ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ข้าทาส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ข้าทาส*, -ข้าทาส-

ข้าทาส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้าทาส (n.) slave See also: bondwoman, bondman, servant Syn. ทาส, ข้ารับใช้, บ่าว, บริวาร, ขี้ข้า, คนรับใช้ Ops. เจ้านาย, นาย
ข้าทาสบริการ (n.) servant See also: slave Syn. คนใช้, บ่าวไพร่
English-Thai: Nontri Dictionary
serf(n) ข้าแผ่นดิน,ข้าทาส,ขี้ข้า
servant(n) ข้าทาส,คนรับใช้,บริวาร,บ่าวไพร่,ลูกจ้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That is the law.หญิงหรือชาย ข้าทาสหรือองค์ราชัน เหนือกว่ากฏหมาย
The king and his retinue will spend two nights here next month.พระราชาและข้าทาสบริวาร จะมาพักแรมที่นี่2คืน ในเดือนหน้า
Semi pulls and days, show yourselves!ตอบมาไอ้พวกข้าทาสทั้งหลาย โผล่หัวออกมา!
You are all his subjects.เจ้าทั้งหมดเป็นข้าทาสของเขา
To abandon his subjects to an evil that he was too gullible to recognize?ที่ปล่อยให้ข้าทาสบริวารต้องอยู่กับคนชั่วร้าย ที่เขาใจง่ายหลงเชื่อว่าซื่อสัตย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ข้าทาส
Back to top