ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การยับยั้งชั่งใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การยับยั้งชั่งใจ*, -การยับยั้งชั่งใจ-

การยับยั้งชั่งใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การยับยั้งชั่งใจ (n.) restraint See also: constraint, control, check Syn. การยั้งใจ, การข่มใจ, การอดใจ, การระงับใจ, การหักห้ามใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
unrestrained (adj.) ซึ่งไม่มีการยับยั้งชั่งใจ See also: ซึ่งไม่มีความอดกลั้น Syn. unruly Ops. restrained
wild (adj.) ซึ่งไม่มีการยับยั้งชั่งใจ See also: ซึ่งไม่มีความอดกลั้น Syn. unrestrained, unruly Ops. restrained
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And you're just in time, because tomorrow the girls and I are going to perform a song for Glee Club extolling the benefits of celibacy.เธอมาถูกจังหวะพอดี วันพรุ่งนี้ พวกเราจะแสดงต่อหน้าชมรมขับร้อง แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการยับยั้งชั่งใจ
He needs balance, restraint.เขาต้องการความสมดุล การยับยั้งชั่งใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การยับยั้งชั่งใจ
Back to top