ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ข้อเสนอแนะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ข้อเสนอแนะ*, -ข้อเสนอแนะ-

ข้อเสนอแนะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อเสนอแนะ (n.) suggestion See also: counsel Syn. ข้อแนะนำ, ข้อเสนอ
English-Thai: HOPE Dictionary
feasibility studiesการศึกษาความเป็นไปได้ในวิชาคอมพิวเตอร์หมายถึง การศึกษาเพื่อชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการมีหรือใช้คอมพิวเตอร์ โดยคำนึงถึงกำไรและต้นทุน ช่วงเวลา กำลังเงินและกำลังคน เพื่อให้ทำงานตามโครงการใด ๆ ที่กำหนด โดยปรกติในการศึกษาความเป็นไปได้ จะมีข้อเสนอแนะทางเลือกอื่นที่เหมาะสมไว้ด้วยเสมอ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
recommendationข้อเสนอแนะ คำแนะนำ [การทูต]
Institute of Directorsสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ อันได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน และธนาคารโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและสนับสนุนกรรมการของบริษัทให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเวทีสำหรับกรรมการบริษัทในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และการบริหารงานของบริษัท เพื่อนำเสนอเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทให้เป็นที่น่าถือมากยิ่งขึ้น [ตลาดทุน]
Suggestion boxกล่องรับความคิดเห็นห้องสมุดบางแห่งหาวิธีให้ผู้ใช้ห้องสมุดเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการให้บริการหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายห้องสมุดและวิธีปฏิบัติของห้องสมุด โดยการเขียนเสนอแนะในแผ่นกระดาษและนำไปใส่ไว้ในกล่องรับความคิดเห็นที่ห้องสมุดจัดไว้ซึ่งอาจวางไว้ใกล้กับเคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หรือประตูทางเข้าห้องสมุด นอกจากนั้นบนรายการออนไลน์ (Online catalog) และบนหน้าเว็บของห้องสมุดยังให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ สำหรับคำตอบของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารห้องสมุดอาจจะติดไว้บนป้ายประกาศของห้องงสมุด หรือแสดงไว้ในส่วนพิเศษในหน้าโฮมเพจของห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
counsel (n.) ข้อเสนอแนะ Syn. advice
hinting (adj.) เป็นข้อเสนอแนะ See also: เป็นการชี้แนะ, ซึ่งชี้แนะ Syn. evocative, indicative
suggestive (adj.) เป็นข้อเสนอแนะ See also: เป็นการชี้แนะ, ซึ่งชี้แนะ Syn. evocative, hinting, indicative
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I told you, you should have listened to other people's suggestionsฉันบอกแล้วไง เธอควรฟังข้อเสนอแนะของคนอื่นบ้าง
I'm not going to listen to your suggestionฉันจะไม่ฟังข้อเสนอแนะของนายหรอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thus suggesting that we're tougher to take out,ข้อเสนอแนะว่าเราแข็งกว่ากระจายไปแล้ว
Well, we're still tied up six to six. Who's got a suggestion?ดีเราก็ยังคงผูกขึ้น 6-6 ใครมีข้อเสนอแนะหรือไม่
And then we all followed Colonel Mustard's suggestion that we split up and search the house.แล้วเราทั้งหมดก็แยกย้ายกัน ตามข้อเสนอแนะของผู้พันมัสตาร์ด ที่ให้เราแยกออกมาและค้นบ้านดู
You see, Adam, there are some suggestions... that are to be brought forward.อดัม มันมีข้อเสนอแนะบางอย่าง ที่จะถูกนำขึ้นมา
I know you said you would entertain suggestions.ผมรู้ว่าคุณเคยพูดว่า คุณจะรับข้อเสนอแนะ
