ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนเดียว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนเดียว*, -คนเดียว-

คนเดียว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนเดียว (adv.) alone See also: by oneself, lonelily
English-Thai: HOPE Dictionary
walkie-talkie(วอล์ค'คีทอ'คี) n. เครื่องส่งและเครื่องรับวิทยุในเครื่องเดียวกันที่แบกหรือถือได้โดยคนเพียงคนเดียว
alone(อะโลน') adj.,adv. คนเดียว, ลำพังตนเอง, โดดเดี่ยว, เปล่าเปลี่ยว, เอกเทศ. -aloneness n., Syn. unique, single, solitary, isolated ###A. befriended, together)
anthology(แอนธอล' โลจี่) n. บทเขียนรวมของหลายนักเขียน, บทเขียนรวมของนักเขียนคนเดียว -anthological adj., -anthologist n. (collection of writings)
circuit(เซอ'คิท) {circuited,circuiting,circuits} n. วงจร,วงจรไฟฟ้า,การเคลื่อนรอบ,ผู้เดินทางรอบ,เส้นทางครบรอบ,กลุ่มโรงภาพยนตร์ (ไนต์คลับหรืออื่น ๆ) ที่มีเจ้าของหรือผู้จัดการคนเดียวกัน,สมาคม,สมาคมกีฬา vt.,vi. เดินรอบ,เคลื่อนที่รอบ,โคจรรอบ, See also: circuita
itself(อิทเซลฟฺ') pron. ตัวมันเอง,ตัวของมันเอง,ตัวเอง,ตัวเดียว,คนเดียว,อันเดียว
know-it-all(โน'อิทออล) n. ผู้ที่กระทำตัวยังกะเป็นผู้รู้คนเดียว
last(ลาสทฺ) {lasted,lasting,lasts} adj.,adv. สุดท้าย,ล่าสุด,สายสุด,โดยสรุป,ในที่สุด,ที่คงเหลืออยู่สิ่งเดียว,ก่อนสิ้นชีพ,ที่สุด,อย่างยิ่ง,คนเดียว,โดดเดี่ยว,ล่าสุด,ใหม่เอี่ยม,แต่ละ n. คนสุดท้าย,ตอนจบ,ข้อสรุป v. ต่อไป,ต่อเนื่อง,ยืนหยัด,ทนทาน. คำศัพท์ย่อย:
lone(โลน) adj. โดดเดี่ยว,คนเดียว,สันโดษ,โทน,ไร้เพื่อน,อ้างว้าง,ไม่มีคนอยู่,หงอยเหงา,วังเวง,โสด, See also: loneness n. ดูlone, Syn. isolated,solitary
lonely(โลน'ลี) adj. โดดเดี่ยว,คนเดียว,สันโดษ,โทน,ไร้เพื่อน,หงอยเหงา,วังเวง,ไม่มีคนอยู่,ที่ไกลคน., See also: lonelily adv. ดูlonely loneliness n. ดูlonely
modula-2(มอดูลา-ทู) เป็นภาษาโครงสร้างของคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งใกล้เคียงกับภาษาปาสกาล (Pascal) ภาษานี้ผู้สร้างชื่อ Niklaus Wirth คนเดียวกับที่สร้างภาษาปาสกาล
monandrous(มะแนน'ดรัส) n. เกี่ยวกับการมีสามีคนเดียว, (ดอก) ซึ่งมีเกสรตัวผู้เดียว, (ต้น) ซึ่งมีดอกดังกล่าว
monandry(มะแนน'ดริ) n. การมีสามีคนเดียว
monogamist(มะนอก'กะมิสทฺ) n. ผู้มีคู่สมรสคนเดียว,ผู้สนับสนุนการมีคู่สมรสคนเดียว
monogamous(มะนอก'กะเมิส) adj. ซึ่งมีคู่สมรสคนเดียว,เกี่ยวกับการมีคู่สมรสคนเดียว.
