ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขวัญหนีดีฝ่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขวัญหนีดีฝ่อ*, -ขวัญหนีดีฝ่อ-

ขวัญหนีดีฝ่อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขวัญหนีดีฝ่อ (v.) frightened See also: terrified, scared, startled Syn. ขวัญหนี, ขวัญหาย, ขวัญบิน, ตกใจ, ใจหาย
English-Thai: Nontri Dictionary
frightful(adj) ตกใจ,กลัว,น่าขวัญหนีดีฝ่อ,น่าขนพองสยองเกล้า
PANIC-panic-stricken(adj) ตื่นตกใจ,ขวัญหนีดีฝ่อ,แตกตื่น,ตกใจกลัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And you're the one who freaked me out so much about going into a stranger's apartment.เธอเป็นคนที่ทำให้ฉัน ขวัญหนีดีฝ่อ เกี่ยวกับการเข้าไปใน ห้องของคนแปลกหน้า
All i know is that they scare the holy hell out of me.เท่าที่ฉันรู้ พวกเขาทำให้ฉันขวัญหนีดีฝ่อ
Three victims,all with those same red scratches, 48 All went from jittery to terrified to dead within 48 hours.เหยื่อ 3 ราย มีรอยข่วนสีแดงเหมือนกัน ทั้งหมดเริ่มจากแค่ตกใจกลัวจนกระทั่ง ขวัญหนีดีฝ่อจนตายภายใน 48 ชม.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขวัญหนีดีฝ่อ
Back to top