ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การยืนกราน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การยืนกราน*, -การยืนกราน-

การยืนกราน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การยืนกราน (n.) insistence See also: insistency, persistence, persistency Syn. การยืนยัน, การยืนคำ
English-Thai: HOPE Dictionary
persistence(เพอซิส'เทินซฺ,-ซิส-) n. การยืนกราน,ความดื้อรั้น,ความทนทาน,ความต่อเนื่อง,การมีอยู่เรื่อยไป
persistency(เพอซิส'เทินซฺ,-ซิส-) n. การยืนกราน,ความดื้อรั้น,ความทนทาน,ความต่อเนื่อง,การมีอยู่เรื่อยไป
English-Thai: Nontri Dictionary
corroboration(n) เครื่องสนับสนุน,การทำให้แน่ใจ,การยืนยัน,การยืนกราน
persistence(n) การคะยั้นคะยอ,การยืนกราน,ความดื้อดึง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
insistence (n.) การยืนกราน See also: คำยืนยัน
insistency (n.) การยืนกราน
persistence (n.) การยืนกราน See also: การดื้อแพ่ง Syn. steadfastness, tenacity Ops. stamina
steadfastness (n.) การยืนกราน See also: การดื้อแพ่ง Syn. tenacity Ops. stamina
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Standing up to this man, no matter what the consequences.การยืนกรานกับชายคนนี้ ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร
"And I salute its persistence"และฉันเคารพในการยืนกรานนั้น
The board of directors insists he has a beautiful mind.คณะกรรมการยืนกรานว่า เขามีมันสมองที่ชาญฉลาด แต่ผมคิดว่าเขาแค่เสียสติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การยืนกราน
Back to top