monogamy(มะนอก'กะมี) n. การมีคู่สมรสคนเดียว, (สัตว์) การผสมพันธุ์กับตัวผู้หรือตัวเมียตัวเดียว,การแต่งงานเพียงครั้งเดียวในชีวิต
monogyny(มะนอจ'จะนี่) n. การมีภรรยาคนเดียว., See also: monogynous,monogynic,monogynious adj.
monopolise(มะนอพ'พะไลซ) vt. เอาไว้เสียคนเดียว,ทำให้เป็นเอกสิทธิ์,ทำให้เป็นผู้ถือเอกสิทธิ์., See also: monopolisation n. monopoliszation n. monopoliser n. monopolizer n., Syn. corner,control
monopolize(มะนอพ'พะไลซ) vt. เอาไว้เสียคนเดียว,ทำให้เป็นเอกสิทธิ์,ทำให้เป็นผู้ถือเอกสิทธิ์., See also: monopolisation n. monopoliszation n. monopoliser n. monopolizer n., Syn. corner,control
monopsony(มะนอพ'ซะนี) n. ภาวะตลาดที่มีผู้ซื้อคนเดียว., See also: monopsonist n. monopsonistic adj.
privacy(ไพร'วะซี) n. ความโดดเดี่ยว,ความสันโดษ,การอยู่คนเดียว,ความลับ, Syn. seclusion
single(ซิง'เกิล) adj. เดี่ยว,เดียว,อย่างเดียว,คนเดียว,อันเดียว,โดดเดี่ยว,รายตัว,เฉพาะคน,ใจซื่อ,บริสุทธิ์ใจ,จริงใจ,ไม่แบ่งแยก,เป็นเอก,ใช้ได้กับทั้งหมด,ไปเที่ยวเดียว,เจาะจง. vt. เลือกเฟ้น,เจาะจง,คัดเลือก. vi. (กีฬาเบสบอล) ตีได้หนึ่งป้อม. n.. คนเดียว,สิ่งเดียว,อันเดียว
single-handedadj. มีจุดประสงค์เดียว,ข้างเดียว,มือเดียว,เด็ดเดี่ยว,บุกเดี่ยว,มีกำลังคนเดียว,ยึดมั่น., See also: single-handedly adv. single-handedness n.
skiff(สคิฟ) n. เรือขนาดเล็กที่แล่นหรือแจวได้และนั่งคนเดียว
sole(โซล) adj. เพียงคนเดียว,อันเดียว,คนเดียว,โดดเดี่ยว n. ฝ่าเท้า,พื้นรองเท้า,ส่วนพื้น
soliloquize(ซะลิล'ละไควซ) vt.,vi. พูดกับตัวเอง,พูดคนเดียว,รำพึง., See also: soliloquist,soliloquizer n.
soliloquy(ซะลิล'ละควี) n. การพูดกับตัวเอง,การพูดคนเดียว,การรำพึง
solitary(ซอล'ลิเทอรี) adj. โดดเดี่ยว,อันเดียว,สันโดษ,ไม่มีเพื่อน,เปลี่ยว,เงียบสงัด n. ผู้ที่อยู่คนเดียว,ผู้ที่อยู่สัน-โดษ,การขังเดี่ยว, See also: solitarily adv. solitariness n. solitary confinement การขังเดี่ยว
solo(โซ'โล) n. เพลงร้องเดี่ยว,เพลงบรรเลงเดี่ยว,การแสดงเดี่ยว,ลูกเดี่ยว,การเล่นไพ่คนเดียว,การบินเดี่ยว adj.,adv. เดี่ยว,โดดเดี่ยว,ไม่มีเพื่อน,เปลี่ยว,ลำพัง,อ้างว้าง vi. แสดงเดี่ยว,ร้องเดี่ยว,บรรเลงเดี่ยว pl. -solos,-soli
unaccompanied(อันอะคัม'พะนีดฺ) adj. ไม่มีผู้ติดตาม,คนเดียว,ไม่มีเพื่อน
velocipede(วะลอส'ซะพีด) n. รถจักรยานสองล้อสมัยก่อน,รถถีบบนรางรถไฟสำหรับนั่งคนเดียว., See also: velocipedist n.
