ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ก่อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ก่อน*, -ก่อน-

ก่อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก่อน (adv.) formerly See also: previously
ก่อน (adj.) in the past See also: ago Syn. ที่แล้ว, เดิม, แต่ก่อน
ก้อน (n.) lump See also: chunk
ก้อน (clas.) piece See also: chunk
ก่อน (conj.) before See also: first, former Syn. ก่อนที่จะ Ops. หลัง
ก้อนกรวด (n.) pebble See also: grit, gravel
ก่อนกำหนด (adv.) ahead of schedule See also: ahead of time, prematurely Syn. ก่อน Ops. หลัง
ก้อนขี้หมา (n.) knob on the crocodile´s mouth See also: lump at the end of a crocodile´s mouth Syn. ขี้หมา, หัวขี้หมา
ก่อนคริสต์ศักราช (n.) before Christian era See also: BC
ก้อนดิน (n.) clod of earth Syn. ดิน
ก่อนที่ (conj.) before Syn. ก่อนที่จะ
ก่อนที่จะ (conj.) before
ก่อนที่จะ (conj.) before See also: first, former Ops. หลัง
ก่อนนั้น (n.) formerly
ก่อนหน้า (prep.) before See also: beforehand
ก่อนหน้า (conj.) before See also: beforehand Ops. ภายหลัง, ทีหลัง
ก่อนหน้านี้ (n.) former times
ก่อนหน้านี้ (adv.) previously See also: formerly Syn. ก่อนหน้า Ops. ภายหลัง, ทีหลัง
ก้อนหิน (n.) stone See also: rock Syn. หิน
ก่อนอาหาร (adv.) before meals See also: before breakfast/lunch/supper or dinner, before eating Ops. หลังอาหาร
ก้อนอิฐ (n.) brick Syn. อิฐ
ก่อนอื่น (adv.) firstly See also: first and foremost, first of all
ก่อนเที่ยง (n.) ante meridian See also: a.m., forenoon
ก้อนเนื้องอก (n.) tumor See also: neoplasm, new growth Syn. เนื้องอก
ก่อนเพื่อน (adv.) firstly See also: before other things, before anyone else, foremost, in the first place Ops. หลัง
ก้อนเมฆ (n.) cloud Syn. ปุยเมฆ, เมฆา, เมฆี
ก้อนเมฆ (n.) cloud Syn. เมฆ
ก่อนเวลา (adv.) ahead of schedule See also: ahead of time Ops. หลัง
ก้อนเส้า (n.) pieces of stone which used as stove
English-Thai: HOPE Dictionary
charon's boatก่อนตาย,ก่อนสิ้นใจ
charon's ferryก่อนตาย,ก่อนสิ้นใจ
a.c.abbr. ante Christum, Syn. before Christ, ก่อนคริสต์ศักราช) abbr. befor meal
abentee ballotบัตรเลือกตั้งของผู้ที่ไม่มา (ซื่งมอบไว้ให้ก่อนล่วงหน้า) for an absentee Vote
abort(อะบอร์ท') vt. แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ล้มเหลว, เจริญไม่สมบูรณ์, ด้านการแพร่พันธ์ของโรค, Syn. miscarry, go wrong
abortion(อะบอร์' เชิน) n. การทำแท้ง, การคลอดก่อนกำหนด, Syn. miscarriage
abortive(อะบอร์' ทิฟว) adj. ไร้ผล, ไม่สำเร็จ, แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ซึ่งทำให้แท้ง, ซึ่งมี
acadia(อะเค' เดีย) n. ชื่ออาณานิคม (เมื่อก่อนของฝรั่งเศส (in SE Canada)
ack(แอ็ค) ตอบรับ รับรู้ ย่อมาจากคำว่า acknowledge ใช้ในความหมายของการรับรู้ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะมีการถ่ายโอนข้อมูลให้แก่กันและกัน เท่ากับเป็นการรับรู้ว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ และพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนข้อมูลจากกัน
acquainted(อะเควน' ทิด) adj. คุ้นเคย, รู้จัดก่อน -acquaintedness n.
actinomycosis(แอคทินโนไมโค' ซิส) โรคติดเชื้อและอักเสบในสัตว์และคน เนื่องจากปรสิตทำให้เกิดเป็นก้อนหนองโดยเฉพะารอบขากรรไกร., Syn. lumpy jaw -actinomycotic, adj.
actual sinบาปที่กระทำเอง (ไม่ใช่เนื่องมาจากบาปดั้งเดิมหรือกรรมก่อน)
ad-lib(แอดลิบ' แอด' ลิบ) vt., vi. แสดงหรือพูดอย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน. -ad-libber n.
ada(เอดา) เป็นชื่อของภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง ใช้เป็นภาษามาตรฐานสำหรับงานเขียนโปรแกรมของกิจการทหารของสหรัฐมาก่อน ผู้คิดภาษานี้ตั้งชื่อว่า Ada เพื่อเป็นเกียรติแก่ Lady Ada Augusta Lovelace ซึ่งเป็นชื่อสตรีผู้คิดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นคนแรกในโลก ในช่วงคริสศตวรรษ 1800
adieu(อะดู') interj.,n., (pl. adieus, adieux) ลาก่อน, Syn. farewell)
adios(แอดดิออส') interj. ลาก่อน, อำลา
advanced technologyเทคโนโลยีก้าวหน้าใช้ตัวย่อว่า AT หมายถึงคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็มรุ่นหนึ่งที่ใช้บัสชนิด 16 บิต แทนแผ่นวงจร 8 บิตที่ใช้ก่อนหน้านั้น ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว
afore(อะฟอร์') adv., prep.,conj. อยู่หน้า, แต่ก่อน, ข้างต้น, มาแล้ว, Syn. before
aforementioned(อะฟอร์' เมนเชินดฺ) adj. ดังที่กล่าวมาก่อนแล้ว, Syn. mentioned)
aforesaid(อะฟอรฺ' เซด) adj. ดังที่กล่าวมาก่อน, Syn. said earlier)
aftertaste(อาฟ' เทอะธอท, แอฟ-') n. ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง,ความคิดที่ล่าช้า, สิ่งเพิ่มเติมที่ไม่ได้คิดมาก่อน, Syn. addendum)
agglomerate(อะกลอม' เมอเรท) vi.,adj.,n., จับเป็นกลุ่มเป็นก้อน, เกาะกัน,การเกาะตัว, ก้อนใหญ่. -agglomerative adj.
