See also: clearness, brilliant Syn. ความชัด, ความแจ่มชัด Ops. ความคลุมเครือ
ความชัดเจน (n.) clearness See also: distinctness Syn. ความแจ่มแจ้ง Ops. ความคลุมเครือ, ความกำกวม
ความชัดเจน (n.) certainty See also: certitude, sureness, inevitability Syn. ความแน่ชัด Ops. ความผันผวน, ความไขว้เขว
English-Thai: HOPE Dictionary
acuity(อะคิว' อิที) n. ความหลักแหลม, ความคม, ความรุนแรง, ความคมกริบ, ความชัดเจน
assembly languageภาษาแอสเซมบลีหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งซึ่งจะตรงเข้าไปจัดการกับตัวไมโครโพรเซสเซอร์ หรือ "ตัวประมวลผล" ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะทำการประมวลผลโดยตรงได้เลย โดยปกติ ภาษานี้จะเรียนยากและต้องเขียนยาวกว่าภาษา C หรือภาษา BASIC แต่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ (result) เร็วกว่า และใช้เนื้อที่เก็บน้อยกว่าโปรแกรมภาษาอื่นมาก นิยมใช้ภาษานี้เมื่อต้องการประหยัดเวลาทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยไม่ต้องพะวงถึงความชัดเจนมากนัก และที่สำคัญก็คือ โปรแกรมภาษานี้จะเขียนขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะกับเครื่องใดเครื่องหนึ่ง หากจะนำไปใช้กับเครื่องคนละรุ่น ก็จะต้องมีการปรับแก้ก่อน (ขึ้นกับหน่วยประมวลผลหรือ CPU)
clarity(แคล'ริที) n. ความชัดเจน,ความใส
experience(อิคซฺเพีย'เรียนซฺ) n. ประสบการณ์,ความชัดเจน,vt. ประสบ,พบ,รู้สึก., Syn. exposure
illustration(อิลัสเทร'เชิน) n. ภาพประกอบ,ภาพอธิบาย,การอธิบายด้วยภาพประกอบ,การยกตัวอย่าง,ความชัดเจน., Syn. picture
perspicuity(เพอสพิคิว'อิที) n. ความชัดเจน,ความแจ่มแจ้ง,ความเข้าใจง่าย, Syn. plainness
semantic(ซีแมน'ทิค) adj. เกี่ยวกับหรือเนื่องจากความหมายแตกต่างของคำหรือสัญลักษณ์อื่น,เกี่ยวกับsemantics (ดู) -semantically adv. ความหมายหมายถึง สัมพันธภาพระหว่างคำกับสัญลักษณ์ในภาษาที่ใช้การเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง รวมทั้งความหมายที่กำหนดให้สำหรับคำและสัญลักษณ์นั้น ๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม คำสั่งต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักใช้อธิบายด้วยภาษาคณิตศาสตร์ เพราะมีความชัดเจนแน่นอน
simplicity(ซิมพลิส'ซิที) n. ความง่าย ๆ ,ความเรียบ ๆ ,ความไม่สลับซับซ้อน,ความเข้าใจได้ง่าย,ความชัดเจน,ความตรงไปตรงมา,ความมีใจซื่อ,ความจริงใจ,ความไม่มีใจคิดโกง,ความไม่หรูหรา,ความไม่มีอะไร,ความด้อยปัญญาหรือประสบการณ์, Syn. easiness
English-Thai: Nontri Dictionary
acuity(n) ความหลักแหลม,ความเฉียบแหลม,ความชัดเจน,ความรุนแรง
clarity(n) ความกระจ่าง,ความแจ่มแจ้ง,ความชัดเจน
clearness(n) ความแจ่มแจ้ง,ความกระจ่าง,ความชัดเจน
definition(n) คำนิยาม,คำจำกัดความ,คำอธิบาย,การบัญญัติศัพท์,ความชัดเจน
distinctness(n) ความแจ่มแจ้ง,ความเด่น,ความชัดเจน,ความแจ่มชัด
legibility(n) ความชัดเจน,ลายมือที่อ่านง่าย
plainness(n) ความสงบ,ความเรียบง่าย,ความธรรมดา,ความชัดเจน
simplicity(n) ความเรียบ,ความง่าย,ความชัดเจน,ความจริงใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acuityความเฉียบแหลม, ความชัดเจน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Articulationพูดชัด, ความมั่นใจ, การดัดดึงข้อต่อ, ข้อต่อของมือ, ความชัดเจนของคำพูด, ข้อต่อ, เปล่งเสียงหรือคำ, ข้อต่อของกระดูก [การแพทย์]
Contrastการเปรียบเทียบ,ความชัดเจน,ความแตกต่าง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