English-Thai: Nontri Dictionary
monogamy(n) การมีภรรยาหรือสามีคนเดียว
monologue(n) ละครคนเดียว
only(adj) เท่านั้น,เพียงคนเดียว,เดี่ยว,เอก,เดียว
soliloquy(n) การพูดคนเดียว,การรำพึง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
monogamousที่มีคู่ครองคนเดียว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
monogamyการมีคู่ครองคนเดียว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
one-person householdครัวเรือนคนเดียว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
soleเดี่ยว, แต่ผู้เดียว, โสด, แยกอยู่คนเดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anthologyหนังสือรวมเรื่องAnthology หมายถึง หนังสือรวมเรื่องหรือส่วนที่ตัดตอนออกมาจากงานเขียนของผู้แต่งคนเดียวหรือ ผู้แต่งหลาย ๆ คนที่คัดเลือกมาสำหรับการจัดพิมพ์ในฉบับเดียวหรือในชุดเดียว ดังนั้น จึงมีเนื้อหาหลาย ๆ เรื่องรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน โดยไม่ได้มีเนื้อหาต่อเนื่องกันเลย เช่น หนังสือรวมบทความ หนังสือรวมงานวิจัย หนังสือรวมเรื่องสั้น เป็นต้น หนังสือรวมเรื่องมักถูกจำกัดที่รูปแบบของวรรณกรรมหรือประเภทของหนังสือ (เช่น เรื่องสั้น บทละคร ร้อยกรอง) หรือประเภทของผู้แต่ง ในบัตรรายการ อาจลงรายการจำแนก (Analytical entry) ให้กับงานเขียนที่จัดพิมพ์ในแบบหนังสือรวมเรื่อง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทราบ หรือค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์แบบรวมเรื่องได้ ส่วนรายการออนไลน์ งานเขียนของผู้แต่งแต่ละบุคคลจะจัดทำรายการอยู่ในรายการบรรณานุกรม (Bibliographic record) ในเนื้อหาที่สามารถค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ได้โดยใช้คำสำคัญในการสืบค้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Only childบุตรคนเดียว [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
custom-made (adj.) ซึ่งสร้างตามคำสั่งเฉพาะของลูกค้าคนเดียว
Jekyll and Hyde (idm.) คนที่มีลักษณะเป็นได้ทั้งดีและร้ายในคนเดียวกัน
lone-parent family (n.) ครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่คนเดียว
monogamic (adj.) เกี่ยวกับการมีคู่สมรสเพียงคนเดียว
monogamist (n.) ผู้มีคู่สมรสเพียงคนเดียว
monogamous (adj.) เกี่ยวกับการมีคู่สมรสเพียงคนเดียว
monogamy (n.) การมีคู่สมรสเพียงคนเดียว See also: การมีผัวเดียวหรือเมียเดียว
monogyny (n.) การมีภรรยาคนเดียว See also: การมีเมียเดียว
monolog (n.) บทพูดคนเดียว Syn. monolog, soliloquy, talk
monologist (n.) ผู้พูดคนเดียว
monologue (n.) บทพูดคนเดียว Syn. monolog, soliloquy, talk
monologuist (n.) ผู้พูดคนเดียว
one-man (adj.) เหมาะกับคนคนเดียว Syn. limited, restricted, single
one-man show (sl.) การแสดงงานศิลปะของคนคนเดียว
one-parent family (n.) ครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่คนเดียว Syn. lone-parent family
one-person (n.) ซึ่งมีคนเดียว See also: ซึ่งกระทำเพียงคนเดียว, ซึ่งกำหนดเพียงคนเดียว Syn. alone, single, solely
one-woman (n.) ซึ่งทำหรือควบคุมด้วยผู้หญิงคนเดียว
only child (n.) ลูกคนเดียว