agglutination(อะกลูทิเน' เชิน) n. การเกาะติดกัน, ก้อนที่เกาะติดกัน, การจับเป็นก้อนของแบคทีเรียเม็ดเลือดแดงหรืออื่นเนื่องจาก antibody. -agglutinative adj., Syn. adhesion of parts) -agglutinate v.
agglutinin(อะกลู' ทินิน) n. antibody ที่ทำให้เกิดการจับเป็นก้อนของแบคทีเรียที่เมื่อฉีดเข้าไปในสัตว์ ทำให้เกิด agglutinins. -aglutinogenic adj.
agminate(แอก' มิเนท) adj. จับกันเป็นก้อน, จับกันเป็นกลุ่ม., Syn. agminated
ago(อะโก') adj.,adv. แต่ก่อน, มาแล้ว (gone)
agone(อะโกน' , อะกอน) adj., adv. แต่ก่อนมาแล้ว, แล้วมาแล้ว
agony(แอก' โกนี่) n., (pl. -nies) การทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน, อาการดิ้นรนก่อนตาย, การต่อสู้ที่รุนแรง
aha(อาเฺฮด') adv.,adj. ไปข้างหน้า, ข้างหน้า, ภายหน้า, ล่วงเกิน, นำหน้า, ก่อน, เดินต่อไปข้างหน้า, เกิน, ล้ำหน้า (in front , at the head)
air massกลุ่มก้อนอากาศที่กินบริเวณเนื้อที่กว้างขวาง
all(ออล) n.,adj.,adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น. -after all อย่างไรก็ตาม,ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ,จวนเจียน
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
alma mater(อาล' มะมา' เทอะ,แอล' มาเม' เทอะ) n. โรงเรียนเดิมที่เคยศึกษามาก่อน, เพลงประจำโรงเรียน
alpenglow(แอล' เพนโกล) n. แสงเรืองสีแสดที่มักเห็นบนยอดเขาในเวลาก่อนพระอาทิตย์ หรือหลังพระอาทิตย์ตกเล็กน้อย (a reddish glow)
alpha testการทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อความบ่งบอกไว้ว่า เป็น alpha version หมายความว่า รุ่นทดสอบรอบแรก ดู beta version ประกอบ
alpha versionรุ่นทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีข้อความบ่งบอกไว้ว่าเป็นรุ่นทดสอบรอบแรก มีความหมายเหมือน alpha testดู beta version ประกอบ
altair(แอล' แทร) 1. ชื่อดาวขนาดใหญ่ในกลุ่มดาว Aquilla (a fires-magnitude star) 2. เป็นยี่ห้อของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ หรือพีซี (personal computer) รุ่นแรก ๆ ยี่ห้อหนึ่ง โด่งดังมาก่อนเครื่องยี่ห้อแอปเปิล (Apple) หรือ ไอบีเอ็ม (IBM)
altocumulus(แอลโทคิว' มิสลัส) n., (pl. -lus) ชั้นเมฆที่อยู่สูงปานกลางระดับ 8,000-20,000 ฟุต มีลักษณะเป็นก้อนกลุ่มที่กลม
amok(อะมัด' , อะมอค') = amuck, ภาวะจิตฟุ้งซ่านที่มีการซึมเศร้าก่อน แล้วตามด้วยอารมณ์ที่ต้องการฆ่าคน อาละวาด, Syn. madly
ancien regime(อานุเซียน' เรจึม) fr. ระบบการเมืองและสังคมของฝรั่งเศสก่อนการปฏิวัติปี ค.ศ.1789 ระบอบเก่า
English-Thai: Nontri Dictionary
abort(vi) แท้ง,คลอดก่อนกำหนด
abortion(n) การแท้ง,การคลอดก่อนกำหนด
abortive(adj) ซึ่งแท้ง,ซึ่งคลอดก่อนกำหนด
afore(adv) ก่อน,แต่ก่อน,ข้างต้น
agglomerate(vi) รวบรวม,จับเป็นก้อน,เกาะกัน,เก็บ
ago(adv) ล่วงมาแล้ว,แต่ก่อน
ahead(adv) ล่วงหน้า,นำหน้า,ก่อน,ขึ้นหน้า,ตรงไปข้างหน้า
amass(vt) รวบรวม,รวมเป็นก้อน,สะสม
antecedent(adj) นำหน้า,มาก่อน,แต่ก่อน
antedate(vt) มาก่อน,เกิดก่อน,ทำล่วงหน้า
anterior(adj) ข้างหน้า,ก่อน,หน้า,ล่วงหน้า
AU au revoir(int) ลาก่อน,แล้วพบกันใหม่
bale(n) มัด,ห่อ,ม้วน,ก้อน
before(adv) ก่อน,อยู่หน้า,ข้างหน้า
beforehand(adv) ล่วงหน้า,ไว้ก่อน,เสียก่อน
beforetime(adv) เมื่อก่อน,แต่ก่อน,สมัยก่อน
betimes(adv) ก่อนกำหนด,แต่เช้า,ไม่ชักช้า
cobblestone(n) ก้อนกรวด
boulder(n) หินก้อนใหญ่
brickbat(n) ก้อนอิฐ,เศษอิฐ
bunch(n) พวง,กลุ่ม,ช่อ,เครือ(กล้วย),ก้อน,ปุ่ม
BYE-bye-bye(int) ลาก่อน,ไปล่ะนะ
precautionary(adj) ระมัดระวัง,ป้องกันไว้ก่อน
chump(n) ท่อนไม้สั้น,ก้อนเนื้อ,คนทึ่ม,คนโง่
clot(n) ก้อน,พวง,ก้อนเลือดที่แข็งตัว
clump(n) กลุ่ม,ก้อน,ทิวไม้
cluster(n) กลุ่ม,ก้อน,หมู่,ฝูง,พวก,พวง,ช่อ
coagulate(vi,vt) จับเป็นก้อน,แข็ง,แข็งตัว
cob(n) ซังข้าวโพด,ก้อนกลม
conglomerate(adj) ที่จับตัวเป็นก้อน
crystallize(vi,vt) ใสเหมือนผลึก,ตกผลึก,เป็นเกล็ด,เป็นก้อน,กลายรูป
BEDTIME bedtime story(n) นิทานก่อนนอน,นิทานกล่อมเด็ก
early(adj) ก่อน,แต่แรก,มาก่อน,แรก,ตอนต้น,เร็ว,แต่ก่อน
ere(con) ก่อนหน้า,ก่อน,แต่ก่อน
erewhile(adv) เมื่อไม่ช้ามานี้,ก่อนหน้านี้,เมื่อก่อนนี้,ก่อนนี้
erstwhile(adv) เมื่อก่อน,แต่ก่อน,แต่กาลก่อน,เมื่ออดีตกาล
eve(n) ตอนเย็น,เวลาเย็น,วันก่อนวันเทศกาล,วันสุกดิบ,วันจ่าย
extemporaneous(adj) ทำโดยฉับพลัน,ไม่ได้เตรียมมาก่อน,เล่นกลอนสด
extempore(adv) โดยฉับพลัน,เฉพาะหน้า,ซึ่งไม่ได้เตรียมมาก่อน
first(adj) เริ่ม,แรก,ก่อน,สำคัญที่สุด,ที่หนึ่ง,เอก,ต้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
