ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การแตกแยก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การแตกแยก*, -การแตกแยก-

การแตกแยก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การแตกแยก (n.) disharmony See also: disunity Ops. การสามัคคี
English-Thai: HOPE Dictionary
breach(บรีช) {breached,breaching,breaches} n. การทำให้แตก,การแตกแยก,การทำลาย,การฝ่าฝืน,การไม่ปฏิบัติตาม,บาดแผล vt. ทำให้แตกออก,ฝ่าฝืน (กฎหมาย,สัญญา) vt. กระโดดข้ามผิวน้ำ
break-up(เบรค'อัพ) n. การแตกแยก,การสลายตัว, Syn. scatter
cracking(แครค'คิง) n. การแตก,การแตกแยก,รอยแตก adv. อย่างยิ่ง,อย่างผิดปกติ adj. ฉลาด,หลักแหลม -Id. (get cracking เริ่ม)
dissociation(ดิโซซีเอ'เชิน) n. การแยกออก,การแตกแยก, Syn. separation
disunion(ดิสยู'เนียน) n. การแยกออก,การแตกแยก,ความไม่สามัคคี,
disunity(ดิสยู'นิที) n. การขาดความสามัคคี,การแตกแยก, Syn. separation
divisive(ดิไว'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการแบ่งแยก,เกี่ยวกับการแตกแยก,ซึ่งทำให้แตกแยก,เกี่ยวกับการแบ่งปัน, See also: divisiveness n. ดูdivisive, Syn. discordant,disruptive ###A. conciliatory
divorce(ดิวอร์ส') n. การหย่าร้าง,การแตกแยก,การแตกความสามัคคี.vt. หย่า,แยก vi. ขอหย่า (ทางกฎหมาย) ., See also: divorceable adj. ดูdivorce divorcer n.ดูdivorce divorcive adj. ดูdivorce
fission(ฟิส'เชิน) n. การแยกออก,การแบ่งเซลล์,การแตกแยกออก,การแบ่งตัว,การแตกตัวของนิวเคลียสของอะตอมออกเป็นอะตอมที่มีน้ำหนักน้อยกว่า และเกิดพลังงานขึ้นอย่างมหาศาล
resolvent(รีซอล'เวินทฺ) adj. เกี่ยวกับการละลายหรือการแตกแยก n. ยาที่ทำให้การบวมหรือการอักเสบหายไป,วิธีแก้ปัญหา
rift(ริฟทฺ) n. รอยแตก,รอยแยก,ช่อง,ร่อง,ร่องรอย,การแตกแยก,การแตกร้าว, Syn. fissure
schism(ชิส'ซีม) n. การแตกแยก,การแตกความสามัคคี,การแตกร้าว,การแตกฉาน, ส่วนที่แตกแยกออกมา, See also: schismatic adj., Syn. division
severance(เซฟ'เวอเรินซฺ) n. การแยกออก,การตัดขาด,การตัดสัมพันธไมตรี,การถูกแยกออกจากกัน,การแตกแยก,การแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ,ความไม่เหมือนกัน, Syn. separation
split(สพลิท) {split,split,splitting,splits} vt.,vi.,n. (การ) ผ่า,หั่น,แยก,ฉีก,ทำให้แตก,แบ่งแยก,แบ่งออกเป็นส่วน ๆ ,ออกหุ้นเพิ่มเติม,แบ่งแยก,ปริ,จากไป,วิ่งอย่างรวดเร็ว,ร่อง,รอยแตก,รอยร้าว,รอยแยก,รอยฉีก,ชิ้นที่แยกออก,การแตกแยก,การแตกความสามัคคี,ผู้บอกความลับ adj. แยก
English-Thai: Nontri Dictionary
disruption(n) การแบ่งแยก,การแตกแยก,ความยุ่ง
fission(n) การแตกแยก,การแยก,การแตกตัว,การแบ่งตัว,การแบ่งเซลล์
schism(adj) การแบ่งพวก,การแตกแยก,การแตกสามัคคี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
disharmony (n.) การแตกแยก See also: ความไม่ปรองดองกัน, ความไม่ลงรอยกัน, ความขัดแย้ง Syn. conflict, discord, clash Ops. agreement, harmony, concord
divorce (n.) การแตกแยก See also: การแยกจากกัน
rupture (n.) การแตกแยก See also: การแตกสามัคคี Syn. breach
split (n.) การแตกแยก Syn. breach, dissension, schism
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dividing his legions...การแตกแยกของกองทัพของเขา
The rift in the galaxy is not our fault.การแตกแยกในกาแล็กซี่ ไม่ใช่ความผิดของเรา
Or is that Chie-chan's broken?หรือเป็น การแตกแยกของชิโอะจัง?
Since the disintegration of her parents marriage she'd only loved two things.นับตั้งแต่ได้พบเห็นการแตกแยกในชีวิตคู่ของพ่อแม่เธอ เธอเคยมีสิ่งที่รักอยู่สองสิ่ง
Yeah, because of the divorce and everything.ใช่ เนื่องจากการแตกแยก และทุกสิ่งทุกอย่าง
Now, the trick is to separate out those points of trauma where the radiating microfractures just keep going because there were no earlier fractures to cross paths with.แล้วเกิดการแตกแยกออกจากกันที่ตำแหน่งบาดเจ็บ ซึ่งแตกร้าวยาวออกไป เพราะไม่มีรอบแตกหักนำมาก่อนหน้า
Well, the big deal is that this is a public school, and there's this little thing called separation of church and state, which happens to be the pillar of a functioning civil society.เรื่องใหญ่ตรงนี้นี่เป็นโรงเรียนรัฐบาล และมีสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่าการแตกแยก
A circle of broken, vulnerable, easy to manipulate witches, desperate to find a leader to help battle our enemies.วงเวทย์แห่งการแตกแยก, อ่อนแอ เป็นแม่มดที่ปั่นหัวได้ง่าย ซึ่งหมดหวังที่จะหาผู้นำ เพื่อช่วยต่อสู้กับศัตรูของเรา
Well, 'cause it reminds me that things, you know, fall apart.เพราะมันย้ำเตือนให้ผมนึกถึง บางสิ่ง,คุณรู้มั๊ย,การแตกแยก
There's a very long public history of disharmony between your two bureaus.มีประวัติของการแตกแยกกัน ออกมายาวนาน ระหว่าง สองสำนักงาน
Populations rise, societies divide, wars spread.ประชากรเพิ่มพูน สังคมเกิดการแตกแยก สงครามแผ่ขยาย
What's the cause of this rift between you and Miss Jenny?อะไรคือสาเหตุของการแตกแยก ระหว่างคุณกับคุณเจนนี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การแตกแยก
Back to top