ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คมคาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คมคาย*, -คมคาย-

คมคาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คมคาย (v.) be sharp See also: be witty, be clever, be sagacious, be keen, be smart Syn. ฉลาด, เฉียบแหลม
คมคาย (adj.) charming See also: graceful, attractive, bright-looking, pretty Syn. คมขำ
คมคาย (adj.) sharp See also: witty, clever, sagacious, keen, smart Syn. ฉลาด, เฉียบแหลม
English-Thai: HOPE Dictionary
eloquence(เอล'ละเควินซฺ) n. การพูดคล่อง,การมีคารมคมคาย,สำนวนคมคาย, Syn. oratory
eloquent(เอล'ละเควินทฺ) adj. พูดคล่อง,มีคารมคมคาย,มีฝีปาก,ซึ่งโน้มน้าวจิตใจ, See also: eloquentness n. ดูeloquent
salty(ซอล'ที) adj. เค็ม,มีเกลือ,รสเผ็ด,เผ็ดอย่างอร่อย,คมคาย,เก๋,เกี่ยวกับทะเล,แล่นในทะเล,ลามกอนาจาร, See also: saltily adv. saltiness n., Syn. pungent,sharp,obscene
sharp-tongued() adj. ปากจัด,ปากร้าย,เสียดสี,เหน็บแนม,มีคารมคมคาย,เจ้าโวหาร
English-Thai: Nontri Dictionary
eloquence(n) ความมีคารมคมคาย,โวหารดี,การพูดเก่ง,การพูดคล่องแคล่ว
eloquent(adj) มีคารมคมคาย,มีโวหารดี,พูดเก่ง,พูดคล่องแคล่ว
piquant(adj) คมคาย,แหลม,เก๋,ออกรสออกชาติ,ถึงใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
salty (adj.) (คารม) คมคาย See also: (คำ) คม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That we are made stronger by their actions and that your choices today reflect their bravery.เคลื่อนไป อย่างคมคาย กินใจ แต่ไม่อาจเปลี่ยนความจริงที่ว่า สามีเจ้าได้ชักศึกเข้าบ้าน
The very bed where you attempted to negotiate with me so vigorously?สินบนแห่งเนื้อหนัง คุณชายทั้งหลาย ขณะที่สามีนาง ส่งเสริมอนาธิปไตยและการศึก ถ้อยคำหลุดรั่วได้แม้จาก ชิวหาที่คมคาย
Sounds like mr. harlow is not only a master of metaphor,ดูเหมือนคุณฮาร์โลว์ จะไม่เก่งแต่คารมคมคายซะแล้ว
All those liberals and intellectuals and smooth talkers and all of a sudden, nobody can think of anything to say.เหล่าเสรีชน และปราชญ์เมธี และผู้มีวาจาคมคาย ต่างจะชะงักงัน ไม่มีผู้ใดสามารถปริคำได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คมคาย
Back to top