a prioriก่อนประสบการณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ante litem motam (L.)ก่อนเกิดกรณีพิพาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
antenatalก่อนเกิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aspergillomaก้อนราแอสเพอร์จิลลัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
before maturityก่อนถึงกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
boulderก้อนหินมนใหญ่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
calfก้อนน้ำแข็งลอย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
manganese noduleก้อนแมงกานีสทรงมน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pre-; prae-ก่อน, ข้างหน้า [ศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย prae- ดูที่ pre-] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
a mensa et thoro (L.)การแยกกันอยู่ก่อนหย่าขาด (ตามคำสั่งศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abortive๑. -แท้ง๒. -คลอดก่อนกำหนด๓. -ยุติก่อนกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aforethoughtโดยไตร่ตรองไว้ก่อน (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agglutinateติดเป็นก้อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
audi alteram partem (L.)๑. ให้ฟังความอีกฝ่ายหนึ่งด้วย๒. จะลงโทษผู้ใดต้องฟังความของผู้นั้นก่อน (ภาษิต) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
borough๑. บุรี (เขตการปกครองท้องถิ่นรูปหนึ่ง)๒. เขตเลือกตั้ง (สมัยก่อน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bridal pregnancyการตั้งครรภ์ก่อนแต่งงาน [ดู pre-marital conception และ pre-nuptial conception] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
BTDC (before top dead center)บีทีดีซี (ก่อนศูนย์ตายบน) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
calculatedโดยไตร่ตรองไว้ก่อน (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capability, first strikeสมรรถภาพที่จะโจมตีก่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
censorเจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาสิ่งพิมพ์ (ก่อนเผยแพร่) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coagulateจับเป็นลิ่ม, จับเป็นก้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coagulum; clotลิ่ม, ก้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deflective occlusal contact๑. สบคลาด๒. สบก่อนตำแหน่งกำหนด [มีความหมายเหมือนกับ interceptive occlusal contact; premature contact] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
deliberatelyโดยไตร่ตรองไว้ก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
FIFO (first-in-first-out)ไฟโฟ (เข้าก่อนออกก่อน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
groupกลุ่ม, กลุ่มก้อน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
malice aforethoughtเจตนาร้ายโดยไตร่ตรองมาก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
precancerous; premalignant-ก่อนเป็นมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paroleeผู้ได้รับการปล่อยตัวก่อนครบกำหนดโทษ, ผู้ได้รับการปล่อยโดยมีการคุมประพฤติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
past considerationสินจ้างที่ได้ให้ก่อนมีข้อตกลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
precedenceการทำก่อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
precocious-เจริญก่อนวัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
precocityความเจริญก่อนวัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
predecessorบุพการี, ผู้ดำรงตำแหน่งก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
premature๑. -ก่อนกำหนด๒. ทารกเกิดก่อนกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
premeditated designเจตนาฆ่าคนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
premeditationการไตร่ตรองไว้ก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prenatal-ก่อนเกิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prepenseโดยไตร่ตรองไว้ก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prior probabilityความน่าจะเป็นก่อน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
AC (Before Meals)ก่อนอาหาร [การแพทย์]
