ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ข้าม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ข้าม*, -ข้าม-

ขาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาม้า (n.) pectoral fin Syn. ครีบอกปลา, ตะเกียบ
English-Thai: HOPE Dictionary
awe(ออ) n. ความน่าเกรงขาม,ความน่าสะพรึงกลัว,ความกลัว -vt. ทำให้กลัว,ทำให้เกรง
chunk(ชังคฺ) n. ก้อนหนา,ม้าที่แข็งแรง,สัตว์ที่แข็งแรง,ชายมะขามข้อเดียว,ชายอ้วนเตี้ย,ชายที่แข็งแรงล่ำสัน
chunky(ชัง'คี) adj. มะขามข้อเดียว,อ้วนเตี้ย,แข็งแรงล่ำสัน, See also: chumkily adv. ดูchunky
derivative(ดีริฟ'วะทิฟว) adj.,n. (สิ่งที่,คำ) ซึ่งได้มาจากที่อื่น,เป็นอนุพันธุ์,ซึ่งแตกกิ่งสาขามา,ไม่ใช่ต้นฉบับ,อนุพันธุ์, Syn. derived
majestic(มะเจส'ทิค) adj. สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,ตระหง่าน,มีอำนาจ,น่าเกรงขามและน่าเคารพนับถือ,ใหญ่โต, Syn. majestical., See also: majestically adv., Syn. grand,splendid
moose(มูส) n. กวางขนาดใหญ่ ตัวผู้มีเขามาก pl. moose
sober(โซ'เบอะ) adj. ไม่เมา,มีสติ,ปกติ,สุขุม,เยือกเย็น,เคร่งขาม,สงบเสงี่ยม,ไม่คุยโว,ไม่จินตนาการ,มีเหตุผล vt.,vi. ทำให้หรือกลายเป็นไม่เมา (มีสติ,ปกติ...), See also: soberingly adv. soberly adv., Syn. moderate
splint(สพลินทฺ) n. แผ่นไม้เบา ๆ ,แผ่นโลหะบาง,โครงสาน,แผ่นแตก,เฝือก,เฝือกต่อกระดูก,เครื่องดาม,เครื่องยึด,เนื้องอกที่กระดูกหน้าขาม้า. vt. เข้าเฝือก.
tamarind(แทม'มะรินด์) n. มะขาม
terrible(เทอ'ระเบิล) adj. น่ากลัว,น่าเกรงขาม,ร้ายแรง,สยองขวัญ,มหันต์, Syn. distressing
trammel(แทรม'เมิล) n. สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,ห่วงคล้องขาม้า,ตาข่ายจับปลา,จับตก,ปลอกพันธนาการ,เครื่องวาดเป็นรูปวงรี,วงเวียนวาดรูปวงรี,ที่ค้ำจุนหม้อหรือกาน้ำเหนือเตาไฟ,โซ่ตรวน. vt. ขัดขวาง,ยับยั้ง,จับด้วยตาข่าย,ติดกับ., See also: trammeler,trammeller n.
wyvern(ไว'เวิร์น) n. มังกรสองขามีหางเป็นงูและปลายหางเป็นลูกศร เป็นตราที่พบบนโล่โบราณ, Syn. wivern
English-Thai: Nontri Dictionary
awe(n) ความกลัว,ความหวาดหวั่น,ความเกรงขาม,ความน่าสะพรึงกลัว
awful(adj) น่ากลัว,น่ายำเกรง,น่าเกรงขาม
awfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างมาก,อย่างน่าเกรงขาม
daunt(vt) ทำให้หวาดหวั่น,ทำให้เกรงขาม,ทำให้กลัว,ขู่ขวัญ
derivative(adj) ซึ่งได้รับมา,ซึ่งแตกออกมา,ซึ่งแตกกิ่งก้านสาขาม
formidable(adj) น่ากลัว,น่าเกรงขาม,น่ายำเกรง,น่าสะพึงกลัว
hilly(adj) มีภูเขามาก,เป็นเนิน,สูง,ชัน
majestic(adj) ใหญ่โต,ตระหง่าน,โอ่อ่า,สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,น่าเกรงขาม
mountainous(adj) มีภูเขามาก,สูง,ใหญ่โต
rangy(adj) มีภูเขามาก
redoubtable(adj) แข็งแรง,น่ากลัว,น่าเกรงขาม,กล้าหาญ,มีชื่อเสียง,เด่น
stern(adj) โหดเหี้ยม,เข้มงวด,รุนแรง,ดุร้าย,น่าเกรงขาม
tamarind(n) มะขาม
tremendous(adj) ใหญ่โต,น่าเกรงขาม,น่ากลัว,มหึมา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
