ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การละเมิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การละเมิด*, -การละเมิด-

การละเมิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การละเมิด (n.) disobedience See also: breaking the law, contravening, violation, infringement, transgression, disregard Syn. การฝืน, การผิดคำสั่ง, การฝืนกฎ, การขัดขืน
การละเมิด (n.) disobedience See also: breaking the law, contravening, violation, infringement, transgression, disregard Syn. การขัด, การฝ่าฝืน
การละเมิดประเพณี (n.) impoliteness See also: misbehavior, discourtesy, transgression (of custom) Syn. ความประพฤติชั่ว, การล่วงมารยาท
English-Thai: HOPE Dictionary
infraction(อินแฟรค'เชิน) n. การทำให้แตก,การละเมิด,การฝ่าฝืน, Syn. violation
infringement(อินฟริน'จะเมินทฺ) n. การฝ่าฝืน,การละเมิด,การล่วงล้ำ (breach,violation)
offensive(อะเฟน'ซิฟว) adj. ซึ่งทำให้ไม่พอใจ,ซึ่งทำให้ขุ่นเคือง,ก้าวร้าว,ไม่พอใจ,ล่วงละเมิด,น่ารังเกียจ,เกี่ยวกับการละเมิด,เกี่ยวกับการละเมิด,เกี่ยวกับการกระทำผิด., See also: offensiveness n.
piracy(ไพ'ระซี) n. การกระทำที่เป็นโจรสลัด,การปล้นความคิด,การละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของคนอื่น
tort(ทอร์ท) n. การละเมิด,การละเมิดสิทธิของคนอื่น}
violation(ไวอะเล'เชิน) n. การฝ่าฝืน,การละเมิด,การรบกวน,การทำลาย,การประทุษร้าย,การข่มขืน,การกระทำชำเรา,การทำให้เสื่อมเสีย., See also: violative adj. -S .infringement
English-Thai: Nontri Dictionary
contravention(n) การละเมิด,การฝ่าฝืน,การต่อต้าน
infraction(n) การละเมิด,การฝ่าฝืน
infringement(n) การฝ่าฝืน,การละเมิดการ,ล่วงล้ำ,การทำผิด
lapse(n) การหมดอายุ,การพลั้งพลาด,การถลำตัว,การละเมิด
offence(n) การรุกราน,การละเมิด,การกระทำผิด
piracy(n) การปล้นสะดมทางทะเล,การโจรกรรม,การละเมิดลิขสิทธิ์
transgression(n) การละเมิด,การฝ่าฝืน,การล่วงล้ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contempt of Congress; Congress, contempt ofการละเมิดอำนาจรัฐสภา (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
infringementการละเมิดสิทธิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tortการละเมิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
infractionการฝ่าฝืนกฎหมาย, การละเมิด (กฎหมาย สัญญาหรือหน้าที่) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contempt of courtการละเมิดอำนาจศาล [TU Subject Heading]
infringementการละเมิด [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
tort (n.) การละเมิด See also: การล่วงละเมิดสิทธิของคนอื่น
cheating (n.) การละเมิดลิขสิทธิ์ Syn. copying
copying (n.) การละเมิดลิขสิทธิ์ Syn. cheating
piracy (n.) การละเมิดลิขสิทธิ์ Syn. cheating, copying
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A violation of the rules causes a penaltyการละเมิดกฎ ก็ต้องรับการลงโทษ
This kind of moral anarchy cannot be allowed.การละเมิดกฎหมาย หลักศีลธรรมแบบนี้ ไม่ใช่เรื่องถูกต้อง
Security violation, Level 6.การละเมิดการรักษาความ ปลอดภัยระดับ 6
Security breach. It's on you.การละเมิดความปลอดภัย นายนั้นเอง
Well a real lapse in judgment.การละเมิดที่แท้จริงในการตัดสิน
These legal breaches, those are violations of the laws you just told me you were complying with.การละเมิดนี้ นี่เป็นการละเมิดกฏหมาย คุณเพิ่งบอกผมว่าคุณไม่ได้ทำผิด
Clear violation of his 8th amendment right:การละเมิดสิทธิข้อ 8 ของเขาอย่างชัดเจน
The breach was caused by the update drives, which, last time I checked, were part of your system.การละเมิดเกิดจาก การปรับปรุงไดรฟ์ ซึ่งครั้งสุดท้ายที่ผมตรวจสอบ พบว่ามันเป็นส่วนของระบบของคุณ
A breach like this raises serious questions.การละเมิดเช่นนี้ก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรง
The breaches have been filled.การละเมิดได้รับการเติม
Once more unto the breach, dear Meanies!อีกครั้งแก่การละเมิด, มีนีส ที่รัก!