Anteก่อน [การแพทย์]
Clinker ก้อนเถ้า กากที่เกิดจากการเผาซึ่งหลอมรวมตัวกันเป็นก้อน แข็ง เช่น ก้อนเถ้า โลหะ แก้ว และกระป๋อง [สิ่งแวดล้อม]
Coin Lesionก้อนเลือดในเนื้อปอดเห็นเป็นเงาคล้ายเงินเหรียญ,ก้อนเนื้อในปอด [การแพทย์]
Fluffy Ballsก้อนสำลี [การแพทย์]
Fungal Ballก้อนเชื้อรา [การแพทย์]
Globulesก้อนกลม, [การแพทย์]
Granularก้อนหยาบ, [การแพทย์]
Grossก่อนหักรายจ่าย [การบัญชี]
Hailstoneก้อนลูกเห็บ [อุตุนิยมวิทยา]
Lopeก้อน [การแพทย์]
Fungatingก้อนคล้ายดอกกระหล่ำ,ลุกลามเร็ว [การแพทย์]
Abruptio Placentaeรกลอกตัวก่อนกำหนด, รกลอกตัวก่อนคลอด, การลอกตัวของรกก่อนกำหนดคลอด, รกตำแหน่งปกติลอกตัวก่อนเวลา, รกลอกตัวก่อนเวลา, การลอกตัวก่อนเวลาของทารก [การแพทย์]
Agglomerate1.วัสดุคอมพาวด์: กลุ่มอนุภาคของวัสดุหนึ่งหรือหลายกลุ่มที่อยู่ด้วยกันอย่างหลวมๆ 2.น้ำยาง: กลุ่มของอนุภาคยางในสารละลายแขวนลอยน้ำยาง 3.เขม่าดำ: การรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนของเขม่าดำที่ยึดกันด้วยแรงแวนเดอวาล์ว (van der waal) เนื่องจากปกติอนุภาคของเขม่าดำจะไม่อยู่แยกกันเป็นอนุภาคเดี่ยวๆ แต่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มของอนุภาคและกลุ่มของอนุภาคจะรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ก้อนอย่างถาวร [เทคโนโลยียาง]
Aluminium อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมเป็นสารเคมีชนิดหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวพันกับการก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ของอะลูมิเนียมที่จะก่อให้ เกิดโรค Alzheimer?s disease ซึ่งเป็นโรคที่ทำให้แก่ก่อนวัย กล่าวคือจะสูญเสียความจำและเกิดความสับสนอันเนื่องจากเซลสมองที่เกี่ยวข้อง กับความจำและการเรียนรู้ถูกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Antenatal Careการให้บริการมารดาก่อนคลอด, การดูแลก่อนคลอด, การดูแลระหว่างการตั้งครรภ์, การดูแลผู้ตั้งครรภ์, การดูแลในระยะก่อนคลอด [การแพทย์]
Anticakingกันการรวมตัวเป็นก้อน [การแพทย์]
Anticoagulantสารเคมีที่เติมลงในน้ำยางเพื่อหน่วงปฏิกิริยาจากแบคทีเรียที่ทำให้ อนุภาคยางที่แขวนลอยอยู่ในตัวกลางมารวมตัวกันเป็นก้อนที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งจะทำให้น้ำยางเสียสภาพ ตัวอย่างสารต้านการจับตัว เช่น แอมโมเนีย [เทคโนโลยียาง]
Bedtime Dose, Singleได้รับยาเพียงครั้งเดียวตอนก่อนนอน [การแพทย์]
Before Action Reviewการเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน หรือก่อนปฏิบัติ [การจัดการความรู้]
Bidราคาเสนอซื้อสูงสุดราคาเสนอซื้อสูงสุดของหลักทรัพย์หนึ่ง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งเวลานั้นอาจมีราคาเสนอซื้อเข้ามาหลายราคา แต่ระบบซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์จะแสดงราคาเสนอซื้อที่สูงสุดไว้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่า ผู้เสนอซื้อที่ให้ราคาสูงกว่าควรได้สิทธิซื้อก่อนรายอื่น ๆ [ตลาดทุน]
binary fissionการแบ่งแยกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน, การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของโพรทิสต์ โดยการแบ่งเซลล์ 1 เซลล์เป็น  2 เซลล์ คือ นิวเคลียส จะแบ่งตัวก่อนแล้วไซโทพลาซึมจะแบ่งตามกลายเป็น 2 เซลล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Bolusการฉีดเข้าหลอดเลือดให้หมดทุกครั้ง,อาหารที่บดละเอียดแล้ว,อาหารที่เคี้ยวแล้ว,อาหารที่ถูกปั้นเป็นคำๆ,ก้อนอาหาร,ฉีดอินซูลินขนาดสูงครั้งเดียว [การแพทย์]
Briquetteรวมกันเป็นก้อน [การแพทย์]
Antiquarian bookหนังสือโบราณAntiquarian book หมายถึง หนังสือโบราณ เป็นหนังสือเก่าที่จัดพิมพ์ก่อน ปี ค.ศ. 1800 และรวมถึงหนังสือที่จัดทำในศตวรรษที่ 15 – 18 โดยเฉพาะหนังสือที่ทำขึ้นก่อน ปี ค.ศ. 1455 ซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนด้วยลายมือทุกเล่ม หนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากซึ่งนักสะสมหนังสือโบราณจะให้ความสนใจในการเก็บสะสม เนื่องจากความหายากของหนังสือและยิ่งถ้าหนังสือนั้นยังอยู่ในสภาพทีดีก็ยิ่งมีคุณค่ามากสำหรับการเก็บสะสม ตัวอย่างของหนังสือโบราณ เช่น หนังสือที่เขียนโดย Charles Dickens, Mark Twain เป็นต้น หนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่ผู้ขายหนังสือโบราณนำมาขาย โดยการประเมินราคาหนังสือ และมักขายโดยวิธีการประมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Blow out Preventorอุปกรณ์ป้องกันการระเบิดพลุ่งของของเหลวหรือก๊าซจากภายในหลุมเจาะสู่ภายนอก ในการเจาะหลุมหากของไหลจากชั้นหินไหลทะลักเข้าสู่หลุมเจาะจนไม่สามารถควบคุมความดันภายในหลุมเจาะให้อยู่ในสภาพสมดุลย์ได้ก็จะทำให้เกิดการระเบิดพลุ่ง BOP จะป้องกันและลดระดับความดันของไหลก่อนปลดปล่อยออกสู่ภายนอกหลุมเจาะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับหลุมเจาะหรือเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน [ปิโตรเลี่ยม]