dicotyledon [dicot]พืชใบเลี้ยงคู่, พืชที่มีใบเลี้ยง 2 ใบในระยะเอ็มบริโอ เป็นพืชที่มีลำต้นไม่เป็นปล้อง เส้นใบเป็นร่างแห กลุ่มท่อลำเลียงเป็นระเบียบ มีระบบรากแก้ว เช่น ถั่ว มะขาม มะม่วง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Improvement Cutting การตัดไม้บำรุงป่า การตัดฟันที่กระทำกับหมู่ไม้ที่ผ่านพ้นวัยลูก ไม้ ไปแล้ว เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบและคุณภาพ ของหมู่ไม้นั้นโดยการกำจัดต้นไม้ที่เป็นชนิด รูปร่างหรือลักษณะที่ไม่ต้องการออกไป พืชพรรณที่ถูกตัดออกไปนี้ได้แก่ ชนิดไม้ที่ไร้ค่า ต้นไม้ที่คดงอ ล้มเอียง แตกง่าม กิ่งก้านสาขามาก หรือต้นไม้ที่รูปทรงไม่ดี ต้นไม้ที่มีอายุมากเกินไป และต้นไม้ที่ได้รับอันตรายอย่างร้ายแรงจากตัวการภายนอก การกำจัดไม้พวกนี้ออกไปเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของไม้ที่ต้องการให้ดี ขึ้นด้วย มักทำควบคู่ไปกับการตัดสางขยายระยะหรือการตัดฟันเพื่อการสืบพันธุ์ แต่การตัดไม้บำรุงป่านี้ไม่จำเป็นที่จะต้องกระทำตลอดรอบตัดฟันของป่าเหมือน อย่างการตัดสางขยายระยะ และการคัดเลือกไม้ที่จะกำจัดออกไปก็ทำได้ง่ายกว่าด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Sennaมะขามแขก [TU Subject Heading]
Tamarindus indicaมะขาม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
awe (n.) ความน่าเกรงขาม See also: ความกลัวเกรง Syn. reverence, reverential fear, dread
awe (vt.) ทำให้เกรงขาม See also: ทำให้กลัว, ทำให้เกรงกลัว Syn. inspire awe in
formidable (adj.) ซึ่งน่าเกรงขาม
grand (adj.) น่าเกรงขาม See also: เป็นที่เคารพ, ซึ่งมีอำนาจ Syn. significant Ops. insignificant
inspire awe in (vt.) ทำให้เกรงขาม See also: ทำให้กลัว, ทำให้เกรงกลัว
Manila tamarind (n.) มะขามเทศ
mesa (n.) ภูเขามียอดแบนและลาดชันด้านข้างแถบตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกา Syn. plateau, tableland
reverential fear (n.) ความน่าเกรงขาม See also: ความกลัวเกรง Syn. reverence, dread
talk down to (phrv.) พูดคุยกับ (บางคน / กลุ่ม) ราวกับว่าเขามีคุณค่าน้อยหรือฉลาดน้อยกว่า See also: พูดดูถูก Syn. play down to
tamarind (n.) ต้นมะขาม
tamarind (n.) มะขาม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They have another purpose?พวกเขามีวัตถุประสงค์อื่นหรือ
They have people who will walk your dog for youขามีคนที่จะพาหมาของคุณไปเดินเล่น
What the hell's he doing here?ขามาทำบ้าๆ อะไรที่นี่
He has something he wants to tell youขามีบางสิ่งที่อยากจะบอกคุณ
Find out what his plans areหาให้เจอว่าเขามีแผนอะไร
We owe them so muchพวกเราเป็นหนี้พวกเขามากเหลือเกิน
He has the right to know whyขามีสิทธิที่จะรู้ว่าทำไม
They get paid so much moneyพวกเขามีเงินรายได้มากเหลือเกิน
Do you like the beach or the mountains better?คุณชอบหาดทรายหรือภูเขามากกว่ากัน
They have very good memories about Franceพวกเขามีความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับฝรั่งเศส
He couldn't see any way out of his situationขามองไม่เห็นทางออกใดๆ ต่อสถานการณ์ของตนเองเลย
They're usually quite busyพวกเขามักจะยุ่งอยู่ประจำ
He's always lateขามาสายเสมอ
No, he was an hour lateไม่ทัน เขามาช้าไป 1 ชั่วโมง
He arrived about 5 minutes after you didขามาถึงราว 5 นาทีหลังคุณมาแล้ว
The thing that bothered him most was the fact that…สิ่งที่รบกวนเขามากที่สุดก็คือความจริงที่ว่า...
