ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การร่วมประเวณี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การร่วมประเวณี*, -การร่วมประเวณี-

การร่วมประเวณี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การร่วมประเวณี (n.) intercourse See also: having sex, copulation Syn. การร่วมเพศ, การเสพสังวาส, การร่วมรส
การร่วมประเวณี (n.) intercourse See also: sexual intercourse Syn. การสู่สม, การได้เสีย, การร่วมรัก
การร่วมประเวณี (n.) sexual intercourse See also: carnality Syn. การร่วมสังวาส
English-Thai: HOPE Dictionary
commerce(คอม'เมิร์ซฺ) n. การค้า,การพาณิชย์,การแลกเปลี่ยน (ข้อคิดเห็น ความรู้หรืออื่น ๆ) ,การร่วมประเวณี
incest(อิน' เซสทฺ) n. การร่วมประเวณีระหว่างหญิงชายที่มีบิดามารดาเดียวกัน
incestuous(อินเซส' ชุเอิส) adj. เกี่ยวกับการร่วมประเวณีระหว่างหญิงชายที่มีบิดามารดาเดียวกัน, ซึ่งมีความผิดจากการร่วมประเวณีดังกล่าว., See also: incestuously adv. incestuousness n.
intercourse(อิน'เทอคอร์ส) n. การติดต่อกัน,การไปมาหาสู่กัน,การแลกเปลี่ยนความคิดกัน,การร่วมประเวณี., Syn. intercommunication
orgie(ออร์'จี) n. การสนุกสนานกันอย่างเป็นบ้าเป็นหลัง,งานปาร์ตี้ที่มีการร่วมประเวณีอย่างสับสนปนเป,พิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีการดื่มสุราและเต้นรำ,พฤติการณ์ที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัว
orgy(ออร์'จี) n. การสนุกสนานกันอย่างเป็นบ้าเป็นหลัง,งานปาร์ตี้ที่มีการร่วมประเวณีอย่างสับสนปนเป,พิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีการดื่มสุราและเต้นรำ,พฤติการณ์ที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัว
sex(เซคซฺ) n. เพศ,สัญชาตญาณทางเพศ,ความสนใจทางเพศ,ความรู้สึกทางเพศ,กาม,เรื่องประเวณี,การร่วมเพศ,การร่วมประเวณี vt. ตรวจดูเพศ (โดยเฉพาะของลูกไก่แรกเกิด) ,เพิ่มความรู้สึกทางเพศ,แบ่งเพศ., See also: sexless adj.
sex actn. การร่วมประเวณี,การร่วมเพศ
sexual intercoursen. การร่วมเพศ,การร่วมประเวณี,การสังวาส., Syn. sexual commerce
English-Thai: Nontri Dictionary
copulation(n) การร่วมประเวณี,การสังวาส,การเกี่ยวโยงกัน
incest(n) การร่วมประเวณีโดยผิดประเพณี
incestuous(adj) เป็นการร่วมประเวณีที่ผิดประเพณี
intercourse(n) การเกี่ยวพัน,การติดต่อ,การสังสรรค์,การร่วมประเวณี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
carnal knowledgeการร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การชำเรา [ดู copulation และ intercourse] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
copulationการร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การชำเรา [ดู carnal knowledge และ intercourse] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incestการร่วมประเวณีกับญาติสนิท, การร่วมเพศกับญาติสนิท (ที่กฎหมายห้ามมิให้สมรสกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intercourseการร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การชำเรา [ดู carnal knowledge และ copulation] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
age of consentอายุของหญิงที่ยอมให้มีการร่วมประเวณีได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sexual intercourseการร่วมเพศ, การร่วมประเวณี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abstinenceการคุมกำเนิดโดยงดร่วมเพศ, การงดเว้นการร่วมประเวณี, การงดเว้นการร่วมเพศสัมพันธ์ [การแพทย์]
Coitusร่วมประเวณี,การร่วมประเวณี [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
coition (n.) การร่วมประเวณี See also: การมีเพศสัมพันธ์ Syn. coitus, sextual intercourse
coitus (n.) การร่วมประเวณี See also: การมีเพศสัมพันธ์ Syn. coition, sextual intercourse
sex act (n.) การร่วมประเวณี See also: การร่วมเพศ, การสังวาส Syn. copulation
sextual intercourse (n.) การร่วมประเวณี See also: การมีเพศสัมพันธ์ Syn. coitus
sextual intercourse (n.) การร่วมประเวณี See also: การมีเพศสัมพันธ์ Syn. coition
incest (n.) การร่วมประเวณีระหว่างผู้ใกล้ชิดทางพันธุกรรมอย่างมาก
incestuous (adj.) เกี่ยวกับการร่วมประเวณีของผู้มีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมกันมาก Syn. abusive, depraved, interbred
incestuous (adj.) ซึ่งมีความผิดจากการร่วมประเวณีของผู้มีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมมาก Syn. abusive, depraved, interbred
interbred (adj.) เกี่ยวกับการร่วมประเวณีของผู้มีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมกันมาก Syn. abusive, depraved
interbred (adj.) ซึ่งมีความผิดจากการร่วมประเวณีของผู้มีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมมาก Syn. abusive, depraved
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Roommates shall give each other 12 hours notice of impending coitus."เพื่อนร่วมห้องจะแจ้งล่วงหน้า 12 ชม.ก่อนมีการร่วมประเวณี
Bernadette just asked about my sexual encounter with you.เบอร์นาเด็ตต์เพิ่งจะถามฉันเรื่องการร่วมประเวณีของเรา
They have a feverish night of socially-approved copulation ahead of them.พวกเขาได้มีค่ำคืนอันแสนตื่นเต้น ของการร่วมประเวณีที่สังคมยอมรับแล้วรออยู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การร่วมประเวณี
Back to top