ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขี้ขลาดตาขาว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขี้ขลาดตาขาว*, -ขี้ขลาดตาขาว-

ขี้ขลาดตาขาว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้ขลาดตาขาว (v.) be cowardly See also: be chicken-hearted, be timid, be spineless, be yellow, be craven, be fearful, be scared Syn. กลัว, ไม่กล้า, ขี้ขลาด, ตาขาว Ops. กล้า
ขี้ขลาดตาขาว (adj.) timid See also: timorous, chicken-hearted, fearful, afraid, scared, coward, craven Syn. กลัว, ขี้กลัว, ขลาด, ไม่กล้า, ตาขาว Ops. กล้า
ขี้ขลาดตาขาว (v.) be a chickenshit See also: be a coward, be a pansy, be a chicken, be yellow, have a yellow streak Syn. กลัว, ขี้ขลาด, ตาขาว Ops. กล้า
English-Thai: HOPE Dictionary
pusillanimity(พิวซิล'ละนิม'มิที) n. ความขี้ขลาดตาขาว,ใจอ่อนแอ, Syn. timidity
English-Thai: Nontri Dictionary
CHICKEN-chicken-hearted(adj) ขี้ขลาดตาขาว,ไม่กล้า,กลัว
coward(n) คนขี้ขลาดตาขาว
craven(adj) ขี้ขลาดตาขาว,ขลาดกลัว
dastard(adj) ขลาด,ขี้ขลาด,ขี้ขลาดตาขาว
timorous(adj) ขี้ตื่น,ขี้ขลาดตาขาว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're a coward, and you dare talk about betrayal.ขี้ขลาดตาขาว กล้าดียังไงมาพูดว่าทรยศ
You 're a coward, Mariani.เธอมันคนขี้ขลาดตาขาว มาริอันนี่
So you're a cheater... and a coward.ถ้าอย่างนั้น นายมันก็เป็นคนหลอกลวง และขี้ขลาดตาขาว
A goddamn coward!ไอ้ขี้ขลาดตาขาวเอ้ย!
The Berlin government is a hunch of cowards.รัฐบาลเบอร์ลินมีแต่พวกขี้ขลาดตาขาว
W-When the kidnapper called, they both panicked.ตอนที่คนร้าลักพาตัวโทรมา เขาทั้ง 2 คนขี้ขลาดตาขาว
I believed that the Americans were cowards... but they weren't.ข้าเชื่อมาตลอดว่าพวก อเมริกัน มันขี้ขลาดตาขาว... แต่จริงๆ แล้วไม่เลย..
Oh, I'm a coward.โอ้ ฉันมันขี้ขลาดตาขาว
What he read there, were the ramblings of a bitter, grieving coward.สิ่งที่เขาอ่านในนั่น เป็นสิ่งที่เจ็บปวดไร้ทิศทาง ความเสียใจของคนขี้ขลาดตาขาว
I think you're chickenshit.ฉันคิดว่าแกเป็นพวกขี้ขลาดตาขาว
If you lot don't stop behaving like a bunch of quivering milk maids, you're on double time.ถ้าหากยังทำตัวเป็นสาวรีดนม ขี้ขลาดตาขาวพวกนายงานเข้าแน่
Nor a coward.ไม่ใช่คนขี้ขลาดตาขาว
Yeah, I'm sorry about that.และวิล วีทตันคู่หูขี้ขลาดตาขาว ใช่ ขอโทษเรื่องนั้นด้วย
"Coward" Brat Kim Joo Won's House\"คนขี้ขลาดตาขาว\" บ้านคนเหลือขอคิมจูวอน
But you ran here because you are a coward.แต่เจ้ามา เพราะความขี้ขลาดตาขาว
Y'all come from cowardly stock.พวกแกทั้งหมด ก็พวกขี้ขลาดตาขาว
I'm not weak and I'm not a coward.ผมไม่ได้อ่อนแอ แล้วก็ไม่ได้ขี้ขลาดตาขาวด้วย
Does it make me a pussy if I say yes?ผมจะดูขี้ขลาดตาขาวมั้ย ถ้าตอบว่าใช่?
She makes the rest of us look like cowards.เธอมำให้เราเป็นเหมือนพวกขี้ขลาดตาขาว
I'm a coward.ฉันมันคนขี้ขลาดตาขาว
Yeah, that's what the guy who shrunk my head said.นั่นสิ ผู้ชายซึ่งขี้ขลาดตาขาวกล่าวไว้
You are just a fucking coward.เเกนี่มัน... ขี่ขลาดตาขาวโคตรๆ
Because he was a coward.เพราะเขามันขี้ขลาดตาขาวไง
Fine, fine.ของคนขี้ขลาดตาขาว! ได้ๆ
Yeah, Doss, the coward.ใช่นอน, คนขี้ขลาดตาขาว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขี้ขลาดตาขาว
Back to top