Bunionectomyการตัดก้อนที่โคนหัวแม่เท้าออก [การแพทย์]
Cervical intraepithelial neoplasiaเซลล์ผิดปกติก่อนเป็นเนื้องอกปากมดลูก [TU Subject Heading]
Circuit breakerมาตรการหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวเป็นมาตรการที่ตลาดหลักทรัพย์นำมาใช้หยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวในยามที่การซื้อขายโดยรวมในตลาดหลักทรัพย์เกิดตกต่ำลงอย่างมากมายผิดปกติ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ลงทุนโดยทั่วไปได้มีเวลาตรวจสอบข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ระยะหนึ่งก่อนที่จะเปิดให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ต่อไป ในปัจจุบันนี้ระบบ circuit breaker ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดว่า หากระดับ SET Index ลดต่ำลงเท่ากับหรือเกินกว่า 10% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขาย 30 นาที เมื่อเปิดซื้อขายใหม่แล้วหาก SET Index ลดต่ำลงอีก จนมีระดับที่ลดลงเท่ากับหรือเกินกว่า 20% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขายอีก 1 ชั่วโมง แล้วเปิดให้ซื้อขายต่อจนสิ้นวัน ในการหยุดพักการซื้อขายกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้น ถ้าระยะเวลาในรอบการซื้อขายนั้นเหลือไม่ถึง 30 นาทีหรือ 1 ชั่วโมงแล้วแต่กรณี จะพักการซื้อขายเพียงระยะเวลาที่เหลือในรอบดังกล่าวเท่านั้น แล้วเปิดซื้อขายรอบใหม่ตามปกติต่อไป [ตลาดทุน]
Clod ; Soil Clod ดินก้อน มวลดินซึ่งแตกตัวเป็นก้อนขนาดต่าง ๆ กัน เกิดขึ้นจากการไถพรวน หรือขุด เมื่อดินแห้งหรือเปียกเกินไป กำเนิดของดินก้อนจึง ตรงข้ามกับเม็ดดิน (aggregate) ซึ่งเกิดจากการเกาะตัว เป็นก้อนโดยแรง และสารเชื่อมตามธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Coagulateแข็งตัวเป็นก้อน,รวมตัวเป็นก้อน,จับเป็นก้อน,จับก้อนแข็งตัว,จับตัวเป็นก้อนแข็ง,การแข็งตัว,แข็งตัว [การแพทย์]
Coalescenceการรวมตัวกัน,รวมตัวกัน,การเกิดโคอะเลสเซนส์,จับกันเป็นก้อน [การแพทย์]
Complexityการจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนซับซ้อน,ความยุ่งยากและซับซ้อน,ความซับซ้อน [การแพทย์]
Confuciusขงจื๊อ, 551-479 ก่อน ค.ศ. [TU Subject Heading]
Closeราคาปิดราคาของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่เกิดจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นรายการสุดท้ายของแต่ละวัน โดยระบบซื้อขายหลักทรัพย์จะหยุดจับคู่คำสั่งซื้อ/ขายอัตโนมัติ (Automated Order Matching หรือ AOM) ณ เวลา 16.30 น. แต่จะยังคงรับคำสั่งซื้อ/ขายจากบริษัทสมาชิกมาเรียงลำดับไว้ในระหว่าง 16.30-16.35 น. จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะสุ่มเลือกเวลาปิดในช่วงระหว่าง 16.35-16.40 น. และนำคำสั่งซื้อ/ขายทั้งหมดที่ค้างในระบบจนถึงเวลาปิด มาคำนวณหาราคาปิดของแต่ละหลักทรัพย์ ด้วยวิธี Call Market ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ • ใช้ราคาที่ทำให้เกิดการซื้อขายได้ในปริมาณมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ทำให้เกิดปริมาณซื้อขายมากที่สุด มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้นมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้น มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่สูงกว่าเป็นราคาปิด • ถ้าช่วงที่ใช้วิธี Call Market ไม่สามารถหาราคาปิดได้ (เนื่องจากการซื้อขายขาดสภาพคล่อง) ให้ใช้ราคาซื้อขายที่เกิดจากวิธี AOM ในลำดับก่อนหน้านั้นเป็นราคาปิด [ตลาดทุน]
Coexistence การอยู่ร่วมกัน การอยู่ร่วมกันของกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ใน พื้นที่ หรือในประเทศก่อนแล้ว กับประชากรกลุ่มที่ย้ายถิ่นเข้าไปอยู่ ถ้ามีการขจัดความแตกต่างระหว่างสองกลุ่มเพื่อให้รวมเข้าด้วยกัน ได้เรียกว่า เป็นการรวมเข้าด้วยกัน (integration) ในทางตรงข้ามการแบ่งแยกระหว่างประชากรสองกลุ่มในการอยู่ร่วมกันเรียกว่า การ แบ่งแยก (segregation) [สิ่งแวดล้อม]
Congenitalเป็นมาตั้งแต่กำเนิด,แต่กำเนิด,แบบที่เป็นมาแต่กำเนิด,เป็นมาแต่กำเนิด,เป็นแต่กำเนิด,ก่อนเกิด [การแพทย์]
