ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การสละ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การสละ*, -การสละ-

การสละ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การสละ (n.) abandonment See also: renunciation, relinquishment, sacrifice, discard Syn. การละ, การทิ้ง, การปล่อย, การละวาง
การสละราชสมบัติ (n.) abdication
English-Thai: HOPE Dictionary
abstention(แอบสเทน' เชิน) n. การงด, การละเว้น, การสละสิทธิ์. -abstentious adj.
demission(ดิมิช'เชิน) n. การสละราชสมบัติ,การลาออกจากตำแหน่ง, Syn. abdication
disclaimer(ดิสเคล'เมอะ) n. ผู้สละสิทธิ์,ผู้ไม้ยอมรับ,การไม่ยอมรับ,การสละสิทธิ์,คำพูด ข้อเขียนหรือเอกสารสละสิทธิ์
disclamation(ดิสคละเม'เชิน) n. การสละสิทธิ์,การปฏิเสธความเป็นเจ้าของ,การไม่ยอมรับ
expense(อิคซฺเพนซฺ') n. ค่าใช้จ่าย,การใช้จ่าย,การสละ,ค่าเสียหาย,ความสิ้นเปลือง. -Phr. (at the expense of สูญเสีย) -Phr. (at his (her,our,etc.) expense ทำความเสื่อมเสียแก่), Syn. cost
remitter(รีมิท'เทอะ) n. ผู้ส่งเงิน,ผู้ส่งคดี,การส่งคดี,การสละสิทธิ์,การคืนตำแหน่ง
rendition(เรนดิช'เชิน) n. การกระทำ,การแปล,การถอดความ,การสละ,การแสดง,การให้,การทำรายงาน, Syn. version,interpretation
renunciation(รีนันซิเอ'เชิน) n. การสละ,การประกาศสละสิทธิ์,หนังสือสละสิทธิ์,การประกาศตัดบุตร, See also: renunciative adj. renunciatory adj., Syn. repudiation
resignation(เรสซิเน'เชิน) n. การลาออก,การลาออกจากตำแหน่ง,ใบลาออก,การยอม,การจำนน,การสละ,การยอมอยู่ใต้อิทธิพล, Syn. submission,withdrawal,patience
waiver(เว'เวอะ) n. การสละสิทธิ,เอกสารสละสิทธิ
English-Thai: Nontri Dictionary
abdication(n) การลาออก,การสละราชสมบัติ,การยกเลิก
abstention(n) การเว้น,การสละสิทธิ์,การละเว้น
abjuration(n) การยกเลิก,การล้มเลิก,การสละ,การถอนคำ
release(n) การหลุดพ้น,การปล่อย,การปลด,การสละสิทธิ์,การยกเว้น
renunciation(n) การสละ,การยกเลิก,การประกาศเลิก,หนังสือสละสิทธิ์
resignation(n) หนังสือลาออก,การลาออก,การมอบตัว,การสละ,การยอมจำนน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abandonmentการสละทิ้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abdicationการสละราชสมบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
quitclaimการสละสิทธิเรียกร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relinquishmentการสละ, การปลดเปลื้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
renunciationการสละ, การยอมสละ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
waiverการสละสิทธิ์, การละเว้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
expatriation๑. การถูกขับออกจากบ้านเมือง๒. การถูกถอนสัญชาติ๓. การสละสัญชาติ๔. การออกไปอยู่นอกประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
An Abandoned Oil or Gas Wellการสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติการสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากเป็นหลุมที่ไม่มีสมรรถนะในเชิงพาณิชย์ [ปิโตรเลี่ยม]
renunciation of areaการสละพื้นที่ [การทูต]
waiver of immunitiesการสละความคุ้มกัน
Plug and Abandonการอัดซีเมนต์เข้าไปในหลุมเจาะ, การอัดซีเมนต์เข้าไปในหลุมเจาะที่ไม่พบปิโตรเลียมเพื่อการสละหลุม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
giving up (n.) การสละ See also: การละทิ้ง Syn. abandonment, denial
renunciation (n.) การสละ See also: การละทิ้ง Syn. abandonment, denial, giving up
abdication (n.) การสละราชสมบัติ Syn. stepping down
stepping down (n.) การสละราชสมบัติ
pass (n.) การสละสิทธิ์
