ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขะเย้อแขย่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขะเย้อแขย่ง*, -ขะเย้อแขย่ง-

ขะเย้อแขย่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขะเย้อแขย่ง (v.) stagger See also: totter, falter, sway, lurch, reel, stumble Syn. เก้ๆ กังๆ
ขะเย้อแขย่ง (adv.) awkwardly See also: gawkily Syn. เก้ๆ กังๆ
ขะเย้อแขย่ง (v.) tiptoe See also: stand on tiptoe Syn. เขย่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I asked team leader Shen to look over the dataฉันถามหัวหน้าทีมขะเย้อแขย่ง จะมองมากกว่าข้อมูล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขะเย้อแขย่ง
Back to top