ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การลูบคลำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การลูบคลำ*, -การลูบคลำ-

การลูบคลำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การลูบคลำ (n.) pat See also: stroke, pet, feel, caress Syn. การคลำ
การลูบคลำ (n.) touch See also: contact Syn. การจับ, การแตะต้อง, การคลำ, การสัมผัส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การลูบคลำ
Back to top