ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนเกเร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนเกเร*, -คนเกเร-

คนเกเร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนเกเร (n.) hooligan See also: delinquent, yob/yobbo, ruffian, vandal, lager lout Syn. คนเลว Ops. คนดี
English-Thai: HOPE Dictionary
rogue(โรก) n. คนพาล,คนโกง,คนทุจริต,คนจรจัด,คนเกเร,คนที่ชอบยั่วคนอื่น,สิ่งมีชีวิตที่ผิดปกติ,พันธุ์ที่ไม่ดี,ม้าโกง,บุคคลที่มีมารยา (โดยเฉพาะเด็กหรือผู้หญิง), Syn. scoundrel
rough(รัฟ) adj.,n.,v. (ทำให้,กลายเป็น) (สิ่งที่) ขรุขระ,ไม่เรียบ,สาก,หยาบ,กระด้าง,ไม่สวย,มีขนรุงรัง,ไม่ได้ตกแต่ง,ไม่ได้เสริมแต่ง,คร่าว ๆ ,ตึงตัง,หยาบคาย,เกเร, (พายุ) รุนแรง,ไม่เป็นระเบียบ,จลาจล,ยากลำบาก, (ยา) ฤทธิ์แรง,คนเกเร,คนพาล,ความลำบาก,ต้นร่าง
English-Thai: Nontri Dictionary
rogue(n) คนเกเร,คนพาล,คนจรจัด,คนเจ้ามารยา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
scamp (n.) คนเกเร See also: คนพาล, คนเลว, คนชั่ว Syn. rogue
swashbuckler (n.) คนเกเร See also: อันธพาล Syn. fighter
scapegrace (n.) คนเกเร (โดยเฉพาะเด็ก เป็นคำโบราณ) See also: คนเสเพล, คนไม่รับผิดชอบ Syn. rogue, scamp
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She was the roughest, toughest frailเธอเป็นคนเกเรที่สุดดื้อดึงที่สุดหัวอ่อน
I'm rough. I'm rude.ผมเป็นคนเกเร หยาบคาย
Why didn't you tell me, you bad boy?ทำไมคุณไม่บอกฉันล่ะ,พ่อคนเกเร?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนเกเร
Back to top