clarity (n.) ความชัดเจน Syn. clearness, lucidity, purity
clearness (n.) ความชัดเจน Syn. clarity, lucidity
distinctness (n.) ความชัดเจน See also: ความชัดแจ้ง
lucidity (n.) ความชัดเจน Syn. clearness, purity
lucidity (n.) ความชัดเจน Syn. clarity
markedness (n.) ความชัดเจน
obviousness (n.) ความชัดเจน
vividness (n.) ความชัดเจน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With hard work ... with honesty, with clarity, with decency.ด้วยการทำงานหนัก ด้วยความจริงใจ ความชัดเจน ความเหมาะสม
♪ Clarity, peace, serenity ♪ความชัดเจน สันติ และความสงบเงียบ
♪ Clarity, peace, serenity, yeah ♪ความชัดเจน สันติ และความสงบเงียบ
Then his head started to become unclear, and he asked himself:แล้วหัวของเขาเริ่มที่จะ กลายเป็นไม่มีความชัดเจน และเขาถามตัวเอง:
I would like to interrupt to point out... that the only thing that is clear so far is that there is no clarity at all.{\cHFFFFFF}ฉันต้องการที่จะขัดขวาง จะชี้ให้เห็น... {\cHFFFFFF}ว่าสิ่งเดียวที่มีความชัดเจนเพื่อให้ ไกลคือว่ามีความชัดเจนที่ไม่ทั้งหมด
Dear Signora Vaccari, more clarityแด่มาดามVaccari, ความชัดเจนมากกว่า
I was sittin' here eatin' my muffin, drinkin' my coffee, replaying' the incident in my head, when I had what alcoholics refer to as a moment of clarity.replayin 'เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหัวของฉัน เมื่อฉันมีสิ่งที่ติดสุราอ้างถึงเป็นช่วงเวลาของความชัดเจน
I'm interested in organization, structure, and clarity.ครูใส่ใจในโครงสร้าง และความชัดเจน
My pupils shrank to pinholes and everything came into focus.ม่านตาดำหดตัวเท่ารูเข็ม... แล้วทุกอย่างกลับคืนสู่ความชัดเจน
And what the public should realize now is the patent office was very clear that you cant patent life.ตอนนั้นสำนักงานสิทธิบัตรมีความชัดเจนมาก ว่าคุณจดสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิตไม่ได้
But it is clear that Moroccan and US government officials are working quickly to secure the area for all citizens.แต่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลโมรอคโค และรัฐบาลสหรัฐ ปฏิบัติหน้าที่อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ความปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่
Sergeant, let's be clear, 'cause being clear will save us both a lot of agita.เพราะความชัดเจนจะช่วยไม่ให้ปวดใจได้
I'm going to see Rosen tomorrow. We'll get some clarity.พรุ่งนี้ฉันจะไปหาโรเซ่น เราจะได้รับความชัดเจนบางอย่าง
I'm not like that. I like clarity.ฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะ ฉันชอบความชัดเจน
I need to be honest and clear.ด้วยความชัดเจนและจริงใจ
You feel inadequate, because he has plenty of clarity, organization, charm, and knowledge.นายรู้สึกต่ำต้อย เพราะเขามี ความชัดเจน,องค์ประกอบ,เสน่ห์,\\\ ความรู้ หรือพูดง่ายๆว่า \\\"ของเขาใหญ่\\\"
After it was clear the Southern Democrats that were still against impeachment had had the screws put on them by the Speaker of the House.หลังจากมีความชัดเจนจากสาย เดโมแครตทางภาคใต้ ที่พวกเขายืนกรานจะถอดถอนผม แล้วมีการสวนพวกนั่นกลับ โดยโฆษกทำเนียบ
There's definitely a case down here,patty.เราเจอความชัดเจนมากเกี่ยวกับคดีที่นี่ แพตตี้