Do you know much about him?คุณรู้เกี่ยวกับเขามากไหม?
We owe them so muchพวกเราเป็นหนี้พวกเขามากเหลือเกิน
He has plenty of enemiesขามีศัตรูมากมาย
I miss them so muchฉันคิดถึงพวกเขามากเหลือเกิน
She went out with him for 18 monthsเธอคบกับเขามา 10 เดือนแล้ว
He has many strange ideas in his mindขามีความคิดแผงๆ มากมายในหัว
He doesn’t pay much attention to his workเขาไม่ได้ใส่ใจกับงานของเขามากนัก
They have plenty of moneyพวกเขามีเงินมากมาย
You put too much pressure on him!คุณกดดันให้เขามากเกินไป
They had very painful experiencesพวกเขามีประสบการณ์ที่เจ็บปวดมาก
I'm an admirer of his workผมเป็นผู้ที่ชื่นชมงานของเขามาก
He entrusted this to me!ขามอบหมายความรับผิดชอบนี้ให้กับฉัน
He had limited optionsขามีทางเลือกจำกัด
You put too much pressure on himคุณกดดันเขามากจนเกินไป
If you have any questions, I'm sure that he has the answersถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ ฉันแน่ใจว่าเขามีคำตอบเหล่านั้นให้คุณ
My work raises too many questions?งานของฉันสร้างข้อกังขามากมายเกินไปหรือ?
She said he told her straight out that he already had a girlfriendเธอกล่าวว่าเขาบอกกับเธอตรงๆ ว่าเขามีแฟนแล้ว
You just get to know them little by littleเธอก็แค่จะได้รู้จักพวกเขามากขึ้นทีละน้อย
It's not fair to just take the money and not do your jobมันไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่ที่เอาเงินเขามาแล้วและไม่ทำงานให้
He always looks down on meขามักดูถูกฉันเสมอ
The only thing good about him is his face!ขามีดีอย่างเดียวที่หน้าตาเท่านั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He broke his leg, Aunt Em.ขามันหักนะคะ ป้าเอ็ม
He has a power like us.ขามีพลังเหมือนกับพวกเรา
And look, they have their names carved on them.และมองไปที่พวกเขามีชื่อของ พวกเขา แกะสลักเกี่ยวกับมัน
The Phooey remarks that for the world he has peace in his heart.**น่าขยะแขยง ที่สุดในโลก** เขามีใจที่สงบ
He's coming. Quick, give me a flower.ขามาแล้ว เร็ว เอาดอกไม้มาให้ผม
Right. I don't know what's detaining them.ใช่ ผมไม่รู้ว่าพวกเขามัวรออะไรอยู่
Let me handle this. Here he comes.ให้ฉันจัดการนี้ที่นี่เขาม
Here they come, Pinoke. Now, you tell 'em.ที่นี่พวกเขามา ปีโนก ตอนนี้คุณ บอก 'em
And I must congratulate you upon the way Maxim looks. We were very worried about him this time last year.ดูหน้าตาแม็กซิมมีความสุขขึ้น ต้องขอบคุณคุณจริงๆ ช่วงนี้ของเมื่อปีก่อนเราเป็นห่วงเขามาก
What does it matter if they do?แล้วมันสำคัญตรงไหนล่ะถ้าพวกเขามอง จำไว้ว่าในแมนดาเลย์นี้...