Consistency การยึดตัว สมบัติของดินซึ่งมีผลมาจากการเกาะยึดกันเอง (cohesion) และการเกาะยึดวัตถุอื่น (adhesion) ของอนุภาคดิน การยืดตัวของดินผันแปรได้ตามระดับความชื้น วัดได้ด้วยการตรวจสอบความง่ายของการแตกหัก (rupture) หรือเปลี่ยนรูป (deformation) ของก้อนดิน [สิ่งแวดล้อม]
Crepe rubberยางเครพเป็นยางที่ผลิตขึ้นจากน้ำยางธรรมชาติ หรือยางซึ่งจับตัวเป็นก้อน เช่น ยางก้นถ้วย ยางติดเปลือกไม้ เป็นต้น นำไปรีดในเครื่องเครพ (creping machine) พร้อมทั้งใช้น้ำทำความสะอาดเอาสิ่งสกปรกต่างๆ ออกจากยางระหว่างการรีด นำยางแผ่นที่ได้ไปผึ่งลมให้แห้ง ยางเครพที่ผลิตจากน้ำยางเป็นยางเครพที่มีคุณภาพดี ได้แก่ ยางเครพขาว (white crepe) หรือยางเครพสีจาง (pale crepe) เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ยางประเภทยางสี ได้แก่ ยางกระเป๋าน้ำร้อน ยางรัดของ เป็นต้น ส่วนยางเครพที่ผลิตจากก้อนยางจับตัว เป็นยางเครพที่มีคุณภาพต่ำ ได้แก่ ยางเครพสีน้ำตาล (brown crepe) ยางเครฟแฟลตบาร์ก (flat bark crepe) และยางเครฟแบลงเค็ต (blanket crepe) เป็นต้น ซึ่งยางเครฟเหล่านี้มีสีค่อนข้างเข้มและมีความบริสุทธิ์แตกต่างกันมากขึ้น อยู่กับชนิดของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิต เหมาะสำหรับทำผลิตภัณฑ์ยางที่ไม่คำนึงถึงสี ไม่ต้องการความแข็งแรงมากนักและราคาต้นทุนต่ำ ได้แก่ ยางปูพื้น ยางกันโคลน เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Crumb Structure โครงสร้างแบบก้อนกลมพรุน โครงสร้างของดินที่อนุภาคดินมาจับตัวกัน เป็นก้อนกลม ๆ และมีความพรุนสูง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 1-5 มิลลิเมตร [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
afore (prep.) ก่อน See also: แต่ก่อน, ข้างต้น, มาแล้ว, อยู่หน้า
afore (adv.) ก่อน See also: แต่ก่อน, ข้างต้น, มาแล้ว, อยู่หน้า Syn. before
afore (conj.) ก่อน See also: แต่ก่อน, ข้างต้น, มาแล้ว, อยู่หน้า
ante (prf.) ก่อน
ante (prf.) ก่อน
anterior (adj.) ก่อน See also: เกิดขึ้นก่อน Syn. previous, earlier
anteriorly (adv.) ก่อน
before (prep.) ก่อน Syn. previous to Ops. after
earlier (adj.) ก่อน See also: เกิดขึ้นก่อน Syn. previous
fore (prf.) ก่อน See also: ล่วงหน้า
former (adj.) ก่อน See also: ก่อนหน้านี้ Syn. anterior, previous, prior
lump (n.) ก้อน See also: ก้อนบวม, ก้อนนูน Syn. chunk, hunk, pile
pre (prf.) ก่อน
previous to (prep.) ก่อน Ops. after
pro (prf.) ก่อน See also: ไปข้างหน้า, แทนที่
pro- (prf.) ก่อน See also: ไปข้างหน้า, สนับสนุน
prot (prf.) ก่อน See also: ไปข้างหน้า
proto (prf.) ก่อน See also: ไปข้างหน้า
ere (prep.) ก่อน (คำโบราณ, ทางวรรณคดี) See also: ก่อนหน้านั้น Syn. before
ere (conj.) ก่อน (คำโบราณ, ทางวรรณคดี) See also: ก่อนหน้านั้น Syn. before
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Before he asked her to marryก่อนที่เขาจะขอเธอแต่งงาน
Before you go around judging others, look at yourself firstก่อนที่คุณจะตัดสินคนอื่นๆ เขานะ ให้มองดูตัวเองก่อนเถอะ
I had never heard of themฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับมันมาก่อน
I've never heard of itฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับมันมาก่อน
Wait for meคอยผมก่อน นี่คือคำสั่ง
I tried to tell you beforeฉันพยายามบอกกับคุณมาก่อนแล้ว
I'm embarrassed to admit that I've never heard of itฉันอายที่จะยอมรับว่าฉันไม่เคยได้ยินมันมาก่อน
Any questions before we go?มีคำถามอีกไหม ก่อนที่เราจะไป
Can you finish your work ahead of time?คุณสามารถทำงานเสร็จก่อนเวลาได้ไหม
We must take action before it is too lateพวกเราต้องดำเนินการก่อนที่มันจะสาย
Please call me before you comeโปรดโทรหาฉันก่อนที่คุณจะมา
Just a momentรอประเดี๋ยวครับ ถือสายไว้ก่อน
It's a recipe I haven't tried beforeมันเป็นตำรับอาหารที่ฉันไม่เคยลองมาก่อน
Never heard of that, what is it?ไม่เคยได้ยินเรื่องนั่นมาก่อน มันคืออะไรหรือ
Don't act like you haven't done it beforeอย่าแสดงเหมือนกับว่าคุณไม่เคยทำมันมาก่อน
Have we ever met before?พวกเราเคยพบกันมาก่อนหรือเปล่า
I've never been to France beforeฉันไม่เคยไปฝรั่งเศสมาก่อน
I've never been anywhere in the area of Asiaฉันยังไม่เคยไปที่ไหนในเอเชียมาก่อน
She'd never felt like this beforeเธอไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อน
Because they did it firstเพราะพวกเขาทำมันมาก่อนแล้ว
I think I met you before at…ฉันคิดว่าฉันเคยพบคุณมาก่อนที่...