We want to know why we don't have clearance to the case file for this investigation.เราอยากรู้ว่าทำไมเราไม่ได้รับความชัดเจน เรื่องข้อมูลการสืบคดีนี้
Make sure you keep it clear of your deputy.ตรวจสอบให้แน่ใจ ความชัดเจนของปลัดนาย
Until you see something that corroborates these visions, it--it's all fantasy.จนกว่านายจะเห็นบางอย่าง เพื่อให้เกิดความชัดเจนกับภาพเหล่านั้น มันไร้สาระ
Just to be clear,you are referrinto mr. Wayons' truck?เพื่อความชัดเจน คุณพูดถึง รถบรรทุกของคุณเวนส์ใช่มั๊ย
Why, exactly, has your office set up its own investigation without getting authorization from FBI Headquarters?ทำไมถึงมีความชัดเจนว่า สำนักงานของคุณดำเนินการ สืบสวนเรื่องนี้เอง โดยปราศจากการอนุมัติ จาก FBI สำนักงานใหญ่
You've come quite a long distance since we last met, if you can now see a distinction between accuracy and the truth.คุณก้าวหน้าไปมาก หลังจากที่เราพบกันครั้งสุดท้าย ตอนนี้คุณสามารถแยกความแตกต่าง ระหว่างความชัดเจน กับความจริงได้แล้ว
No. They're sending a clear message... don't go where you aren't invited.อืม เขาส่งข้อความชัดเจนว่า
I applied software that decrypts each of the 423 separate segments until the voice becomes clear.ฉันไำด้ประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ เพื่อถอดรหัสแถบเสียง ออกจาก 423 แถบเสียง จนกว่าเส้นเสียง จะมีความชัดเจน
My findings are sound.การค้นพบของฉัน มีความชัดเจนสมบูรณ์
I mean, apparently, you can't even tell me the man's name.ฉันหมายถึงความชัดเจน คุณไม่ยอมบอกฉันด้วยซ้ำว่าเขาชื่ออะไร
I apologize for being so transparent.ผมต้องขออภัย ที่ทำให้ต้องมาชี้เเจงความชัดเจน
So, yeah. Just make sure your thesis is clear,เอาล่ะ ให้แน่ใจน่ะว่า รายงานวิจัยของคุณ มีความชัดเจน
Well, then at least we have clarity about who is doing this to them.งั้น อย่างน้อยเราก็มีความชัดเจนว่า ใครทำสิ่งนี้กับพวกเขา
Hwang Mi Jin's death made that definite to me.การเสียชีวิตของฮวังมีจิน ทำให้ผมเกิดความชัดเจน
But apparently my prayers go straight to his voicemail.แต่เพื่อความชัดเจน ฉันจะฝากเสียงสวดมนตร์ไว้กับข้อความเสียงเขา
Now I'm not sure, I am not very clear about it.ตอนนี้ ฉันยังไม่แน่ใจ ฉันยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนั้น
Just so we're clear, are we talking about Baghdad, or what happened pre-Baghdad?เพื่อความชัดเจน นี่เรากำลังพูดถึงเรื่องที่แบกแดด หรือว่าเรื่องที่เกิดก่อนแบกแดด
Just so I'm clear, are we talking about Baghdad, or what happened pre-Baghdad?เพื่อความชัดเจน นี่เรากำลังพูดกันที่เรื่องแบกแดด หรือว่าเรื่องที่เกิดก่อนแบกแดด
Wait, wait, wait, Grandpa you have to do it with us. Starting with this?ดังนั้นฉันจึงวางแผนที่จะมีความชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์ของฉัน และใช้ชีวิตตามสถานการณ์จากนี้ไป
So, to be clear, my offer stands until the starting bell.ฉะนั้นเพื่อความชัดเจนขอเสนอยังคงอยู่ จนกว่าเสียงระฆังเริ่มดัง
OK. And just to be clear, he's not for sale!โอเคเพื่อความชัดเจนเหมือนกัน หุ่นตัวนี้เราไม่ขาย
Merci for stating the obvious.ขอบคุณสำหรับความชัดเจนของสถานะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความชัดเจน
Back to top