waiver (n.) การสละสิทธิ์ Syn. abandonment, relinquishment, surrender
waiver (n.) เอกสารแสดงการสละสิทธ์ See also: หนังสือแสดงการสละสิทธิ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They sacrificed their lives for the cause because they had faith.การสละชีพของพวกเขามีเหตุผล เพราะพวกเขามีความศรัทธา
To die for one's people is a great sacrifice.การสละชีวิตเพื่อคนของตัวเอง เป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่
The Relinquishment of Rights to Body I'm talking about... is not that I can do whatever I want to your body, but that you need to give up touching my body.การสละร่างกาย ฉันหมายถึง... .. ไม่ว่าฉันต้องการจะทำอะไร ฉันต้องการร่างกายของเธอ
Relinquishment of Rights to Lee Jin Soo's body.การสละร่างกายของ ลีจินซู
Life perpetuates itself through diversity and this includes the ability to sacrifice itself when necessary.ต่างจากชีวิต ที่มีการสืบทอดให้คงอยู่, – รวมถึงความสามารถในการสละตัวเองเมื่อจำเป็น.. -
Thank you so much for taking time from your busy schedule Mr. Morgan.ขอบคุณมากค่ะคุณมอร์แกน สำหรับการสละเวลา
That's why he wants the media to bare witness to your true final act of sacrifice.นั่นทำไมเขาถึงต้องการสื่อมาเป็นพยาน ให้เห็นกับตาถึงการสละชีวิตครั้งสุดท้าย
I need to be sure you understand what emancipation means. I do.ฉันแค่อยากจะเน่ใจว่าเธอเข้าใจว่าการสละสิทธิ์เป็นบุตรหมายถึงอะไร
Because they're not in my bag,เธอเห็นเอกสารการสละสิทธิ์เป็นบุตรของฉันไหม เพราะว่ามันไม่อยู่ในกระเป๋าของฉันแล้ว
What you mean is, it would be akin to abdicating the throne?หมายความว่าไง เหมือนกับการสละราชบัลลังค์รึเปล่า?
Of course, my moral safeguards gave me pause at the necessary sacrifice.เพราะศีลธรรมที่ฉันมีไง ถึงได้มีการสละเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
Prime Minister Baldwin may deny this, but Hitler's intent is crystal clear.เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนนี้ เราได้ทำการสละ หน้าที่ในฐานะกษัตริย์และจักรพรรดิ์
I fear my brother is not of sound mind at this time.ด้วยความจริงใจ ท่านทั้งหลายคงทราบถึงเหตุผลของ การสละราชสมบัติของเราแล้ว แต่โปรดเชื่อเราว่า
Think of Jesus and his sacrifice.กรุณาคิดถึงพระเจ้า และการสละชีพของพระองค์
4. Relinquishment of Rights to Body.4.การสละสิทธิเพื่อร่างกาย
You totally misunderstand what Relinquishment of Rights to Body means.เธอกำลังเข้าใจผิดเกี่ยวกับความหมายของการสละร่างกาย
It's not wise, just because you kissed him when drunk, to confess your love to a person who demands a written Relinquishment of Rights to his body.มันไม่ทำเพียงเพราะจูบเขาตอนเมาหรอก และยังไปสารภาพรักอีก ให้กับคนที่ต้องการสละร่างกายของเขา
You ruin it at the most decisive moment to someone who asks for a Relinquishment of Body Rights document.คุณทำลายมันไปเยอะ ขณะที่เด็ดเดี่ยวไปกับบางคน ใครบ้างจะถามถึงเอกสารการสละร่างกาย
If you were going to do this, why did you get my medicals and make me sign Relinquishment of Body Rights?ถ้าคุณจะทำแบบนี้ ทำไมคุณถึงให้ฉันไปตรวจร่างกาย แล้วเซ็นสัญญาการสละร่างกายหละ์
I'm trying to force those who strongly disagree to the contributions of Mu Yeol.ฉันพยายามขอร้องพวกที่ค้านการสละชีพของมูยอล
This is a notice of abdication.นี่คือการแจ้งการสละราชสมบัติ
I appreciate you taking the time.ขอบคุณสำหรับการสละเวลาของคุณนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การสละ
Back to top