Please excuse me, won't you?ฉันขอตัวก่อนได้ไหม
I usually get up before 8โดยปกติแล้วฉันตื่นนอนก่อนแปดโมง
All right, but let's finish this work firstก็ได้ แต่พวกเรามาทำงานนี่ให้เสร็จก่อนเถอะ
Did you arrive at the theater early?คุณไปถึงโรงภาพยนตร์ก่อนเวลาใช่ไหม?
We got on the bus just before it leftพวกเราขึ้นรถบัสก่อนเวลาที่รถออกเท่านั้น
We got on the airplane just a minute or two earlyพวกเราขึ้นเครื่องก่อนเวลา 1 หรือ 2 นาทีเท่านั้น
You have to be back here before dark each nightเธอต้องกลับมาที่นี่ก่อนค่ำในแต่ละคืน
No one's ever done it beforeไม่เคยมีใครทำมันมาก่อน
There's something I've got to tell you before you leaveมีบางสิ่งที่ฉันต้องบอกกับคุณก่อนคุณจากไป
I waited for the rest of the class to disappearฉันคอยให้เพื่อนๆ ในห้องออกไปให้หมดก่อน
I've never seen him like that beforeฉันไม่เคยเห็นเขาเป็นอย่างนั้นมาก่อน
I've never heard anything about thisฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อน
You must first master your ownคุณต้องควบคุมตนเองให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรก
Nothing like this has ever happened beforeไม่เคยมีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นมาก่อน
I've never seen anything like thisฉันไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนเลย
Hold on a secondรอสักครู่หนึ่งก่อน
You know I've never been to Chinaคุณรู้ไหมฉันไม่เคยไปประเทศจีนมาก่อน
I must say good-bye nowฉันต้องกล่าวลาก่อนแล้วตอนนี้
It never occurred to meมันไม่เคยเกิดขึ้นกับฉันมาก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Since no one has ever done this before, everyone up here is as scared as I am.เพราะไม่มีใครเคยทำแบบนี้มา ก่อน ทุกคนที่นี่เป็นที่กลัวเป็นฉัน
Like the Andrews Sisters before "Don't Sit Under the apple Tree".เหมือนกับเพลงของ แอนดรู ซิสเตอร์ ก่อน "Don't Sit Under the AppIe Tree".
Five hours ago, Red Queen went homicidal.เมื่อ 5 ช.ม. ก่อน เธอได้ฆ่าทุกคนที่นี้
Stop moving. Lady, I'm not gonna fucking hurt you!อยู่นิ่งๆ ก่อน คุณ ผมไม่ทำอะไรคุณหรอก!
Between the excitement and the sugar buzz, everyone's pretty much... forgotten everything that happened before 8:00 this morning.เพราะความตื่นเต้นกับ ความสดชื่นจากน้ำตาล ทุกคนเลยลืมทุกอย่างที่เกิดขึ้น ก่อน 8 โมงเช้าวันนี้
Iraq, Kurdistan, Syria, before and after, Sudan.อิรัก, เคอติสสถาน, ซีเรีย, ก่อน และ หลัง, ซูดาน.
Calm down. What are you doing?ใจเย็น ๆ ก่อน คุณจะทำอะไร?