What a slap in the eye I must have been to them, then.รู้สึกตาสว่างขึ้นมาเลย ฉันคงเป็นอย่างที่เขามองจริงๆ
Yes. I know him. He came the day you went to London.ค่ะ ฉันรู้จักเขา เขามานี่ตอนที่คุณไปลอนดอน
I found out about it, and I warned her that if he came here again, I'd shoot them both.ผมรู้เข้าเลยเตือนหล่อนว่า ถ้าเขามาที่นี่อีก ผมจะยิงทิ้งทั้งคู่
Eleven of us think he's guilty.สิบเอ็ดของเราคิดว่าเขามีความผิด
He's had a pretty miserable 18 years. I think we owe him a few words, that's all.ขามีความสุขสวย 18 ปี ผมคิดว่าเราเป็นหนี้เขาคำไม่กี่คำที่ทั้งหมด
I just think he's guilty.ผมแค่คิดว่าเขามีความผิด
I just think he's guilty. I mean, somebody saw him do it.ฉันแค่คิดว่าเขามีความผิด ผมหมายถึงคนที่เห็นเขาทำมัน
It's these kids - the way they are nowadays.มันเด็ก ๆ เหล่านี้ - วิธีที่พวกเขามีในปัจจุบัน
I guess it's just they have peculiar ways of expressing themselves.ผมคิดว่ามันเป็นเพียงแค่พวกเขามีวิธีการที่แปลกประหลาดของการแสดงตัวเอง
Hit 'em where they live-that's my motto.ตี 'em ที่พวกเขามีชีวิตที่เป็นคำขวัญของฉัน
He's guilty for sure. Not a doubt in the whole world.ขามีความผิดแน่นอน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าในโลกทั้ง
It was just that I looked at him for a very long time.มันเป็นเพียงแค่ว่าผมมองที่เขามาเป็นเวลานานมาก
He calmed down and realised he'd left his knife there.เขาสงบลงและตระหนักว่าเขาต้องการออกจากมีดของเขาม
No, but I'd like to know if an old man who drags one foot cos he had a stroke can get from his bedroom to his front door in 15 seconds.ไม่มี แต่ผมอยากจะรู้ว่าคนเก่าที่ลากหนึ่ง cos เท้าเขามีจังหวะ จะได้รับจากห้องนอนของเขาไปที่ประตูหน้าของเขาใน 15 วินาที
What's the matter with you guys? You all know he's guilty!เป็นอะไรกับพวกคุณหรือไม่ คุณทุกคนรู้ว่าเขามีความผิด!
I don't think the kind of boy he is has anything to do with it.ฉันไม่คิดว่าชนิดของเด็กเขามีอะไรที่จะทำอย่างไรกับมัน
They come over here and before they can take a breath, they're telling us how to run the show.พวกเขามาที่นี่และก่อนที่พวกเขาสามารถใช้ลมหายใจ พวกเขากำลังบอกเราว่าวิธีการทำงานการแสดง
The old man was gray and wrinkled, with deep furrows in the back of his neck... ... and his hands had the deep, creased scars from handling heavy fish on the cords.ชายชราเป็นสีเทาและรอยย่น ร่องลึกในด้านหลังของคอของ เขา และมือของเขามีความลึกรอย แผลเป็นรอยพับ
It made the boy sad to see the old man come in each day with his skiff empty.มันทำให้เด็กเศร้าที่เห็นชายชรา มาในแต่ละวันด้วยเรือกรรเชียง เล็ก ๆ ของเขาว่างเปล่า เขามักจะเดินลงไปช่วยเขา
He hasn't much faith.ขามีความเชื่อที่ไม่มาก
That's because he came here the most times.นั่นเป็นเพราะเขามาที่นี่ครั้งมาก ที่สุด
I think they are all equal.ฉันคิดว่าพวกเขามีค่าเท่ากัน ทั้งหมด
For a long time now, eating had bored him, and he never carried a lunch.เป็นเวลานานตอนนี้การ รับประทานอาหารได้เบื่อเขา และเขาไม่เคยดำเนินการ รับประทานอาหารกลางวัน เขามีขวดน้ำ
He always thought of the sea as la mar which is what people call her in Spanish when they love her.ขามักจะคิดว่าของทะเลเป็น ลา มา ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนเรียกเธอว่า ในภาษาสเปนเมื่อพวกเขารัก เธอ
Sometimes those who love her say bad things of her... ... but they are always said as though she were a woman.บางครั้งคนที่รักเธอบอกว่าสิ่งที่ ไม่ดี ของเธอ แต่พวกเขามักจะกล่าว ว่า ราวกับว่าเธอเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
Before it was light, he had his baits out and was drifting with the current.ก่อนที่จะถูกแสงจริงๆเขามี เหยื่อของเขา ออกมาและได้รับการดริฟท์ที่มี ในปัจจุบัน
He looked down and watched the lines that went down into the dark of the water.ขามองลงไปในน้ำ และดูสายที่ไป ตรงลงไปในความมืดของน้ำ
The sun was two hours higher now... ... and it did not hurt his eyes so much to look into the east.ดวงอาทิตย์เป็นเวลาสองชั่วโมง ที่สูงขึ้นในขณะนี้ และมันไม่ได้ทำร้ายดวงตาของ เขามาก มองเข้าไปในทางทิศตะวันออก
What a fish!ตอนนี้เขามีด้านข้างในปากของ เขา
I wonder if he has a plan or if he's just as desperate as I am.ฉันสงสัยว่าเขามีแผน หรือถ้าเขาเป็นเพียงหมดหวัง เป็นฉัน

ขาม ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出迎え[でむかえ, demukae] Thai: การออกไปรับผู้มาเยือนถึงที่ที่เขามาถึง English: meeting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ข้าม
Back to top