only have eyes for (idm.) จงรักภักดีต่อคนเดียวเท่านั้น See also: ยึดมั่นต่อ, มั่นคงต่อ
solitaire (n.) ไพ่ที่เล่นได้คนเดียว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
No, I'm a single sonไม่ ฉันเป็นลูกชายคนเดียว
You're the only one who hasn't taken a breakคุณเป็นคนเดียวที่ไม่หยุดพักเลย
You're the only one I'm not afraid ofคุณเป็นเพียงคนเดียวที่ฉันไม่กลัว
I want to be alone, I don't want anyone to disturb meฉันอยากอยู่คนเดียว ฉันไม่อยากให้ใครรบกวน
You are the only person I would want to have my babyคุณคือคนเดียวที่ฉันอยากจะให้ดูแลลูกฉัน
He's the only family I've gotเขาเป็นคนเดียวในครอบครัวที่ฉันมีอยู่
That's why I am the only one who argues with himนั่นแหล่ะคือเหตุผลที่มีฉันคนเดียวเท่านั้นที่ต่อล้อต่อเถียงกับเขา
You're the only one I can depend onเธอเป็นคนเดียวที่ฉันสามารถพึ่งพาได้
Don't think that you're the only one who is nervousอย่าคิดว่ามีเพียงเธอคนเดียวที่รู้สึกประหม่า
I know that she only has eyes for youฉันรู้ว่าเธอมั่นคงต่อคุณคนเดียว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you think we should get one lawyer or two?คุณคิดว่า เราควรหาทนาย คนเดียว หรือสองคน?
After all, the girl is only human and new here...นางเป็นเด็กใหม่ เป็นมนุษย์ คนเดียว ที่อยู่ที่นี่
She went alone to the Habchun and fell into the riverเธอไปที่ Habchun คนเดียว แล้วก็ตกลงไปในแม่น้ำ
People watching movies late at night alone are either lonely or romanticคนทั่วไปจะดูหนัง ตอนดึกๆ คนเดียว มันทั้งเหงาและโรแมนติค
Alone, alone. Totally alone.คนเดียว คนเดียว คนเดียวเดียวดาย
I didn't do much.I hung out alone...for 17 days.ฉันก็ไม่มากมาย ฉันดื่ม คนเดียว ตั้ง 17 วัน
Then you left him there by himself, not knowing what he was and not knowing what to do.แล้วคุณก็ทิ้งเขาไว้ คนเดียว ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไร และไม่รู้ว่าควรทำอะไร
So, I'm just gonna sit here alone, not technically, but, you know, emotionally.ผมเพียงแต่ต้องการนั่งตรงนี้ คนเดียว ไม่ใช้เทคนิค แต่ แต่ใช้ความรู้สึก
You had to do this alone, Dean.เจ้าต้องจัดการเรื่องนี้ คนเดียว ดีน
Guest, meaning one. Tonight.แขก,หมายถึง คนเดียว มาคืนนี้
It appears to be just the one-- the driver.ท่าทางน่าจะมี คนเดียว คนขับ
So here I am, alone, raising this boy.แล้วผมก็อยู่ตรงนี้ คนเดียว เลี้ยงดูลูก
I told you alone. He's nothing.ฉันบอกเธอว่า คนเดียว เขาทำอะไรไม่ได้
You just offed the only person who knows where your dad is.นายเพิ่งจะจัดการ คนเดียว ที่รู้ว่า พ่อนายอยู่ที่ไหน
* Oh, I hope that it won't end, though * * Alone ** ฉันหวังว่าจะไม่ต้องผ่านคืนนี้ คนเดียว *
How many of those patients are married to a man with a history of sexual violence?ที่มีประวัติความรุนแรงทางเพศ คนเดียว โรเบิร์ต และลินดา ไรแมน
He had that city girl all alone and he didn't even try to nail her.เขามี สาว เมือง ที่ ทุก คนเดียว และ เขาไม่ได้ พยายามที่จะ เล็บ ของเธอ