Just stay away...please.แค่อยู่ห่างๆ ก่อน ขอร้อง
300 bricks, give or take.300 ก้อน ขาดเหลือนิดหน่อย
But it's much too big and heavy, so David takes it off and he looks around and he finds five smooth stones about that big.แต่มันใหญ่ และ หนักเกิน เดวิดเลยถอดมันออกแล้วมองไปรอบๆ... ...แล้วเขาก็เจอหินเรียบๆ 5 ก้อน ใหญ่ประมาณนั้น
The last to fall, 400 years ago, was captured by the same witches who seek Yvaine now.ดาวตกก่อนหน้า เมื่อ 400 ปี ก่อน ถูกแม่มดพวกเดียวกับที่ตามล่าอิฟเวนอยู่ตอนนี้จับตัวไป
It's nothing.เซนถูกฆ่า 3 ก่อน วันเดียวกับที่ผมพบคุณ,
In the v.I.P. Section." kittens, please. I found her table.หยุด ก่อน แมวเหมียว ฉันหาโต๊ะเธอเจอแล้ว
Don't you remember your little journey up north in the LuthorCorp jet right before Lex disappeared?อย่าลืมการเดินทางเล็กไปขั้วโลกเหนือใน เครื่องลูเธอร์คอร์ป ก่อน เล็กซ์ หายตัวไป
The Bible is "basic instructions before leaving earth".ไบเบิลก็คือ "คำสอน เบื้องต้น ก่อน ลาจาก โลก"
Okay. Now, here's for 10 hours. Wait here.ได้ งั้นตอนนี้ผมจ่ายสำหรับ 10 ช.ม. ก่อน รออยู่นี่นะ
First I find Sara Tancredi here, then you.ฉันก็เจอ ซาร่า เทรนเครดี้ ก่อน แล้วก็นาย
And that still does not explain why that voice is speaking a language that predates Egyptian hieroglyphics.และมันก็ยังอธิบายไม่ได้ ทำไหมเสียงนั้นพูดภาษา ก่อน อักษรโบราณของฃาวอียิปต์
Shelly and Michael went to the Skyhigh first and then Jake.เปล่า แชลลี่กับไมเคิลขึ้นไปที่ skyhigh ก่อน แล้วก็เจคก็ตามไป
Stop him before he gets to the front door.หยุดมัน ก่อน ไปถึงประตูหน้า
On your feet or you're not gonna get your sugar cube.ที่เท้าของคุณ หรือ คุณไม่ได้ จะ ได้รับ ก้อน น้ำตาลของคุณ
Yes. The guy told me that he wants five million dollars by nine o'clock tonight.พวกมันต้องการเงิน 5 ล้านเหรีญ ก่อน 3 ทุ่ม คืนนี้
I need one million dollars by nine o'clock tonight, Baghdad time.ผมต้องการเงิน 1 ล้านเหรียญ ก่อน 3 ทุ่ม ตามเวลากรุงแบกแดด
All right, sit tight. An ambulance is on the way.เอาล่ะ อยู่เฉยๆ ก่อน รถฉุักเฉินกำัลังไป
You gotta be 18 to serve alcohol in Louisiana.ในหลุยเซียน่า เธอต้องอายุ 18 ก่อน ถึงจะเสิร์ฟเหล้าได้
All right. We'll take a look at the C.Ts and come up with a, uh, game plan.ได้ งั้นผมขอดูผล C.T. ก่อน แล้วเดี๋ยวตามไป อู้ว แผนการ
While I find a quiet place so mommy can hear you.แม่จะหาที่เงียบๆ ก่อน จะได้คุยกับลูก
You know what, you need to be quiet.รู้อะไรไหม เงียบๆ ก่อน นั่งลงก่อน!
You get me into N.L.A.P. I'll tell you who caused the blackout.แต่คุณต้องพาผมไปที่ NLAP ก่อน แล้วผมจะบอกคุณว่าใครเป็นคนสร้าง เหตุการณ์หมดสติขึ้นมา
Let me just consult the g. P.S. Oh, wait. That's me.ฉันแค่ต้องปรึกษากับ GPS ก่อน โอ้ เดี๋ยวนะ นั่นฉันนิ่
I wonder if the bureau had security tests on the other cities' banks before the robberies.ไม่รู้ว่าทางเอฟบีไอไปทดสอบ ระบบความปลอดภัย ในแบงค์ที่เมืองอื่นๆ ก่อน จะมีการปล้นหรือเปล่า
Black, two sugars, please. I'll be upstairs.กาแฟดำ น้ำตาล 2 ก้อน ผมจะรออยู่ข้างบน
Yeah, was that before or after she duct-taped you to that springy rocking horse?ช่าย... ก่อน หรือ หลัง... เธอบันทึกเทป คุณ ที่ม้าโยกสปริง
Yeah, we could do that, or I could just rewind this to, uh, 15 minutes beforehand.ช่าย เราทำอย่างนั้นแล้ว หรือไม่ ผมก็ ถอยภาพกลับ ซัก ก่อน 15 นาที
5 years ago, 30.5 ปี ก่อน ผมอายุ 30 ปี
5 years ago, I was 30.5 ปี ก่อน ผมอายุ 30 ปี
I've observed you for a few days and noticed that the person who does the least here is you.ผม เคย เห็น คุณ สอง สาม วัน ก่อน และ พบ ว่า คน \ N คน ไม่ น้อย ที่ นี่ เป็น คุณ
I should have given it to you before, but I was just scared.ฉันควรจะได้ให้มันกับคุณ ก่อน แต่ผมกลัวเพียง
I need to clear up some thoughts, and then decide.ฉันอยากคิดดูให้ดีๆ ก่อน แล้วค่อยตัดสินใจ
But he was quick to insist the Russians would not be the first to initiate any military action.แต่เค้าย้ำอย่างจริงจังว่ารัสเซีย จะไม่ตอบโต้.. ก่อน เพื่อเริ่มต้นการปฏิบัติการทางทหารใด ๆ

ก่อน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
先例[せんれい, senrei] Thai: ตัวอย่างก่อนหน้านี้ English: precedent
前もって[まえもって, maemotte] Thai: (ทำ)ไว้ก่อน English: previously
前回[ぜんかい, zenkai] Thai: ครั้งก่อน
前者[ぜんしゃ, zensha] Thai: อย่างแรก,ตัวแรก(ของที่พูดถึงก่อน) English: the former
午前[ごぜん, gozen] Thai: ช่วงเวลาก่อนเที่ยง, ตอนเช้า English: morning

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ก่อน
Back to top