We have a curfew violation.เรามีการละเมิดเคอร์ฟิว
I promise you, Sir Evelyn Blount, that I will do all in my power... to protect him from this abuse.ฉันสัญญาว่าคุณเซอร์ เอฟลึน เบลอท ที่ฉันจะทำทั้งหมดในอำนาจของฉัน ... เพื่อปกป้องเขาจากการละเมิดนี้
Taking classified programmers out of the country compromises national security.การนำพาโปรแกรมเมอร์ออกนอกประเทศ เป็นการละเมิดสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยของชาติ
We've got a security breach here.ใช่ฉันได้ยิน เราได้มีการละเมิดความ ปลอดภัยที่นี่
She alleges that you're not sending your grandson to school, in violation of state and federal codes, and that you have involved him in illegal activities.เธออ้างว่า คุณไม่ยอมส่งหลาน ไปโรงเรียน เป็นการละเมิดกฎของรัฐ และนอกจากนี้... ...คุณยังให้เขาเข้าไปเกี่ยวข้อง กับเรื่องผิดกฎหมาย
From its complicity in unspeakable human rights violations overseas against women, gays, labourers and indigenous peoples to its efforts to subvert U.S. foreign policy and deceive the courts the public and its own stockholdersบรรษัทนี้ทำความผิดตั้งแต่มีส่วนสมรู้ร่วมคิด ในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในต่างประเทศ ทั้งต่อผู้หญิง, คนรักร่วมเพศ, กรรมกรและชาวพื้นเมือง
I have been in direct communication with HQ in Paris over your little escapade.ฉันติดต่อศูนย์บัญชาการในปารีส เรื่องการละเมิดคำสั่ง
This will violate human rights.นี่มันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะ
If this gets out, it's the violation of publicity.นี่ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะ
I'll be in touch regarding your various infractions.ฉันจะไปหาเพราะการละเมิดหลายครั้งของพวกคุณ
I have been greatly shocked and saddened by the recent atrocities committed by these criminals the extent to which people abandon values that constitute this country has become truly unacceptable...ข้ารู้สึกตระหนกและเสียใจยิ่งนัก กับเรื่องต่ำทรามที่เกิดขึ้นนี้ การทำผิดประเวณีของจำเลย เป็นการละเมิดประเพณี และไม่เกรงกลัวกฎหมายของบ้านเมือง
Isn't this clearly a violation of the education guidelines?มันไม่ได้เป็นการละเมิดกฏของการศึกษาที่ระบุไว้
This is a breach of contract. We could sue.นี่เป็นการละเมิดสัญญา ซึ่งเราฟ้องร้องได้
I have the right to feel safe and protected from abuse and violence.ฉันจะอยูในที่ปลอดภัย และป้องกันตัวเองจากการละเมิดและความรุนแรง
Ms. Taylor, this is a serious breach of protocol.คุณเทเลอร์ครับ นี่เป็นการละเมิดกฏอย่างร้ายแรง
Come on, giving you information in order to avoid being investigated myself would be an ethical violation of the first magnitude.ให้ข้อมูลคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการสืบสวนของตัวเอง ดูจะเป็นการละเมิดจรรยาบรรณ
If he violates parole by associating with a known felon, they can revoke it.ถ้าออร์สันกลับไปยุ่งกับพวกอาชญากรอีก จะถือเป็นการละเมิดทัณฑ์บน
As for any charges stemming from the breach of security,ส่วนเรื่องข้อกล่าวหา การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย
You got no right being in my head. That's trespassing.เธอไม่ควรเข้ามาในหัว นั่นมันเป็นการละเมิด
Thank you for breaking your cardinal rule.ขอบคุณสำหรับการละเมิดกฎที่สำคัญของคุณ
As such, he bears responsibility for all your infractions and must pay all fines.ว่าเขาต้องรับผิดชอบการละเมิด และจ่ายค่าปรับทั้งหมดของคุณ
Now, there is a mouthful that no one will catch on to unless you actually read the paper.และความเป็นไปได้ของ การละเมิดอำนาจทั่วโลก. ขณะนี้มีคำหนึ่งที่ ไม่มีใครจะจับไป จริงถ้าคุณอ่านกระดาษ
What happens when the information goes down the black hole?และหายไปอย่างสมบูรณ์ จากจักรวาลของเรา นี่คือการละเมิดพื้นฐาน
Violence only in the kids' rooms, but no sexual abuse on any of the children.เหตุรุนแรงเกิดขึ้น ภายในห้องของเด็กเท่านั้น แต่ไม่มีร่อยรอยการละเมิดทางเพศ ที่เด็กคนไหนเลย
Honestly, that's a portrait violation.ความจริงนะ มันเป็นการละเมิดรูปภาพคน
This is copyright infringement, reproduction, misappropriation.ในการละเมิด เลียนแบบ และนำคำพูดของเขาไปใช้
I don't want to infringe on your privacy, man.ชั้นไม่ต้องการละเมิดเรื่องส่วนตัวคุณ, พรรคพวก
Dr. Leonard Hofstadter, you are officially charged with two violations of the Roommate Agreement.เลนเนิร์ด ฮ็อปสเตดเตอร์ คุณได้ถูกตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการ เนื่องด้วยการละเมิดสองข้อในสัญญาเพื่อนร่วมห้องของเรา
First and foremost were his human rights abuses.ข้อแรกและสำคัญที่สุด ต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การละเมิด
Back to top