They're Triads. The only people Markus would not deal with.พวกเขากำลัง Triads คนเดียว มาคัสจะไม่จัดการกับ
I'm gonna watch the rest of this game by myself, in peace.พ่อจะดูเกมที่เหลือเอง คนเดียว อย่างสงบ
I mean, the only person who ever called my landline was my grandma.แบบว่า คนเดียว ที่ไม่เคยโทรหาฉันเลย ก็คือยายของฉัน
I thought about you here alone, and I didn't like it.ฉันคิดถึงคุณที่ต้องอยู่ที่นี่ คนเดียว และฉันไม่ชอบเลย
In case you're interested, all of the elders, with the exception of Ataman, have already come over to my side.คุณพูดเรื่องน่าสนใจดีนะ แต่เหล่าสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ยกเว้นอะตามัน คนเดียว พวกเขาเลือกที่จะอยู่ข้างฉันนะ
There's people in line, and I'm here all alone, so...มีคนต่อแถวยาว และชั้นก็อยู่นี่ คนเดียว ดังนั้น...
I mean, you don't have any quiet time with yourselves to make informed decisions on... on your true feelings.ครูว่า พวกเราไม่มีเวลาอยู่เงียบๆ คนเดียว เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับ ความ...
There's only one guy on the other side of the door.พวกมันมี คนเดียว อยู่ด้านนอกนั้น
You left her on the street, alone and hurt.พี่ทิ้งแม่ไว้ข้างถนน คนเดียว และบาดเจ็บ
I think I need to take a walk. Alone, if that's okay.ฉันขอไปเดินเล่นก่อน คนเดียว ถ้าไม่เป็นไร
Whoa. Look at what we have here.เดินไปตามถนน คนเดียว ? โว้ว ดูนั่นสิ เราเห็นอะไร
In your van, alone -- where it's safe.ในรถตู้ของคุณ คนเดียว คงรู้สึกปลอดภัยดีน่ะ
But whatever you're doing, you know you don't have to do it alone, right?แต่ไม่ว่าแม่กำลังทำอะไร แม่ไม่จำเป็นต้องทำมัน คนเดียว ถูกมั้ยฮะ?
Single privates are $45 an hour, lf you buy six at a time, the price per class drops $5,คนเดียว 45เหรียญ ต่อชั่วโมง ถ้าสมัครทีเดียว 6 คลาส ได้ส่วนลด 5เหรียญต่อคลาส
Alone. Well, I think the alone was a step in the right direction.คนเดียว ก็นะ ฉันว่าการอยู่ลำพัง \ดูจะเป็นหนทางที่ดีกว่า
One guy-- one guy can't make it alone.คนเดียว คนๆเดียว จะทำอะไรได้วะ
A single man, to be sacrificed to this house where so many lives were stolen by Spartacus and his jackals.คนเดียว จะต้องเสียสละเพื่อบ้านหลังนี้ ที่ชีวิตจำนวนมากถูกขโมย
Alone. I don't like this.คนเดียว ฉันไม่ชอบแบบนี้
There was one person, one heavy-footed person who knew exactly where those holes were.คนเดียว ฝีเท้าหนักคนเดียว ผู้ซึ่งรู้ว่ารูพวกนั้นอยู่ตรงไหนบ้าง
A single man placed upon its crest would have clear view for many miles in all direction.คนเดียว วางอยู่บนยอด ล่วงหน้าโรมันเห็นได้อย่างง่ายดาย
Alone. No interruptions.คนเดียว ห้ามขัดจังหวะ
One, and the whole world just revolves around him.คนเดียว เพราะทั้งโลกมันหมุนรอบตัวเขา
Alone, we would die, but together...คนเดียว เราคงตาย แต่อยู่ด้วยกัน..

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนเดียว
Back to top