ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การท้วง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การท้วง*, -การท้วง-

การท้วง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การท้วง (n.) objection See also: protest, warning, admonition, expostulation, remonstration Syn. การค้าน, การแย้ง, การติง
การท้วงติง (n.) objection See also: protest, warning, admonition, expostulation, remonstration Syn. การท้วง, การค้าน, การแย้ง, การติง
English-Thai: Nontri Dictionary
objection(n) ข้อขัดข้อง,การคัดค้าน,การท้วงติง,การโต้แย้ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การท้วง
Back to top