'Cause if you do, please, feel free to drop it in my suggestion box here.ถ้ามีปัญหาอะไร ช่วยส่งข้อเสนอแนะในกล่องนี้ด้วย
Oh, you know... i took your advice.อ้อ คุณก็รู้ ฉันนำข้อเสนอแนะของคุณไปใช้
We have got to do something, and I am open to suggestions.เราต้องทำอะไรสักอย่าง และฉันยินดีรับฟังข้อเสนอแนะ
Okay, Henry, very glad you finally learned how to use the suggestion box.โอเค เฮนรี่ ในที่สุดคุณก็เรียน วิธีใช้กล่องใส่ข้อเสนอแนะ
The decision will be based in large part on a recommendation from the Visitor Threat Assessment Joint Task Force.การตัดสินใจอยู่บน พื้นฐานอย่างมีส่วนสำคัญ ในการรับฟังข้อเสนอแนะจาก ศูนย์ประเมินภัยคุกคามของ ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ เรื่องผู้มาเยือน
Put a note in the suggestion box.เขียนโน้ตใส่กล่องรับข้อเสนอแนะสิ
Well, that was more than a comment on this case.อืมม นั่นเป็นเสียยิ่งกว่าข้อเสนอแนะ ที่มีให้กับคดีนี้อีกน่ะ
No, not gonna happen.ไม่, มันจะไม่เกิดขึ้น และทุกๆข้อเสนอแนะ
Do you have any comment for this?มีข้อเสนอแนะอะไรมั้ยคะ สำหรับผลงานนี้
We can't rotate the universe -- it either is rotating or not -- but we might be able to do something on a smaller scale.และฉันสงสัยว่าฉันจะติดตาม ข้อเสนอแนะของ ไอนสไทน, นี้สามารถทำได้จริงทางร่างกาย? เราไม่สามารถหมุนจักรวาล มันทั้งหมุนได้หรือไม่
What do you recommend?ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร
It starts understanding that when it puts out this act, the sensory feedback is a little bit slower than it expected.มันเริ่มต้นการทำความเข้าใจว่าเมื่อ มันทำให้ออกการกระทำนี้ ข้อเสนอแนะทางประสาทสัมผัสเป็น เล็กน้อยช้ากว่าที่คาด
I ready the notes on the case.ผมอ่านข้อเสนอแนะของคดีนีแล้ว
I'm open to suggestions.ข้าเปิดรับข้อเสนอแนะ
This celebration already proves clever suggestion.การเฉลิมฉลองนี้แล้ว พิสูจน์ให้เห็นข้อเสนอแนะที่ฉลาด
I'll put it in the suggestion box.- ฉันจะเขียนลงในกล่องข้อเสนอแนะให้
So if you got any suggestions here, I'm open. That bell's not going to save you forever.ดังนั้นถ้านายมีข้อเสนอแนะอะไรล่ะก็ ฉันจะรับฟัง เสียงนี่ไม่ได้ช่วยนายไปได้ทุกยกหรอก
Any suggestions on how I'm supposed to move on with my life, knowing what my mom did to you?มีข้อเสนอแนะอะไรมั้ยว่าฉันควร ใช้ชีวิตยังไงต่อไปหลังจากรู้สิ่งที่แม่ทำกับคุณ
Hey, you think I could just make a suggestion real quick?เดี๋ยวก่อนคุณคิดว่าฉันจะทำให้ ข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็วจริง
Just a quick suggestion. He's got a hitch in his jab.เพียงแค่ข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็ว เขามีการผูกปมในแทงเขา
Knocking is not just a suggestion.การเคาะไม่ได้เป็นข้อเสนอแนะนะ
My recommendation stands.ฉันจึงยืนยันข้อเสนอแนะของฉัน
Sorry, I have no recommendation of that.ขออภัยฉันมีข้อเสนอแนะจากการ ที่
Before againt confront even the large of Rome noble suggestion,ก่อนที่จะจากมูลค่าเผชิญหน้ายิ่งใหญ่ของกรุงโรมข้อเสนอแนะของขุนนาง
Testifying against me wasn't a suggestion.ที่ว่าให้การใส่ร้ายข้า นั่นไม่ใช่ข้อเสนอแนะนะ
With your endless notes and suggestionsมาทำบันทึกที่ไม่สิ้นสุด และข้อเสนอแนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ข้อเสนอแนะ
Back to top